Nastavení cookies

Vyjádření MK k žalobě Evropské komise

19.05.2022 17:15|ministerstvo

Reakce MK k informaci o rozhodnutí Evropské komise podat žalobu na Českou republiku u Evropského soudního dvora pro neprovedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu do českého právního řádu.

 

Vládní předlohu transponující směrnici o audiovizuálních mediálních službách Ministerstvo kultury i přes složité covidové období zpracovalo a vládě předložilo v termínu. Poslanecká sněmovna v předchozím volebním období však vládní návrh nezačala ani diskutovat i přes několik urgencí, které ze strany Ministerstva kultury a vlády byly zaslány. Po bezodkladném opětovném předložení téhož návrhu dne 4. 11. 2021 bylo projednávání v nově ustavené Poslanecké sněmovně zahájeno prvním čtením v březnu tohoto roku, tedy rok a půl po uplynutí termínu k transpozici.

Uvedená směrnice nabyla účinnosti 18. 12. 2018 a termín pro její převzetí do českého právního řádu byl stanoven do 19. 9. 2020. MK zpracovalo návrh transpozice uvedené směrnice do českého právního řádu, který schválila vláda 17. srpna 2020, jako návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek). Tento návrh byl zpracován jako minimalistická harmonizační úprava, aby se eliminovala rizika spojená s prodlužování projednávání vládní předlohy, která by obsahovala úpravu, která s transpoziční povinností bezprostředně nesouvisela. Návrh byl ihned po schválení vládou předložen Poslanecké sněmovně k projednání (jako sněmovní tisk 981), bohužel však legislativní proces v minulém volebním období Poslanecké sněmovny nebyl vůbec zahájen (více jak rok byl návrh zákona v PS bez zahájení projednávání). Ihned po volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 MK reagovalo bezodkladně na nastalou situaci a předložilo totožný návrh zákona k opětovnému schválení vládě (muselo se tak stát z formálních důvodů pro účely předložení návrhu nově zvolené Poslanecké sněmovně) a vláda návrh schválila usnesením č. 920 z 25. října 2021. Návrh zákona byl návazně předložen nové Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 30 dne 4. 11.2021. První čtení návrhu proběhlo v Poslanecké sněmovně dne 22. března 2022 a následně byl projednáván v gesčním Volebním výboru. V nejbližší době lze očekávat projednávání návrhu zákona ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně.

Vzhledem k tomu, že ČR nesplnila svou povinnost transpozice směrnice do svého právního řádu ve stanovené lhůtě, zahájila s ní Evropská komise řízení pro porušení povinnosti, jehož výsledkem je rozhodnutí o podání žaloby. K samotnému podání žaloby dojde s odstupem několika týdnů, do té doby má ČR prostor na urychlené dokončení transpozičního procesu. Ministerstvo kultury si bylo vědomo možných následků neprovedené transpozice a za tím účelem bylo do Poslanecké sněmovny zasláno několik dopisů s žádostí o přednostní projednání jak v předchozím volebním období, tak i v tomto.


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.