Č.j.: MK 60731/2020 KST
Datum: 12. října 2020

 

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vrchní ministerský rada č. 68 – vedoucí oddělení kulturně výchovných aktivit v Odboru regionální a národnostní kultury v oboru služby:

1 - Finance

11 - Kultura, církve a náboženské společnosti

23 - Lidská práva

 

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.  

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. ledna 2021.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Řídí oddělení, které plní úkoly MK jako ústředního orgánu státní správy v oblasti kulturně výchovné činnosti a národnostní kultury
 • Plnění a zajišťování úkolů MK ČR stanovených v právních předpisech a Organizačním řádu MK ČR
 • Spolupráce s ředitelkou odboru při tvorbě, kontrole a plnění zásadních koncepčních a analytických materiálů náležejících do působnosti ORNK
 • Tvorba politik, postupů a programů a provádění analytických činností v ochraně lidských práv, národnostně menšinové politice, ochraně a integraci znevýhodněných skupin, integraci cizinců, rovnosti žen a mužů nebo v oblasti neziskového sektoru
 • Zpracování odborných podkladů, vyhodnocování stanovisek pro práci a rozhodování NM ministra kultury a ministra kultury

 

 

Posuzovány budou žádosti[1] o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 27. října 2020, tj. v této lhůtě

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 011 Praha 1
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu gabriela.bukorova@mkcr.cz nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Vrchní ministerský rada č. 68 – vedoucí oddělení kulturně výchovných aktivit v Odboru regionální a národnostní kultury v oboru služby. Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel/ka, který/á splňuje současně předpoklady uvedené níže pod body 1), 2) a 3), tedy:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2], popř. prostou kopií průkazu totožnosti opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou a to nejpozději před konáním pohovoru.

 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením[3];

 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě   dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu  o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Jde-li o žadatele/ku, který/á dokončil/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

 

    2) splňuje zároveň i následující předpoklady pro výběrová řízení na služební místa   představených

 1. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal/a. Osvědčení je však žadatel/ka povinen/a doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

 1. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[8] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 2.  pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 3.  příslušníkem Lidových milicí,
 4.  členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 5.  studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
 1. Splňuje předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo Vrchní ministerský rada č. 68 – vedoucí oddělení kulturně výchovných aktivit v Odboru regionální a národnostní kultury.

 

V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit dle § 58 odst. 2 zákona o státní službě osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.

 

Činnostmi podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě jsou:

a) přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,
b) přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
c) přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
d) řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
e) vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů,
f) státní statistickou službu,
g) správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
h) ochranu utajovaných informací,
i) zabezpečování obrany státu,
j) zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
k) obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
l) přípravu nebo realizaci dotační politiky,
m) přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
n) přípravu a provádění správních úkonů včetně kontroly,
o) ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
p) zadávání veřejných zakázek,
q) audit,
r) zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,
s) řízení činností uvedených v písmenech a) až r),
t) přípravu a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů,
u) přípravu k výkonu zahraniční služby.

 

 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona o státní službě dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, jmenovací listiny, odvolání z funkce, rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, pracovní náplň), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují aktuálně zastávanou pozici, resp. dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě nebo činností obdobných.

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis

 

 

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

 

 

Ing. Jana Machová

státní tajemnice
Ministerstvo kultury

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 12. 10. 2020

 

Svěšeno z úřední desky:

 

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Gabriela Bukorová

Kancelář státní tajemnice
Tel: 257 085 339
E-mail: gabriela.bukorova@mkcr.cz

 

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud    žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 68 - vedoucí oddělení kulturně výchovných aktivit v Odboru regionální a národnostní kultury.pdf, 3.5 MB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 68 - vedoucí oddělení kulturně výchovných aktivit v Odboru regionální a národnostní kultury.docx, 41.1 kB
01 - žádost o přijetí do služebního poměru.pdf, 422.7 kB
01 - žádost o přijetí do služebního poměru.docx, 39.1 kB
02 - čestné prohlášení.pdf, 199.7 kB
02 - čestné prohlášení.doc, 29 kB