Výběrové řízení na ředitele/ku Státního fondu kinematografie

29.10.2019 13:40|ministerstvo

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Státního fondu kinematografie.

 

Požadované předpoklady uchazeče: 
- ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského typu, 
- orientace v oblasti kinematografie, zkušenost v oblasti filmové tvorby a filmového průmyslu,
- min. 5-letá praxe v řízení filmové či obdobné kulturní instituce, 
- zkušenosti s řízením alespoň středně velkého pracovního týmu, 
- znalost právního řádu České republiky, zvláště právní problematiky v oblasti audiovize, autorského práva a kultury obecně, 
- dobré hospodářské a manažerské výsledky ve všech předchozích funkcích řídícího pracovníka, 
- velmi dobrá znalost anglického jazyka, znalost dalších světových jazyků (alespoň na úrovni B2) výhodou, 
- ekonomické znalosti, 
- schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii, 
- občanská a právní bezúhonnost, 
- způsobilost k právním úkonům.

Funkce ředitele je neslučitelná s výkonem funkce prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize. Ředitel nesmí v době výkonu funkce vykonávat podnikatelskou činnost v audiovizi, kinematografii a filmovém průmyslu; tím není omezena jeho svoboda činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, umělecké ani správa vlastního majetku. 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 
- označení výběrového řízení, 
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 
- adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis, 
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
- originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není starší tří měsíců, 
- motivační dopis 
- vlastní představu o přínosu ředitele k dalšímu rozvoji Státního fondu kinematografie (v rozsahu 2 stran) 
- strukturovaný životopis, ve kterém bude vedle základních informací blíže specifikováno dosažené vzdělání, profesní zkušenosti a jazykové znalosti kandidáta, 
- zhodnocení dosavadní profesní a manažerské dráhy včetně výsledků na pozici řídícího pracovníka.
(Při zpracování osobních údajů se postupuje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.)

Požadovaný nástup do funkce: duben - květen 2020

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek 

Uzávěrka přihlášek: 30. listopadu 2019
(k tomuto datu musí být přihláška doručena do podatelny Ministerstva kultury) 

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: 
Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 

Obálku označte „Státní fond kinematografie – výběrové řízení – neotvírat“. 

Upozornění 
Výběrové řízení se řídí vládou schváleným Statutem Státního fondu kinematografie. 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.