Č.j.:MK 44714/2018 KST
Datum: 26. června 2018

 

 

 

Státní tajemník v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1  písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 297 – samostatné oddělení autorského právav oboru služby:

1. Finance;
9. Zahraniční vztahy a služba;
17. Ochrana práv duševního vlastnictví;
29. Legislativa a právní činnost;
79. Evropská politika vlády.

 

Místem výkonu služby je Praha.

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • výkon dohledu MK nad kolektivními správci;
 • zpracovávání stanovisek k legislativním návrhům rezortů a k dalším materiálům zaslaným k připomínkám;
 • zpracovávání analýz uplatňování autorského zákona ve vztahu k nositelům práv, kolektivním správcům a uživatelům předmětů ochrany;
 • zpracovávání právních výkladů autorského zákona na vyžádání uživatelů, státních orgánů a různých organizací;
 • zpracovávání podkladů pro správní řízení a pro řízení u soudu;
 • vykonávání činností správního orgánu jako oprávněná úřední osoba.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 12. července 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu vyberove.rizeni@mkcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 297 – samostatné oddělení autorského práva“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, pokud:

 1. Splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona o státní službě, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií průkazu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Odboru lidských zdrojů Ministerstva kultury;

 1. dosáhl věku 18 let;
 2. je plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 1. je bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o bezúhonnosti; výpis z rejstříku trestů je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Odboru lidských zdrojů Ministerstva kultury;

 1. dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], resp. odborného zaměření vzdělání, stanoveného podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona pro dané služební místo Služebním předpisem č. 5/2015 (čj.: MK 49778/2015 KST) státního tajemníka v Ministerstvu kultury. Tímto služebním předpisem je stanoven požadavek vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním programu/oboru právo

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu) v požadovaném oboru. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Odboru lidských zdrojů Ministerstva kultury; 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost (splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením a následně, nejpozději však před konáním pohovoru, posudkem zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovně lékařských služeb);

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti, vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Odboru lidských zdrojůMinisterstva kultury.

2.Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

 

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Novák

státní tajemník
Ministerstvo kultury

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 27.6.2018

 

Odstraněno z úřední desky:

 

 

 

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jana Stará

Odbor lidských zdrojů
Tel: 257 085 308
Mob: 739 003 304
e-mail: jana.stara@mkcr.cz

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.pdf, 1.1 MB
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.docx, 30.3 kB
01 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.pdf, 299.5 kB
01 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.docx, 38.8 kB