Nastavení cookies

Výzva č. 4 z programu „COVID – Kultura“

02.08.2021 11:00|ministerstvo

Program podpory subjektů podnikajících v oblasti kultury postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

 

znění platné k 29. červenci 2021

Článek 1
Název programu

1.1. Program COVID – Kultura (dále jen Program), Výzva č. 4 (dále jen Výzva).

 

Článek 2
Cíle Programu

2.1. Cíle Programu jsou:
 • zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID 19 na podnikatelské subjekty v oblasti kultury na území České republiky; 
 • poskytnout podporu podnikajícím subjektům na kontinuální činnost v kultuře.

 

 

Článek 3
Alokace programu

3.1. Celková alokace v programu na Výzvu č. 4 je 300 mil. Kč.

3.2. Ministerstvo průmyslu a obchodu si jako poskytovatel podpory vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy č. 4 uvedenou v předchozím článku upravit, nerozdělit veškeré finanční prostředky celkové alokace v rámci Výzvy, příp. tyto finanční prostředky navýšit maximálně do objemu konečného rozpočtu programu pro rok 2021, a to v závislosti na počtu obdržených žádostí o poskytnutí podpory.

 

Článek 4
Základní ustanovení

4.1. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury vyhlašují tuto Výzvu z programu COVID-Kultura.

4.2. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

4.3. Hodnotitel a administrátor žádostí je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

4.4. Žadatelé budou moci podávat žádosti o dotaci od 3. srpna 2021 od 9:00 hodin do 22. září 2021 do 23:59 hodin v systému AIS MPO: kultura@mpo.cz.

4.5. Podpora poskytnutá prostřednictvím Programu splňuje podmínky čl. 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec Evropské komise“), dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do dané výše na podnik1 na řešení naléhavých potřeb likvidity2

4.6. Poskytnuté osobní údaje v rámci Programu budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Další informace jsou uvedeny v Příloze 1.

4.7. Dotace je určena pro podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR přímo omezeno provozování jejich hospodářské činnosti. Dotace je poskytována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.8. V souladu s notifikací Umbrella scheme Evropské komise mohou žádat pouze žadatelé s minimálním propadem 50 % tržeb v roce 2021 oproti roku 2019. Srovnávané období pro rok 2021 je stanoveno od 1. května 2021 do 31. července 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. května 2019 do 31. července 2019. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. květnu 2019, si jako srovnávací období zvolí období od 1. prosince 2019 do 29. února 2020, nebo od 1. července 2020 do 30. září 2020. 

4.9. Poskytovatel podpory bude v rámci administrace žádostí o podporu využívat a s žadatelem sdílet data z informačních systémů a registrů veřejné správy. Tato data budou poskytnuta Ministerstvu průmyslu obchodu 
na základě zákona č. 12/2020, o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, a také na základě zákona č. 240/2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
 

Článek 5
Oprávnění žadatelé

5.1. Podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts (živé scénické umění) nebo subjekty vykonávající vedlejší hospodářskou činnost v případě žadatelů uvedených v čl. 5.1.

Jedná se o tyto žadatele:

a) individuální umělci;
b) subjekty:

 • pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;
 • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;
 • hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností);
 • technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto programu);
 • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa 
  či orchestry;
 • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
 • umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají 
  či organizují kulturní program;
 • agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce; 
 • divadla;

c) nevládní neziskové organizace v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).

5.2. Jedná se o subjekty organizující, zprostředkovávající, zabezpečující či provozující kontinuální činnost v kultuře, které ji mají jako převažující (dokládá se výroční zprávou či výpisem své činnosti za období 2019/2020, který je soupisem konkrétních kulturních akci dle čl. 5.3 za rok 2019/2020).

5.3. Kulturní akcí se rozumí realizace kulturní služby veřejnosti za účelem sledování živého uměleckého výkonu. Kontinuální činností v kultuře se rozumí provoz divadel, hudebních klubů, umělecko-manažerských agentur, kulturních center a jiných obdobných zařízení zaměřených na soustavnou činnost v rámci živých produkcí v rámci poskytování či zprostředkování kulturních služeb veřejnosti včetně subjektů kontinuálně zajišťující umělecké služby či technické prostředky pro převážně živé kulturní akce.

