Č.j.: MK 47104/2020 KST

Datum: 27. července 2020

 

 

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1  písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 323 – Kancelář státní tajemnice v oborech služby:

 

9. Školství, mládež a tělovýchova,

 

63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.

 

Místem výkonu služby je Praha.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 

 • zajištění, účast a komplexní administrace výběrových řízení dle zákona o státní službě a realizace výběrových řízení na pracovní místa;
 • zodpovídá za koordinaci činností souvisejících s uznávání autorizací na základě žádosti o autorizaci podle zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (např. evidence autorizovaných osob, příprava podkladů k rozhodnutí, odjímání autorizací, zajišťování kontrol autorizovaných osob při konání zkoušek, příprava podkladů pro sektorovou radu v oblasti kultury atd.);
 • navrhuje koncepci interní komunikační strategie v kanceláři státní tajemnice;
 • aktivně komunikuje se všemi zaměstnanci v resortu kultury, vytváří podobu organizační kultury ministerstva;
 • navrhuje, připravuje a organizačně zajišťuje aktivity, které pomáhají k dobré informovanosti o organizačních věcech státní služby na celém ministerstvu – vytváří komunikační kanály v elektronické i tištěné podobě a navrhuje optimalizaci komunikačních cest;
 • navrhuje, připravuje a organizačně zajišťuje aktivity, které ministerstvo vyvíjí k získání nových zaměstnanců a sdílení profesního know-how – komunikuje s vysokými školami, účastní se veletrhů pracovních příležitostí, konferencí a seminářů;
 • spravuje internetové aplikace určené pro získání nových zaměstnanců, kariérní poradenství a sdílení informací v rámci profesních sdružení;
 • pečuje o udržování kontaktu se zaměstnanci na MD/RD a s bývalými zaměstnanci, kteří jsou v penzi;
 • navrhuje, připravuje a organizačně zajišťuje eventy pro zaměstnance;
 • provádí analýzu současných trendů v oblasti budování a rozvoje organizační kultury.

   

 

 

 

Nabízíme:

 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, stravenky v hodnotě 100,- Kč, FKSP (rekreační pobyty, kulturní akce, multisport karta atd.), pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zdarma vstup do galerií, muzeí, hradů a zámků);

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 14. srpna 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu vyberove.rizeni(zavináč)mkcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo „Ministerský rada č. 323 – Kancelář státní tajemnice“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

 

Splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona o státní službě, tj.:

 

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií průkazu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou a to nejpozději před konáním pohovoru.

 2. dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[1];

 4. je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[2], není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[3];

   

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm.
  e) zákona], tj.
  vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Jde-li o žadatele/ku, který/á dokončil/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit splnění těchto požadavků pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné
v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Kanceláři státní tajemnice; 

 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[4]. U nejvhodnějšího žadatele/ky vybraného/vybrané podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

   

   

  K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.

   

  Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Machová

státní tajemnice

Ministerstvo kultury 

 

Vyvěšeno na úřední desce:

 

Odstraněno z úřední desky:

 

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jaroslav Picka

Kancelář státní tajemnice

Tel: 257 085 285

e-mail: jaroslav.picka(zavináč)mkcr.cz

 

[1] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[2] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[3] Podle §26 odst. 1 zákona o státní službě jde doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[4] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

Soubory ke stažení
Žádost o přijetí do služebního poměru.docx, 38.7 kB
Žádost o přijetí do služebního poměru.pdf, 296.2 kB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 323 – Kancelář státní tajemnice.docx, 33.4 kB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 323 – Kancelář státní tajemnice.pdf, 1.5 MB