VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUM TZV. CIKÁNSKÉHO TÁBORA V LETECH

03.10.2019 15:21|příspěvkové organizace

Muzeum romské kultury ve spolupráci s týmem doc. PhDr. Pavla Vařeky, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni, Filozofické fakulty, Katedry archeologie koncem srpna a v průběhu září letošního roku realizovalo archeologický výzkum v areálu bývalého vepřína v Letech u Písku. Cílem bylo lokalizovat pozůstatky tzv. cikánského tábora. 

 

Cílem bylo zjištění charakteru a rozsahu archeologických situací, odhalení vzorku jednotlivých částí tábora a získání hmotného svědectví o životě v táboře. Výzkum navázal na první sondáž v blízkosti vepřína na pozemcích obce v roce 2017, kdy nebylo dovoleno jakékoliv výzkumné práce v objektu vlastněném tehdy firmou AGPI, a. s. provádět. Výsledky výzkumu poslouží jako podklady pro plánovanou úpravu plochy bývalého vepřína, zřízení památníku a k návrhu vyhlášení místa tábora za kulturní památku.“, upřesňuje doc. Vařeka. 

Doc. Vařeka dále uvádí: „Výzkum zahrnoval nedestruktivní metody (geofyzikální a georadarový průzkum realizovaný Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) a odkryv vzorku plochy tábora. Archeologický výzkum prokázal, že se trosky tábora velmi dobře dochovaly a musely být výrazně viditelné na povrchu až do 70. let. V druhé etapě výstavby průmyslového vepřína na konci 70. let však došlo k odstranění pozůstatků tábora v severovýchodní části areálu, kde stojí dnes tři haly. Ovšem zemina byla navezena na sousední louku, která zůstala nezastavěná (dnešní severozápadní část vepřína), kde překryla a dodnes tak zakonzervovala většinu tábora. Archeologickým výzkumem byly odkryty obrysy táborového dvora s pozůstatky řad menších dřevěných baráčků, velkých vězeňských baráků i částí oplocení. Dále byly odhaleny velmi dobře dochované základy zděných objektů ve východní části tábora, a to včetně původních podlah (umývárna a prádelna, stáj, dezinfekční stanice). Detailní pohled do doby likvidace tábora v roce 1943 nabídla odpadní jímka, kam byly naházeny části trosek, které se díky specifickým půdním podmínkám unikátně zachovaly, a to včetně předmětů z organických látek (oděv, obuv a celá řada osobních předmětů vězňů, dřevěné konstrukce staveb). Souhrnnou knižní publikaci výsledků archeologického výzkumu, včetně katalogu nálezů připravuje Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně na rok 2020.

Doc. Vařeka se svým týmem již koncem srpna 2019 úspěšně lokalizoval hroby obětí letského tábora v blízkosti památníku Zdeňka Hůly z roku 1995 (KP Lety). 

Muzeum romské kultury bude 14. října 2019 vyhlašovat krajinářsko-architektonickou soutěž k nové podobě památníku v Letech. Soutěž bude vyhlášena jako mezinárodní, dvoukolová a anonymní. Vítězný návrh by měl být znám v červnu příštího roku. 

 

Lety_obr.2_re
Poloha tzv. cikánského tábora v Letech (červené značení), areál bývalého vepřína (žluté značení)

 

Lety_obr.3_re
A – tzv. cikánský tábor; B – KP Lety, pomník Zdeňka Hůly, pohřebiště obětí letského tábora

odpadni jimka_re
Odpadní jímka 

 

Umyvarna-pradelna_2_re
Umývárna – prádelna 

 

 

 

Kontakt:
Lucie Horáková
tisková mluvčí
M: 775 407 065
E: media@rommuz.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.