Informace k poskytnutým dotacím v roce 2020

v programu VISK a Knihovna 21. století

 

Dotaci přidělenou pro rok 2020 je příjemce povinen profinancovat a projekt realizovat nejpozději do 31. prosince 2020 dle výroku rozhodnutí o poskytnutí dotace a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

 

Přidělené finanční prostředky NELZE PŘEVÁDĚT do následujícího roku, nečerpané (nespotřebované) prostředky je příjemce povinen vrátit do státního rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 367 /2015 Sb., o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem nejpozději do 15. 2. 2021 (obce a města prostřednictvím krajského úřadu).

 

Vyúčtování dotace včetně závěrečné zprávy zašle příjemce dotace Ministerstvu kultury v souladu s podmínkami rozhodnutí o přidělení dotace do 15. ledna 2021.

 

Pokud projekt v současných podmínkách nebude příjemce realizovat nebo bude projekt realizovat jen částečně, je povinen zaslat informaci na Ministerstvo kultury, odd. literatury a knihoven. Informaci o změnách příjemce dotace zašle bezodkladně na kontaktní osoby uvedené ve vyhlášení dotačních řízení Knihovna 21. století a VISK, nejpozději však do 10. prosince 2020.

 


 

2021

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2021

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 


 

2020

Formuláře pro vyúčtování dotací VISK a Knihovna 21. století pro rok 2020

VISK (Veřejné informační služby knihoven) - vyhlášení výsledků na rok 2020

Knihovna 21. století - vyhlášení výsledků na rok 2020

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2020

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

Česká knihovna 2020 - informace pro knihovny

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna.

 


2019

 

Formuláře pro vyúčtování dotací VISK a Knihovna 21. století pro rok 2019

VISK (Veřejné informační služby knihoven) - vyhlášení výsledků 2. kola na rok 2019

Vyhlášení 2. kola výběrového dotačního řízení VISK na rok 2019

VISK (Veřejné informační služby knihoven) - vyhlášení výsledků na rok 2019

Knihovna 21. století - vyhlášení výsledků na rok 2019

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2019

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

Česká knihovna 2019 - informace pro knihovny

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů české umělecké beletrie a děl lit. vědy, kritiky a věd příbuzných určených pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna.

 


2018

 

Formuláře pro vyúčtování dotací pro rok 2018

  • VISK - všechny okruhy

  • Knihovna 21. století

VISK (Veřejné informační služby knihoven) – vyhlášení výsledků na rok 2018

Knihovna 21. století – vyhlášení výsledků na rok 2018

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2018

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2018

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2018

Vyhlašovací podmínky programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) na rok 2018

 

 

Česká knihovna 2018 - informace pro knihovny

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů české umělecké beletrie a děl lit. vědy, kritiky a věd příbuzných určených pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna.


Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.