Č.j.: MK 9966/2020 KST

Datum: 7. února 2020          

 

 

 

Státní tajemník v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrového řízení na služební místo v oborech služby:

3. Audit

 

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 7. dubna 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v:

 • Výkon veřejnosprávní kontroly na místě u příjemců dotací a žadatelů o dotaci v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., (zákon o finanční kontrole) a zákonem
  č. 255/2012 Sb., (kontrolní řád).

 

Posuzovány budou žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. února 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu vyberove.rizeni(zavináč)mkcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Ministerský rada
č. 326 – oddělení kontroly dotací – Odbor interního auditu a kontroly“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

 

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, pokud:

 

Splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona o státní službě, tj.:

 

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií průkazu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; shora zmíněnou příslušnou listinu
  je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Odboru lidských zdrojů Ministerstva kultury;

 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 4. je bezúhonný;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výpis z rejstříku trestů je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Odboru lidských zdrojů Ministerstva kultury. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti; 

 5. dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], zákonem je stanoven požadavek bakalářského nebo vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst.
2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru Kanceláři státního tajemníka; 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost (splnění tohoto předpokladu se dokládá
  při podání žádosti čestným prohlášením). U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

   

 2. není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, a to nejpozději před konáním pohovoru.

   

   

   

  K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.

   

  Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

   

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Novák

státní tajemník

Ministerstvo kultury 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:

 

Odstraněno z úřední desky:

 

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jaroslav Picka

Kancelář státního tajemníka

Tel: 257 085 285

e-mail: jaroslav.picka(zavináč)mkcr.cz

Soubory ke stažení
Žádost o přijetí do služebního poměru.pdf, 296.3 kB
Žádost o přijetí do služebního poměru.docx, 38.5 kB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 326 – oddělení kontroly dotací – Odbor interního auditu a kontroly.pdf, 1.1 MB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 326 – oddělení kontroly dotací – Odbor interního auditu a kontroly.docx, 32.1 kB