Č.j.:MK 28909/2019 KST
Datum: 8. dubna 2019

 

 

 

Státní tajemník v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na služební místo představeného Vrchní ministerský rada č. 172– ředitel Odboru muzeív oborech služby:

 

1. Finance
4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
12. Výzkum, vývoj, inovace
14. Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy
29. Legislativa a právní činnost
32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
33. Systém veřejné správy

 

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. června 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v:

 • Zajišťování chodu Odboru muzeí. Řízení a kontrola práce podřízených zaměstnanců a hodnocení pracovních výsledků. Organizování jejich práce, vytváření příznivých pracovních podmínek a podmínek pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců.
 • Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností na úseku muzejnictví, zpracování zásadních komplexních stanovisek k aplikaci právních předpisů na tomto úseku.
 • Koncipování, formulace a projednávání návrhů podzákonných právních předpisů v oboru muzejnictví v celém rozsahu působnosti Ministerstva kultury.
 • Metodické řízení, popř. koordinace při výkonu státní správy dle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy.
 • Lektorská činnost v rámci kurzů zvláštní odborné způsobilosti pro úředníky územních samosprávných celků.

 

 

Posuzovány budou žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23. 4. 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu vyberove.rizeni@mkcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Vrchníministerský rada č. 172 – ředitel odboru muzeí – 2.kolo.“ (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á splňuje současně předpoklady uvedené níže pod body 1) a 2), tedy:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií průkazu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou a to nejpozději před konáním pohovoru.

 1. dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[1];

 1. je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[2], není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonempro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm.
  e) zákona], tj.
  vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Jde-li o žadatele/ku, který/á dokončil/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit splnění těchto požadavků pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Kanceláři státního tajemníka; 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3]. U nejvhodnějšího žadatele/ky vybraného/vybrané podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

 1. není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, a to nejpozději před konáním pohovoru.
 2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu kultury č. 9/2018 ze dne 30. listopadu 2018 č.j.:MK 77619/2018, kterým se mění služební předpis č. 5 z roku 2015, kterým se stanovuje systemizace a požadavky na jednotlivá služební místa pro výběrová řízení v Ministerstvu kultury, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "Vyhrazené" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“, popřípadě i úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení "Důvěrné", "Tajné" nebo "Přísně tajné". Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude v případě jeho jmenování následně postupováno v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. splňuje zároveň i následující další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:
 1. je-li žadatel/ka narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
  a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:
 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel/ka o vydání osvědčení požádal/a. Osvědčení je však žadatel/ka povinen/a doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

 1. je-li žadatel/ka narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[4] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:
 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 2.  pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 3.  příslušníkem Lidových milicí,
 4.  členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 5.  studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
 1. splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 57 odst. 5 zákona, že v uplynulých 8 letech vykonával/a nejméně po dobu 2 letčinnosti podle § 5 odst. 1 zákona nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 1 roku ve vedoucí funkci[5] nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby[6],tj.:
 • přípravu návrhů právních předpisů[7] a zajišťování právní činnosti[8],
 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistickou službu,
 • správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,
 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
 • přípravu a provádění správních úkonů[9] včetně kontroly,
 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[10],
 • řízení (činností výše uvedených),
 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

 

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis,
 3. písemná práce na téma – Implementace koncepce rozvoje muzejnictví (5 stran A4), návrh vnitřního rozdělení agend v rámci Odboru muzeí (1-2 strany A4).

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Novák

státní tajemník
Ministerstvo kultury ČR

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 8. 4. 2019

 

Odstraněno z úřední desky:

 

 

Bližší informace poskytne:

Mgr. Hana Puškařová

Kancelář státního tajemníka
Tel: 257 085 309
e-mail: hana.puskarova@mkcr.cz

 

 

[1]Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[2]Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[3]Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4]Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.
[5]Za osobu ve vedoucí funkci je pro tyto účely třeba považovat zejména vedoucí zaměstnance ve smyslu § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to ve světle judikatury soudů ve vztahu k tomuto pojmu. Pojem vedoucí funkce pro účely účasti ve výběrovém řízení je však třeba (a to i s ohledem na účel novely ZSS provedené zákonem č.35/2019 Sb.) vykládat materiálně, tj. nejen jako pozici zastávanou v rámci pracovního poměru, ale i v rámci jiného právního vztahu (např. služebního poměru či jiného právního vztahu), na které je dotyčná osoba oprávněna stanovit a ukládat svým podřízeným úkoly, organizovat a kontrolovat jejich práci (činnost) a dávat jim k tomu závazné pokyny. Za praxi osoby ve vedoucí funkci je tak možné považovat i praxi státního zaměstnance, který je zástupcem představeného určeným podle § 9 odst. 7 ZSS (včetně praxe zástupce vedoucího oddělení) nebo praxi státního zaměstnance ve služebním poměru po dobu, po kterou je na základě příkazu podle § 66 ZSS povinen zastupovat představeného, pokud jde o zastupování delší než 4 týdny a dotyčnému státnímu zaměstnanci tedy vznikl nárok na příplatek za vedení. Zásadním korektivem pro uznání praxe ale vždy bude, zda dotyčná osoba v dané vedoucí funkci vykonávala činnosti podle § 5 ZSS nebo činnosti obdobné.
[6]Statutární orgány právnické osoby upravuje občanský zákoník (obecně § 151 a násl., pro spolek § 243 a 244, pro nadaci § 362, pro ústav § 408), a dále zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (pro veřejnou obchodní společnost § 44 odst. 4 ve spojení s § 106 odst. 1, pro komanditní společnost § 44 odst. 3 ve spojení s § 125 odst. 1, pro společnost s ručením omezeným § 44 odst. 5 ve spojení s § 194, pro akciovou společnost § 396 ve spojení s § 435 odst. 1 nebo s § 456 odst. 1, pro družstvo § 705).
[7]Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
[8] Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
[9] Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
[10] Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.pdf, 2.7 MB
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.docx, 40.3 kB
01 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.pdf, 302.2 kB
01 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.docx, 39.7 kB
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb..doc, 28.5 kB