 

Článek 6
Způsobilost žadatele o podporu

6.1. Způsobilým žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:

a) Je fyzickou osobou (podnikatelem), která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky, nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a vykonává svou činnost na území České republiky,

nebo

b) je právnickou osobou, která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky, nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a vykonává 
svou činnost na území České republiky.

c) žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování ekonomické činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;

d) v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti poskytování kulturní služby veřejnosti v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví;

e) je daňovým subjektem dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád;

f) dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku;

g) soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;

h) není v likvidaci;

i) žadatel, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch žadatelů, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2;

j) žadatel bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace;

k) žadatel nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/20143; tato podmínka se nepoužije, pokud je mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci;

l) žadatel nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně4;

m) žadatel nebyl nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

 

Článek 7
Podmínky poskytnutí podpory

 

7.1. Podmínkou poskytnutí podpory je předložení žádosti ve stanoveném termínu a způsobem stanoveným výzvou vyhlášenou Poskytovatelem podpory na základě Programu a v souladu s jejími podmínkami.

7.2. Podpora nebude poskytnuta nebo nebude umožněno její čerpání, pokud příjemce využívá podporu, která byla rozhodnutím Evropské komise prohlášena za nezákonnou a nekompatibilní s evropskými předpisy, a dokud taková podpora nebude vrácena včetně odpovídající výše úroků.
 

Článek 8
Forma a výše podpory

8.1. Podpora je poskytována formou dotace poskytnuté na bankovní účet příjemce podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory (dále jen „Rozhodnutí“). 

8.2. Podpora se poskytuje do 31. prosince 2021 a nejvýše do nevyčerpané výše limitu dle čl. 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik).

8.3. Maximální výše dotace v této výzvě pro subjekty definované v článku 5.1, na jeden subjekt je 5.000.000 Kč.

8.4. Žadatel dokládá tabulku  obsahující údaje o poklesu výnosů (tržeb), která je přílohou č. 2 Výzvy č. 4 k programu COVID - Kultura. V případě, že žadatel požaduje dotaci nad 1.000.000 Kč, je potřebné doložit tabulku  o poklesu výnosů (tržeb) (Příloha č. 2 Výzvy č. 4 k programu COVID - Kultura) ověřenou a podepsanou auditorem.

 

Článek 9
Režimy podpory

9.1. Žadatelé mohou o podporu za kontinuální činnost v kultuře:

požádat za rozhodné období od 1. června 2021 do 30. září 2021, které bude ve výši 40 %5 dotace poskytnuté v rámci výzvy č. 2 za kontinuální činnost v oblasti kultury. Pro žadatele, kteří žádali poprvé ve výzvě č. 3.3 a podporu obdrželi, bude dotace vypočítána z výzvy č. 3.3, a to ve výší 66 %6.

nebo

požádat ve výši 80 % na uznatelné náklady v rámci vykonávané kontinuální činnosti v kultuře bude možné pouze pro nové žadatele, kteří v programu COVID-Kultura doposud nežádali. 

 

9.2. Uznatelnými náklady pro subjekty činnými v kultuře za kontinuální činnost v kultuře se rozumí provozní vynaložené náklady definované v čl. 6.5, vztahující se k rozhodnému období od 1. června 2021 do 30. září 2021 (faktury byly vystaveny v tomto období), které byly uhrazeny v období od 1. června 2021 do 17. září 2021.

9.3. V rámci udělení notifikace Umbrella scheme Evropské komise mohou žádat žadatelé s minimálním propadem 50 % tržeb v roce 2021 oproti roku 2019 (viz čl. 4.8).

 

Článek 10
Oblast uznatelných nákladů pro žadatele za kontinuální činnost v oblasti živého scénického umění

10.1. Způsobilými náklady jsou v rámci této výzvy provozní náklady, o jejichž úhradu může žadatel požádat, subjektům vznikly s kontinuálně vyvíjenými činnostmi v kultuře v rozhodném období. 

10.2. O uznatelné náklady se jedná pouze v případě, že byly žadatelem proplaceny a nelze je využít pro jinou či odloženou akci či další činnost.

10.3. Současně se nesmí jednat o provozní náklad na službu nebo nákup, které byly součástí rozpočtu akce nebo projektu, na které již byla poskytnuta podpora.

