Č.j.: MK 61205/2020 KST
Datum: 12. října 2020

 

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 304 – oddělení účetní služby - Odbor příspěvkových organizací v oborech služby:

 1. Finance
 1. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace

22. Legislativa a právní činnost

 

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosince 2020.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Podílí se na sběru účetních informací o hospodaření příspěvkových organizací a předání do Integrovaného informačního systému státní pokladny,
 • Vývoj, údržba a řízení procesů sběru ekonomických informací do datového skladu,
 • Analýza dat, údržba stávajících, a tvorba nových reportů,
 • Vytěžování datového skladu, rozbory ekonomických ukazatelů, provádí analýzy hospodaření příspěvkových organizací,
 • Komparativní analýza hospodaření příspěvkových organizací, analýza časových řad, návrh a prognostické využití ekonomických modelů, finanční analýza výsledků hospodaření,
 • Podílí se na metodickém sjednocování účetních postupů příspěvkových organizací a sjednocování postupů controllingového vykazování a reportingu,
 • Podílí se na vypracování ročních zpráv o hospodaření příspěvkových organizacích se zaměřením na analýzu dat účetních výkazů příspěvkových organizací,
 • Podílí se na zpracování státního závěrečného účtu za oblast příspěvkových organizací a na vypořádání finančních vztahů příspěvkových organizací se státním rozpočtem,
 • Zpracovává připomínky k právním předpisům a resortním pokynům.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 27. října 2020, tj. v této lhůtě

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 011 Praha 1
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu vyberove.rizeni@mkcr.cz nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo „Ministerský rada č. 304 – oddělení účetní služby - Odbor příspěvkových organizací“. Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1], popř. prostou kopií průkazu totožnosti opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího

jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou a to nejpozději před konáním pohovoru.

 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením[2];

 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomika nebo finance.

 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě   dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu  o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Jde-li o žadatele/ku, který/á dokončil/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis

 

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

 

Ing. Jana Machová

státní tajemnice
Ministerstvo kultury

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 12. 10. 2020

Svěšeno z úřední desky:

 

 

Bližší informace poskytne:

Ing. Petra Červenková

Kancelář státní tajemnice
Tel: 257 085 288
E-mail: petra.cervenkova@mkcr.cz

 

[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud    žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[4] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 304 - oddělení účetní služby - Odbor příspěvkových organizací.pdf, 2.3 MB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 304 - oddělení účetní služby - Odbor příspěvkových organizací.docx, 35.4 kB
01 - žádost o přijetí do služebního poměru.pdf, 422.7 kB
01 - žádost o přijetí do služebního poměru.docx, 39.1 kB