Č.j.: MK 43318/2019 KST
Datum: 5. června 2019

 

 

Státní tajemník v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1  písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 22 – kancelář bezpečnostního ředitele:

32 - Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.

 

Místem výkonu služby je Praha.

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. srpna 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • plnění úkolů ministerstva ve smyslu platných předpisů na úseku požární ochrany
  s působností do resortu,
 • plnění úkolů vyplývajících pro ministerstvo ze zákona a ostatních platných předpisů o požární ochraně,
 • vykonávání kontrolní činnosti v oblasti požární ochrany v objektech ministerstva
  a organizací zřizovaných ministerstvem,
 • zajišťování rozborově kontrolní činnosti v oblasti požární ochrany v rozsahu působnosti ministerstva a na základě výsledků navržení opatření ke schválení na úrovni ministra kultury,
 • usměrňování realizace obecně závazných předpisů z prováděcích norem v oblasti požární ochrany, provádění jejich výkladu ve sporných případech v rámci organizací zřizovaných ministerstvem,
 • vykonávání odborných prací na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – provádění prověrek dodržování bezpečnostních předpisů, vyhodnocování výsledků, navrhování opatření k odstranění nedostatků a kontrola jejich plnění,
 • vykonávání kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v objektech ministerstva a organizací zřizovaných ministerstvem,
 • zajišťování agendy spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci,
 • zajišťování agendy spojené s pracovními úrazy,
 • zajišťování agendy spojené s výrobou, evidencí a skartací úředních razítek,
 • gesce pro vztah ministerstva kultury k Ministerstvu vnitra ve věcech požární ochrany,
  k Českému úřadu bezpečnosti práce a Hygienická stanice hlavního města Prahy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 17. června 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu vyberove.rizeni@mkcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 22 – kancelář bezpečnostního ředitele“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, pokud:

 1. Splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona o státní službě, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií průkazu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Odboru lidských zdrojů Ministerstva kultury;

 1. dosáhl věku 18 let;
 2. je plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 1. je bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výpis z rejstříku trestů je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Kanceláři státního tajemníka. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti; 

 1. dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], zákonem je stanoven požadavek bakalářského nebo vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru Kanceláři státního tajemníka; 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost (splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením).U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
 1. není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, a to nejpozději před konáním pohovoru.

 

 1. Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu:
  splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona pro dané služební místo Služebním předpisem č. 5/2015 (čj.: MK 49778/2015 KST) státního tajemníka v Ministerstvu kultury. Tímto služebním předpisem je stanoven požadavek, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona.Pokud žadatel/ka nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel/ka doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před nástupem do služebního poměru a jmenování na služební místo[1];

 

 

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.

 

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Novák

státní tajemník
Ministerstvo kultury 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 5. 6. 2019

 

Odstraněno z úřední desky:

 

 

 

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jaroslav Picka

Kancelář státního tajemníka
Tel: 257 085 285
e-mail: jaroslav.picka@mkcr.cz

 

[1]Ke splnění tohoto požadavku více viz Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, www.mvcr.cz /státní služba, metodické pokyny/.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.pdf, 1.5 MB
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.docx, 33.6 kB
01 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.pdf, 296.3 kB
01 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.docx, 38.8 kB