​10.4. O provozní náklad se nejedná:

a) pokud se jedná o investiční náklad či bude danou věc / službu možné využít v budoucnu, nelze jej zahrnout do vyúčtování mezi uznatelné náklady,
b) v případě, kdy je tento náklad refundován či odpouštěn (např. náhrada z pojištění, náhrada voucherem apod.) či je formou zápočtu či barterové dohody/smlouvy a nedošlo k finančnímu plnění.


10.5. Uznatelnými náklady za kontinuální činnost v kultuře ovlivněnou zpřísněnými podmínkami a opatřeními Ministerstva zdravotnictví pro poskytnutí podpory uvedené ve formě jednorázové dotace se pro účely Výzvy rozumí:


i. Náklady na propagaci kontinuální činnosti v kultuře:

 • náklady spojené s návrhem, tiskem a výrobou propagačních materiálů a předmětů
 • náklady spojené s TV a rozhlasovou reklamou
 • náklady spojené s plakátovací, billboardovou kampaní a roznosem či transferem propagačních materiálů
 • poštovné
 • náklady spojené s tiskovou reklamou a tiskovými zprávami u mediálních partnerů
 • náklady spojené s public relations
 • náklady spojené s tvorbou a realizací vizuálu a grafické práce
 • náklady spojené s návrhem marketingové kampaně
 • náklady spojené s online reklamou


ii. Náklady spojené se zrušeným vstupným za kontinuální činnost v oblasti kultury

 • náklady spojené s poplatkem prodejci vstupenek u zrušených či přesunutých kulturních akcí, představení či jiných kulturních programů založených na živé produkci 
 • náklady pořadatele kulturní akce spojené se servisem poskytovaným ticketingovou agenturou u představení či jiných projektů 
 • náklady spojené s prodejem vstupenek – správa prodejních systémů
 • náklady spojené s rušením či přesunem kulturních akcí, projektů či představení, informování účastníků prostřednictvím informačních systémů, GSM brány a komunikačních kanálů


iii. Náklady spojené s IT službami za kontinuální činnost v oblasti kultury 

 • náklady na webhostingové služby a tvorba webových stránek a jejich správa pro dané období
 • náklady na IT služby včetně programátorských prací


iv. Náklady spojené s kontinuální činností v oblasti kultury

 • náklady spojené se zajištěním technického zabezpečení místa konání kulturního programu
 • zajištění a pronájem hudební, divadelní, taneční, či jiné potřebné techniky a nezbytného materiálu v souvislosti s přípravou kulturního programu
 • materiály a vybavení s omezenou životností pro kulturní program, které z nějakého důvodu nebude možné znovu využít – omezená životnost ap. (např. kostýmy, rekvizity ap.) včetně jeho čištění a údržby
 • revize, servis a údržba technického zázemí a vybavení (vzduchotechnika, světla, ozvučení, tiskárny ap.)
 • služby týkající se údržby a čištění mobiliáře, vybavení a prostor pro kulturní program
 • náklady na krmivo pro zvířata vystupující v rámci kulturního programu v cirkusech a obdobných zařízeních; k dokladu o platbě je třeba připojit seznam vlastněných zvířat, která splňují daná kritéria a je možné doložit práci s nimi (vč. veterinárních prohlídek) 
 • náklady na produkční služby včetně souvisejících nákladů na produkci
 • náklady na právní služby poskytované v přímé souvislosti s přípravou kulturního programu či výkonem uměleckého díla
 • náklady spojené se zajištěním účasti hostů na projektu, resp. cestovné a související náklady (náklady za tuzemské i zahraniční cesty, náklady na ubytování, storna letenek, náklady na pohonné hmoty)


v. Náklady spojené s nájmy, pronájmy a souvisejícími službami za kontinuální činnost v oblasti kultury

 • nájmy, pronájmy včetně služeb a energií spojené s provozem prostor, pro samotnou realizaci a přípravu daného kulturního programu včetně administrativních a skladových prostorů, které jsou pronajímány v souvislosti s přípravou a organizací kulturního programu
 • náklady za energie, vodné a stočné


vi. Náklady za provoz a pojištění za kontinuální činnost v oblasti kultury 

 • pojištění akcí, pojištění za škody na majetku, aut, servis BOZP a PO náklady na ostrahu prostor či budov, kde je připravován a realizován kulturní program
 • úklid, likvidace odpadu a podobné typy služeb
 • provozní náklady na zpřísněná bezpečnostní a hygienická opatření (nadměrná dezinfekce, roušky, BOZP reklama, covid testy)
 • náklady na účetní činnost či služby, daňové poradenství, audit
 • telefonní služby, internet
 • finanční služby a operativní leasingy


