Č.j.: MK 80980/2019 KST

Datum: 2. prosince 2019

 

 

Státní tajemník v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1  písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 317 – Odbor regionální a národnostní kultury v oboru služby:

 

11. Kultura, církve a náboženské společnosti.

 

Místem výkonu služby je Praha.

 

Jedná se o zkrácený úvazek (0,375).

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. února 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Koordinace problematiky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon státní správní činnosti na úseku památkové péče a správy sbírek muzejní povahy za MK
 • Koordinace a příprava podkladů pro dílčí a souhrnné zprávy za MK v oblasti kontroly výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděné ústředními správními úřady
 • Koordinace a příprava podkladů za MK pro Radu vlády pro lidská práva
 • Zastupování MK v meziresortní komisi Ministerstva vnitra pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií, koordinace a příprava podkladů pro souhrnné zprávy za MK
 • Zastupování MK v poradních orgánech Ministerstva vnitra, které vykonávají činnost ve smyslu zákona č. 198/2002 Sb., (zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů) – akreditační komise pro oblast dobrovolnické služby a komise pro udělování dotací akreditovaným vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby

 

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 17. prosince 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu vyberove.rizeni(zavináč)mkcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo „Ministerský rada
č. 317 – Odbor regionální a národnostní kultury“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

 

Splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona o státní službě, tj.:

 

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií průkazu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou a to nejpozději před konáním pohovoru.

 2. dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[1];

 4. je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[2], není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[3];

   

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm.
  e) zákona], tj.
  vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Jde-li o žadatele/ku, který/á dokončil/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit splnění těchto požadavků pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné
v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Kanceláři státního tajemníka; 

 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[4]. U nejvhodnějšího žadatele/ky vybraného/vybrané podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

   

   

   

   

  K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.

   

  Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Novák

státní tajemník

Ministerstvo kultury 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:

 

Odstraněno z úřední desky:

 

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jaroslav Picka

Kancelář státního tajemníka

Tel: 257 085 285

e-mail: jaroslav.picka(zavináč)mkcr.cz

 

[1] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[2] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[3] Podle §26 odst. 1 zákona o státní službě jde doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[4] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

Soubory ke stažení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 317 – Odbor regionální a národnostní kultury.pdf, 1.3 MB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 317 – Odbor regionální a národnostní kultury.docx, 31.1 kB
Žádost o přijetí do služebního poměru.pdf, 296.3 kB
Žádost o přijetí do služebního poměru.docx, 38.8 kB