Č. j.: MK 17232/2020 KST

           Datum: 11. března 2020

 

 

 

Státní tajemník v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje první kolo potřetí výběrového řízení na služební místo představeného/představené Vrchní ministerský rada č. 350 – vedoucí samostatného oddělení informačních technologií a spisové služby v oborech služby:

 

28. Informační a komunikační technologie

37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

 

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 4. 5. 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v:

•          stanovuje a organizuje způsoby a postupy zabezpečení systémů výpočetní techniky a komunikačních systémů na MKČR

•          zajišťuje systémovou činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky na MKČR

•          provádí analýzy, formulace a algoritmizace konkrétních úloh z oblasti zpracování dat (uživatelských aplikací)

•          přebírá, aplikuje, ověřuje, uvádí do provozu a spravuje složité datové sítě

•          zajišťuje ochranu, údržbu a aktualizaci složitých databází IS MKČR

•          zabezpečuje kontroly užívání počítačových programů

•          zabezpečuje IT infrastrukturu proti útoku zvenčí (správa a administrace firewall serverů, antiviry)

•          správa (administrace) dálkového připojení uživatelů na interní datové zdroje VPN

•          spolupracuje na správě diskových polí

•          spolupracuje na správě multifunkčních zařízení MKČR

•          úzce spolupracuje s ostatními útvary odboru na řešení úkolů, včetně poskytování informací a podkladů

•          připomínkuje návrhy rámcových smluv

•          kromě uvedených činností plní zaměstnanec další úkoly dle pokynu vedoucího zaměstnance

 

Posuzovány budou žádosti o jmenování na služební místo představeného/představené (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. března 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu vyberove.rizeni(zavináč)mkcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Vrchní ministerský rada č. 350 – vedoucí samostatného oddělení informačních technologií a spisové služby –
1. kolo potřetí.“ (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á splňuje současně předpoklady uvedené níže pod body
1), 2) a 3), tedy:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem/státní občankou České republiky, občanem/občankou jiného členského státu Evropské unie nebo občanem/občankou státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií průkazu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele/žadatelky; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  Žadatel/žadatelka, který/á není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí
  v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval/a alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou a to nejpozději před konáním pohovoru.

 2. dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[1];

 4. je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[2], není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

  Není-li žadatel/žadatelka státním občanem/občankou České republiky, je povinen/a doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[3];

 5. dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm.
  e) zákona], tj.
  vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Jde-li o žadatele/ku, který/á dokončil/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit splnění těchto požadavků pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné
v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Kanceláři státního tajemníka; 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[4]. U nejvhodnějšího žadatele/ky vybraného/vybrané podle § 28 odst.
  2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

 

 1. splňuje zároveň i následující další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:
 1. je-li žadatel/ka narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
  a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:
 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel/ka o vydání osvědčení požádal/a. Osvědčení je však žadatel/ka povinen/a doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

 1. je-li žadatel/ka narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[5] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:
 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 2.  pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 3.  příslušníkem Lidových milicí,
 4.  členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 5.  studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
 1. V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit dle § 58 odst. 2 zákona o státní službě osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala nejméně po dobu
  1 roku činnosti podle § 5 odst. 1 zákona nebo činnosti obdobné, tj.:
 • přípravu návrhů právních předpisů[6] a zajišťování právní činnosti[7],
 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistickou službu,
 • správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,
 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
 • přípravu a provádění správních úkonů[8] včetně kontroly,
 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[9];
 • řízení (činností výše uvedených);
 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů;
 • přípravu k výkonu zahraniční služby.

   

  Osoba, která byla jmenována na služební místo představeného/představené, se po dobu
  3 let od ukončení výkonu služby na služebním místě představeného/představené (vykonatelným rozhodnutím o odvolání z místa představeného/představené, vykonatelným rozhodnutím o skončení služebního poměru či skončením služebního poměru ze zákona) považuje za osobu splňující předpoklady pro účast ve výběrovém řízení uvedené v § 52 až 58 na služební místo představeného/představené na stejný nebo nižší stupeň řízení. Uvedená domněnka splnění předpokladu účasti ve výběrovém řízení na služební místo představeného/představené se neuplatní, pokud výkon služby na služebním místě představeného/představené, resp. služební poměr, který by tuto domněnku zakládal, skončil z některého z důvodů uvedených v § 51 odst. 4 zákona o státní službě.

  Splnění domněnky předpokladu účasti dle předchozího odstavce žadatel/žadatelka doloží příslušnými listinami v originále nebo ověřené kopii, tj. vykonatelným rozhodnutím o skončení služebního poměru, vykonatelným rozhodnutím o odvolání z místa představeného/představené.

  Předpoklad délky výkonu činností podle § 5 zákona, resp. činností obdobných, se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (§ 51 odst. 3 zákona). Za takové listiny lze považovat např. pracovní smlouvy, jmenovací listiny, odvolání z funkce, rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, které prokazatelně potvrzují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 ZSS, resp. činností obdobných, a z nichž je vždy zřejmé, kdo je vydal. Stejně tak je příslušnými listinami třeba doložit předpoklad výkonu v současnosti zastávané funkce nebo povahy v současnosti zastávaného pracovního nebo služebního místa v organizační složce státu, krajských úřadech, obecních úřadech, popřípadě dalších institucích. Zejména se bude jednat o jmenovací listiny, popř. pracovní smlouvu atd.

  Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

   


  K žádosti dále žadatel/žadatelka přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.

   

Ing. Zdeněk Novák

státní tajemník

Ministerstvo kultury 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:

 

Odstraněno z úřední desky:

 

Bližší informace poskytne:

Mgr. Hana Puškařová

Kancelář státního tajemníka

Tel: 257 085 308

e-mail: hana.puskarova(zavináč)mkcr.cz

 

nebo

 

Bc. Jaroslav Picka

 

Kancelář státního tajemníka

Tel. 257 085 285

Mob. 601 560 351

e-mail: jaroslav.picka(zavináč)mkcr.cz

 

[1] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[2] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[3] Podle §26 odst. 1 zákona o státní službě jde doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[4] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[5] Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.

[6] Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

[7] Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

[8] Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

[9] Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

Soubory ke stažení
Žádost o přijetí do služebního poměru.pdf, 302.2 kB
Žádost o přijetí do služebního poměru.docx, 39.7 kB
Čestné prohlášení.doc, 28.5 kB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA POTŘETÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 350 – vedoucí samostatného oddělení informačních technologií a spisové služby.pdf, 2.6 MB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA POTŘETÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 350 – vedoucí samostatného oddělení informačních technologií a spisové služby.docx, 41.2 kB