vii. Mzdové náklady za kontinuální činnost v oblasti kultury 

 • mzdové náklady do tří celých pracovních úvazků (hlavní pracovní poměr) na zaměstnance, kteří se podílejí na přípravě a realizaci zrušeného kulturního programu. Pro účely této výzvy mohou být uplatněny mzdové náklady do maximální výše 34 200 Kč hrubé mzdy za jednu osobu
 • mzdové náklady za dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ)


viii. Náklady spojené s licencemi a autorskými a uměleckými honoráři za kontinuální činnost v oblasti kultury 

 • náklady spojené s použitím licencí v rámci kulturní akce a jiného kulturního programu
 • umělecké či autorské honoráře

 

Článek 11
Ostatní podmínky

11.1. Příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí

11.2. Příjemce podpory je povinen do 10 let od poskytnutí dotace umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly.

11.3. Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo podmínky poskytování dotace změnit. Změny poskytovatel podpory zveřejní na svém webu.

11.4. Subjekt nemůže uplatnit vzniklé náklady, které již uplatnil v rámci Výzvy č. 1, a Výzvy č. 2, Výzvy č. 3.2 či Výzvy č. 3.3 tohoto programu nebo v jiném dotačním a záchranném programu (např. z programu COVID-Nepokryté náklady ap.).

11.5. Pokud má žadatel příspěvek na kontinuální činnost (režijní náklady) od Ministerstva kultury, není možné žádat zde o podporu na celoroční činnost, ale pouze na dílčí projekty, kterým se žadatel věnuje většinu roku, a tudíž spadají do jeho celoroční kontinuální činnosti. V případě, že žadatel čerpal dotaci Ministerstva kultury v totožném rozhodném období, je povinen sdělit daný dotační titul.

11.6. Subjekt může učinit podání pouze jedné žádosti v rámci výzvy č. 4 k programu COVID – Kultura. 

11.7. Pokud žadatel nerespektuje nařízení vlády (např. má otevřenou provozovnu) a tím nesplňuje po celou dobu vládní nařízení a nouzový stav, tak nemá nárok na dotaci a jeho žádost je vyřazena z nároku na dotaci. 

 

Článek 12
Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

12.1. Náležitosti žádosti o podporu na provozní náklady za kontinuální činnost v kultuře 


i. Náležitosti žádosti o podporu žadatelů, kteří v rámci výzvy č. 2 a výzvy č.3.3 k programu COVID – Kultura zvolili režim podpory v čl. 9.1.i.:

a) název / jméno žadatele, adresa sídla a identifikační číslo žadatele, DIČ,
b) bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora,
c) datum vzniku či zahájení ekonomické činnosti,
d) právní forma žadatele,
e) název a adresa sídla (Systém generuje tyto údaje do žádosti automaticky),
f) identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
g) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:

 • osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci včetně dokladu o funkci a pověření,
 • osob s podílem v této právnické osobě,
 • osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.
 • pokud je žadatelem právní osoba, která nemá majitele či osoby s podílem, tyto informace neuvádí.
 • osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci (prokura nevyžaduje zmocnění);
 • skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů7 ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném
 • majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy;
 • osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.


h) systém AIS MPO automaticky doplní registrační číslo žádosti v rámci výzvy č. 2 nebo výzvy č 3.3 v programu COVID – Kultura ze které se vypočítá dotace ve Výzvě č. 4,
i) žadatel doloží tabulku obsahující údaje o poklesu výnosů (tržeb), která je přílohou č. 2 Výzvy č. 4 k programu COVID – Kultura. V případě, že žadatel požaduje dotaci nad 1.000.000 Kč, je potřebné doložit tabulku ověřenou a podepsanou auditorem,
j) potvrzení o zřízení bankovního účtu žadatele, kam má být zaslána podpora,
k) žadatel poskytne informace o poskytnutých státních podporách a dotacích v daném rozhodném období. Tyto údaje žadatel uvede do tabulky, která je přílohou č. 3 Výzvy č. 4 k programu COVID - Kultura. Kultura. Tuto tabulku přiloží k žádosti žadatel, pokud obdržel státní podporu a dotaci v daném rozhodném období.

