Nastavení cookies

Č. j. MK 22299/2022 ORLZ 
Datum: 14. dubna 2022

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 145 – Oddělení právní – Odbor památkové péče v Ministerstvu kultury v oborech služby:
11 – Kultura, církve a náboženské společnosti
22 – Legislativa a právní činnost

Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. června 2022.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:
• Výkon komplexní právní činnosti v oboru státní správy Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče, vypracovávání stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů.
• Rozhodování o řádných a mimořádných opravných prostředcích v rozsahu působnosti Ministerstva kultury, podaných do rozhodnutí orgánů státní památkové péče nižších stupňů včetně řízení o rozkladu a generování stanovisek do soudních řízení.
• Vyřizování žádostí o poskytnutí informace, rozhodování o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a o stížnosti na postup tohoto subjektu při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
• Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily orgány památkové péče nezákonným rozhodnutím nebo

nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Posuzovány budou žádosti  o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 16. května 2022 tj. v této lhůtě
• zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 00 Praha 1
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu klara.ciperova@mkcr.cz nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo „Ministerský rada č. 145 – Oddělení právní – Odbor památkové péče“. Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel/ka, který/á splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství , popř. prostou kopií průkazu totožnosti opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; uvedenou listinu je
žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou a to nejpozději před konáním pohovoru.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením ;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů , není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.   Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti ;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru PRÁVO (absolvování právnické fakulty v magisterském studijním programu Právo nebo Právní věda)
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě     dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu  o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Jde-li o žadatele/ku, který/á dokončil/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy. Při podání žádosti lze
podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání ; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením . U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

 

 

Ing. Jana Machová
státní tajemnice v Ministerstvu kultury

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:
Svěšeno z úřední desky:


Bližší informace poskytne:
Mgr. Klára Čiperová
Odbor řízení lidských zdrojů     
Tel: 257 085 289
E-mail: klara.ciperova@mkcr.cz  

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 145 – Oddělení právní – Odbor památkové péče .docx.docx, 33 kB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 145 – Oddělení právní – Odbor památkové péče .pdf.pdf, 877.5 kB
PŘÍLOHA 1 - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU.DOCX.DOCX, 39.1 kB
PŘÍLOHA 1 - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU.PDF.PDF, 422.7 kB