Vyjádření ministra kultury k aktuální situaci ohledně projektu SEFO

22.03.2019 14:18|ministerstvo

"Olomouc si nové muzeum zaslouží. Investice ve výši 600 miliónů Kč musí ale vzejít z veřejné architektonické soutěže," říká ministr kultury Antonín Staněk.

 

Na pátečním setkání s novináři se ministr kultury Antonín Staněk vyjádřil k aktuálnímu dění ohledně projektu SEFO.

Přítomné v úvodu seznámil s problematikou velkých investičních projektů jako je plánovaná výstavba Středoevropské fórum (SEFO) v Olomouci. Připomněl, že současná vláda svým rozhodnutím z 21. ledna definitivně schválila dotaci na výstavbu nového muzea (593 mil. Kč).

Zdůraznil však, že více než půlmiliardovou investici nelze uvolnit bez veřejné transparentní soutěže na nový a aktualizovaný architektonický návrh podoby muzea včetně jeho obsahu. Pouze ministerstvo je nositelem celkové odpovědnosti za úspěšnost projektu, za jeho transparentnost a hospodárnost.

Jediný veřejnosti známý návrh pro projekt SEFA od architekta Šépky, který ultimativně prosazuje současné vedení MUO, je starý více než 12 let. Jeho podoba ani obsah neprošly od té doby žádnou aktualizací či technickou dokumentací: dodnes nemá vyjasněnou infrastrukturu navrhované realizace vč. technologického zázemí, parkování a neodpovídá ani aktuálnímu územnímu plánu. Žádné jiné návrhy pro výstavbu muzea nebyly dosud ze strany MUO předloženy a ministerstvo po konzultaci s odborníky a účastníky diskuzního fóra je jednoznačně přesvědčeno o nutnosti vypsání nové architektonické soutěže, kde se zohlední současný stav a aktuální podoba i obsah muzea. Cílem je aby, ze soutěže vzešel nejlepší možný návrh pro novou galerii.


Dále uvedl na pravou míru dezinformace a mýty objevující se v některých médiích a především na sociálních sítích kolem projektu, jako např. nepravdu o tom, že na diskuzní fórum pořádané ministerstvem toto pondělí nebyl pozván současný ředitel MUO Mgr. Michal Soukup (pozvánka odešla dne 12. 3. v 15:48 hodin). Mimo jiné byla doložena komunikace mezi MK CR a MUO ohledně vypsání nové architektonické soutěže, včetně posledního dopisu pana ředitele Soukupa ze dne 15. 3. 2019, v němž výslovně hovoří o nezbytnosti vypsání architektonické soutěže pro projekt SEFO (dopis přikládáme v plném znění). Kroky pana ředitele Soukupa a především jeho mediální vyjádření, která silně kontrastují s jeho oficiálním postupem vůči ministerstvu, jsou velmi nestandardní a neprofesionální. 

Přítomní byli zároveň seznámeni s důvody vzniku a výsledky veřejnosprávní kontroly smluvní dokumentace Muzea umění Olomouc (MUO), týkající se zajištění tohoto projektu. Výsledky kontroly prokázaly pochybení MUO podle zákona o veřejných zakázkách (transparentnost, rovné zacházení) při zhotovení studie SEFO a její aktualizace. Pochybení se týkají jak předcházejícího, tak současného vedení MUO. MUO podalo proti zjištěním v kontrolním protokolu námitky, které MK vyřídilo zamítnutím. V současné době běží řediteli Soukupovi 30 denní lhůta pro zpracování a doručení opatření MUO k odstranění zjištěných nedostatků.

Stát reprezentovaný ministerstvem je zodpovědný za účelné a transparentní nakládání s 593 miliony bez jakýkoliv vad i chyb, a to jak právních tak ekonomických. Ministerstvo odmítá jakýkoliv emocionální nátlak na upřednostnění jediného uchazeče a chce využít na maximum kreativní potenciál současných domácích i zahraničních architektů.

"Nová budova středoevropské galerie musí v Olomouci určitě vzniknout!"ubezpečuje všechny ministr kultury Antonín Staněk. "Jako olomoucký rodák vím, že si to Olomouc i celá Morava zaslouží. Je to navíc první muzeum či galerie budovaná tzv. na „zelené louce“ po bezmála 100 letech. Architektonická soutěž je ale jediný možný legitimní nástroj, jak toho dosáhnout. Jen jejím prostřednictvím lze dosáhnout toho nejlepšího a ekonomicky nejvýhodnějšího řešení pro návštěvníky muzeí i daňové poplatníky,"uzavírá ministr Antonín Staněk.

Martha Häckl, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.