ii. Náležitosti žádosti o podporu žadatelů, kteří zvolili režim podpory definovaný v čl. 9.1.ii.:

a) název / jméno žadatele, adresa sídla a identifikační číslo žadatele, DIČ,
b) bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora,
c) datum vzniku či zahájení ekonomické činnosti,
d) právní forma žadatele,
e) název a adresa sídla (Systém generuje tyto údaje do žádosti automaticky),
f) identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
g) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:

 

 • osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci včetně dokladu o funkci a pověření,
 • osob s podílem v této právnické osobě,
 • osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.
 • Pokud je žadatelem právní osoba, která nemá majitele či osoby s podílem, tyto informace neuvádí.
 • osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci včetně dokladu o funkci a pověření,
 • osob s podílem v této právnické osobě,
 • osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.
 • Pokud je žadatelem právní osoba, která nemá majitele či osoby s podílem, tyto informace neuvádí.
 • osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci (prokura nevyžaduje zmocnění);
 • skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů8 ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném
 • majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy;
 • osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

iii. K žádosti o podporu na provozní náklady za kontinuální činnost v oblasti kultury žadatel uvede:

a) název kulturního programu, 
b) popis kulturního programu včetně cílové skupiny, počet účastníků v minulém roce či dle předpokladu (kapacita sálu), 
c) soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k jednotlivým uznatelným nákladům. (Jednotlivé faktury musí být v elektronické či oskenované podobě.),
d) vyplní do tabulky žádosti uznatelné náklady za kontinuální činnost: popis položky, typ dokladu, výše částky v Kč uvedené na faktuře/účetním dokladu/smlouvě, číslo faktury/účetního dokladu/smlouvy včetně dílčích objednávek, název dodavatele, identifikační číslo dodavatele/ jiný identifikátor, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
e) dodá doklad prokazující úhradu provozních nákladů subjektu, žadatel doloží tabulku obsahující údaje o poklesu výnosů (tržeb), která je přílohou č. 2 Výzvy č. 4 k programu COVID – Kultura. V případě, že žadatel požaduje dotaci nad 1.000.000 Kč, je potřebné doložit tabulku ověřenou a podepsanou auditorem,
f) potvrzení o zřízení bankovního účtu žadatele, kam má být zaslána podpora,
g) žadatel poskytne informace o poskytnutých státních podporách a dotacích v daném rozhodném období. Tyto údaje žadatel uvede do tabulky, která je přílohou č. 3 Výzvy č. 4 k programu COVID – Kultura. Tuto tabulku přiloží k žádosti žadatel, pokud obdržel státní podporu a dotaci v daném rozhodném období. 
h) dodá doklad prokazující kontinuální činnost dle níže uvedených specifik,

 • doklad prokazující kontinuální činnost: 

kontinuální činnosti v kultuře, která byla omezena, žadatel doloží doklad prokazující kontinuální činnost 
ve formátu PDF (např. výroční zprávu) dle typu žadatele:

 • individuální umělci – soupis projektů/představení za rok 2019/2020 v oblasti živého umění
 • pořadatelé hudebních produkcí a festivalů soupis projektů/představení za rok 2019/2020 v oblasti živého umění
 • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek – soupis projektů za rok 2019/2020 v oblasti živého umění
 • hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností) – program za rok 2019/2020 v oblasti živého umění
 • technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program apod. – dle tohoto programu) – soupis projektů za rok 2019/2020 v oblasti živého umění 
 • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry – soupis projektů/program za rok 2019/2020 v oblasti živého umění pořadatelé cirkusů a nového cirkusu – soupis projektů/vystoupení za rok 2019/2020 
 • umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program – soupis projektů v oblasti živého umění za rok 2019/2020
 • divadla – soupis projektů/představení či program za rok 2019/2020 v oblasti živého umění
 • agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce – soupis projektů/představení a celoroční programová náplň za rok 2019/2020 v oblasti živého umění včetně spolupráce s uměleckými institucemi a organizacemi.

Článek 13
Způsob podání žádosti:

13.1. Podání žádosti učiní žadatel o podporu elektronickou formou. 

13.2. Subjekt může podat pouze jednu žádost na sanaci provozních nákladů (Výzva č. 4) v rámci tohoto programu pro podporu ve formě dotace.

13.3. Součástí žádosti o poskytnutí podpory je čestné prohlášení žadatele o podporu. Přesné znění bude uvedeno ve výzvě, obsahovat bude zejména potvrzení, že:

 • všechny informace uvedené v žádosti o podporu jsou úplné a pravdivé;
 • žadatel je oprávněným žadatelem dle čl. 5.1 Programu;
 • k datu podání žádosti je, a po celé období, za které žádá o poskytnutí podpory, byl žadatel ekonomickým subjektem oprávněným k provozování podnikatelské/hospodářské činnosti v oblasti kultury;
 • v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byla jeho podnikatelská činnost omezena či zakázána;
 • může podat v rámci Výzvy č. 4 v programu COVID – Kultura pouze jednu žádost o podporu;
 • je daňovým subjektem dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád;
 • dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku;
 • soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
 • není v likvidaci;
 • žadatel, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch žadatelů,
 • respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2;
 • bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace;
 • při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory musí příjemce vykonávat hlavní ekonomickou činnost v oblasti realizace či zajišťování kulturních akcí a programu;
 • nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/20149; tato podmínka se nepoužije, pokud je mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci;
 • nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně10.


Článek 14
Způsob a kritéria hodnocení žádosti o podporu

14.1. Na administraci podaných žádostí o podpory se podílí MPO. Hodnocení provede MPO na základě žádosti doručených od žadatelů. MPO si může vyžádat další podklady. MPO v případě schválení podpory vydá Rozhodnutí.

14.2. Při formálním hodnocení žádostí o podporu bude posuzováno:
a) Zda je žadatel oprávněným žadatelem a zda splňuje podmínky stanovené ve Výzvě. Není-li žadatel oprávněným žadatelem nebo není-li splněna některá z podmínek stanovených Výzvou, ministerstvo usnesením řízení o žádosti zastaví.
b) Zda byla žádost podána ve stanoveném termínu.
c) Zda byla žádost podána oprávněným žadatelem.
d) Zda žádost splňuje veškeré náležitosti dle Výzvy. Pokud žádost některou z náležitostí nesplňuje, nebo některou z příloh neobsahuje, nebo pokud jsou některé z příloh neaktuální či nejsou předloženy v náležité podobě, postupuje ministerstvo dle uvedených informací v článku Vady žádosti dle této Výzvy.
e) Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně.
f) Žádost, která splnila podmínky, bude doporučena k podpoře.

Článek 15
Řízení o poskytnutí podpory

15.1. Řízení o poskytnutí podpory (dále jen „řízení“) vede Ministerstvo průmyslu a obchodu a postupuje v něm podle § 14 a násl. Rozpočtových pravidel.

15.2. Účastníkem řízení je pouze žadatel.

Článek 16
Vady žádosti

16.1. Žadatelé budou na základě ustanovení § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel vyzýváni k odstranění vad své žádosti, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení. To se netýká těch vad žádosti, které jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty pro podání žádosti apod.). 

16.2. Odstranění vad žádosti je možné pouze dvakrát v téže věci. 

16.3. Lhůta pro odstranění vad žádosti činí čtrnáct (14) kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena výzva k odstranění vad žádosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu může na žádost žadatele stanovenou lhůtu prodloužit. 

16.4. V případě neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě, Ministerstvo průmyslu a obchodu usnesením řízení o žádosti zastaví. 

16.5. Ministerstvo průmyslu a obchodu si vyhrazuje, že může žadateli o poskytnutí podpory doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že opravená žádost bude shledána jako způsobilá, vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje ministerstvo upravenou žádost.

Článek 17
Doložení dalších podkladů

17.1. Ministerstvo průmyslu a obchodu si vyhrazuje, že může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

17.2. K doložení dalších podkladů poskytne ministerstvo žadateli lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů.

Článek 18
Vydání nového rozhodnutí

18.1. Ministerstvo na základě ustanovení § 14p rozpočtových pravidel stanoví, že v případě, že byla žádost pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, bude možné vydat nové rozhodnutí, kterým bude žádosti zcela vyhověno, případně zčásti vyhověno a ve zbytku bude zamítnuta, souhlasí-li s tím žadatel o podporu.

Článek 19
Řízení o odnětí podpory

19.1. Dojde-li po vydání rozhodnutí ke skutečnosti uvedené v § 15 odst. 1 písm. A) až f) rozpočtových pravidel, Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájí řízení o odnětí podpory. 

19.2. Řízení o odnětí podpory probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19.3. Pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro odnětí podpory, vydá k tomu rozhodnutí a bude zahájeno řízení.

 

Článek 20
Kontrola využití podpory

20.1. U žadatelů, resp. Příjemců podpory bude Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonávat veřejnosprávní kontroly použití podpory, a to zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

20.2. Příjemce je povinen podrobit se kontrole poskytnuté podpory prováděné externími kontrolními orgány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole a v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace.

20.3. Příjemce je povinen podrobit se kontrole poskytnuté podpory prováděné externími kontrolními orgány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole a v souladu s podmínkami 
o poskytnutí podpory.

 

Článek 21
Ostatní ustanovení

21.1. Na dotaci není právní nárok.

21.2. Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu dle § 153 odst. 1 písm. A) správního řádu.

21.3. Příjemci podpory budou zveřejněni na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

21.4. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení příjemci, které probíhá v systému AIS MPO.

 

Článek 22
Právní nástupnictví

22.1. Ministerstvo na základě ustanovení § 14l rozpočtových pravidel nepřipouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce.

 

Článek 23
Přílohy

Příloha 1: GDPR

Příloha 2: Tabulka obsahující údaje o poklesu výnosu (tržeb)

Pro prokázání poklesu obratu dle čl. 4.8 Výzvy předloží žadatel v rámci přiložené tabulky obsahující údaje o poklesu výnosů (tržeb) v rozhodném období oproti srovnávacímu období. Tato tabulka je přílohou č. 2 Výzvy č.4 k programu COVID – Kultura.

Srovnávané období pro rok 2021 je stanoveno od 1. května 2021 do 31. července 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. května 2019 do 31. července 2019. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. květnu 2019, si jako srovnávací období zvolí období od 1. prosince 2019 do 29. února 2020, nebo od 1. července 2020 do 30. září 2020. 

Pokud vedete účetnictví, jedná se v případě tržeb za vlastní výkony a služby o účtovou skupinu 60, v případě jiných provozních výnosů o účtovou skupinu 64 a v případě finančních výnosů o účtovou skupinu 66.

Pokud žadatel požaduje dotaci do 1.000.000 Kč, je potřebné doložit tabulku o poklesu výnosů (tržeb) (Příloha 2 Výzvy č. 4) podepsanou statutárním orgánem subjektu a účetní/účetním. V případě, že žadatel požaduje dotaci nad 1.000.000 Kč, je potřebné doložit tabulku o poklesu výnosů (tržeb) (Příloha 2 Výzvy č. 4) ověřenou a podepsanou auditorem.
 

Příloha 3: Tabulka obsahující údaje o poskytnutých státních podporách a dotacích v daném rozhodném období

Žadatel poskytne informace o poskytnutých státních podporách a dotacích v daném rozhodném období. Tyto údaje žadatel uvede do tabulky, která je přílohou č. 3 Výzvy č. 4 k programu COVID – Kultura. Tuto tabulku přiloží k žádosti žadatel, pokud obdržel státní podporu a dotaci v daném rozhodném období.

 


1 Podnikem se rozumí hospodářská jednotka určená/vymezená dle Přílohy I nařízení Komise č .651/2014 (GBER).

2 Odkaz na originální znění dočasného rámce: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

3 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

4 Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.

5 Výpočet dotace byl stanoven z předcházející výzvy č. 2 programu COVID - Kultura, kde žadatelé mohli uplatnit náklady za uznatelné období 10 měsíců. V rámci výzvy č. 4 obdrží žadatel dotaci na výše uvedené období 4 měsíců (červen, červenec, srpen, září 2021), kdy je výpočet stanoven na 10 % dotace měsíčně (40 % celkem za 4 měsíce).

6 Výpočet dotace byl stanoven z předcházející výzvy č. 3.3 programu COVID - Kultura, kde žadatelé mohli uplatnit náklady za uznatelné období 6 měsíců. V rámci výzvy č. 4 obdrží žadatel dotaci na výše uvedené období 4 měsíců (červen, červenec, srpen, září 2021), kdy je výpočet stanoven na 16,66 % dotace měsíčně (66 % celkem za 4 měsíce).

7 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

8 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

9 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

10 Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.