Nastavení cookies

Nejčastější otázky a odpovědi k programu COVID - Kultura - 2. výzva

23.10.2020 12:10|ministerstvo

Je možné si za a) požádat o jednorázovou podporu 60 000 Kč (určeno pro umělecké a odborné umělecko-technické profese) nebo za b) uplatnit marně vynaložené náklady za zrušené akce a na kontinuální uměleckou činnost (určeno podnikatelům, firmám či NNO). Je možná kombinace obou forem podpory.

Je možné současně s COVID-Kultura 2 žádat o ošetřovné?
V rámci prodloužení výzvy bude žadatelům umožněna kombinace programu COVID-Kultura 2 s programem Ošetřovné pro OSVČ. Jedná se o plošnou kombinaci podpory v těchto dvou programech. OSVČ podnikající v kultuře si tedy mohou zažádat o dotaci jak v programu COVID-Kultura, tak v Ošetřovné pro OSVČ.
 

Za jakých podmínek mohou o jednorázovou podporu v programu COVID-Kultura 2 žádat občané EU?
O jednorázovou podporu v programu COVID-KULTURA mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné s trvalým pobytem v EU, které dlouhodobě pobývají na území ČR, jsou daňovými rezidenty v ČR a platí zde povinné odvody.
 

Pokud žadatel obdrží na mail výzvu k doplnění žádosti:
Hodnotitel popíše případné vady či pokyny k úpravě žádosti prostřednictvím komentáře a následně hodnotitel vrátí žádost k dopracování. Žadatel vyplní žádost dle pokynu hodnotitele, které nalezne v záložce doplnění žádosti, a následně klepne na tlačítko PODAT ŽÁDOST.
 

Na jaké období je podpora 60 000 Kč určena?
Období podpory se vztahuje na období říjen až prosinec, rozhodné období je od vyhlášení výzvy (15. října 2020) do konce roku (31. prosince 2020).


Pokud jsem přerušil živnost, mohu požádat o podporu?
Pokud žadatel o jednorázovou podporu přerušil živnost během roku 2020 a do 14. října 2020 (včetně) si živnost obnovil, může žádat. Oprávněnými žadateli nejsou ti, kteří si obnovili či zahájili provozování živnosti po tomto datu. (Souvisí to s vyhlášením výzvy č. 2 v rámci programu Covid – kultura dne 15. října 2020.)


Proč nemůžu kombinovat tzv.kompenzační bonus s Covid - kultura?
Obecně platí, že nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, které se váží ke stejnému období, jako jsou kompenzační bonus, Covid - Kultura, Covid - Sport či Covid - Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory, jsou nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly.

Není tedy možné současně obdržet jednorázovou podporu v rámci programu Covid - kultura (60 000 Kč jednorázově) a současně od Ministerstva financí (500 Kč/den).


Komu je jednorázová podpora 60 000 Kč určena?
Je určena pro fyzické osoby působící v profesionálním umění v oblasti performing arts, tedy v oblasti hudby, divadla, tance. Podmínkou je, aby žadatel měl IČO nebo DIČ.
 

Co je účelem jednorázové podpory?
V rámci programu bude poskytnuta podpora fyzickým osobám na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký projekt, jehož výsledkem je vytvoření uměleckého díla či soubor uměleckých děl. Příspěvek je určen i na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti.
 

Jak lze o jednorázovou podporu pro umělecké a odborné umělecko-technické profese požádat?
Pouze elektronicky – prostřednictvím infomačního systému dostupného přes webovou adresu https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIOsvc. Na stránce jsou videa s návody. 
1. KROK - ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA
2. KROK - REGISTRACE ŽADATELE DO AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ
3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

(! Jedním z prvních kroků je třeba si zřídit tzv. e-identitu. Následně po přihlášení do systému Vás systém provede podáním žádosti včetně příloh.)
 

Jaké jsou podmínky žádosti?
Žadatel může podat pouze jednu žádost o jednorázovou podporu pro umělecké a odborné umělecko-technické profese (OSVČ). (Zároveň si může v rámci tohoto programu žádat o sanaci marně vynaložených a režijních výdajů v sekci pro podnikatele: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default)


Od kdy lze žádat o jednorázovou podporu pro umělecké a odborné umělecko-technické profese?
Od pátku 23. 10. od 9.00 hod. do 22. 12. 2020 do 18.00 hod je spuštěn příjem žádostí o jednorázovou podporu. 
 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ jsou:

 • výkonní umělci a autoři (např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, performeři, profesionální interpreti, scénografové, režiséři, kostýmní výtvarníci, choreografové, dramaturgové v divadle, hudební, divadelní, taneční, festivaloví dramaturgové, producenti s přesahem do dramaturgie a interpretace díla, hudební, divadelní či taneční manažeři s přesahem do dramaturgie a interpretace díla ale i produkce, jejichž práce obsahuje výrazný podíl umělecké/koncepční  složky - spolupráce s tvůrci na tvorbě a realizaci, spolupráce na grantech atp.)  
   
 • odborné umělecko-technické profese – podílejí se na realizaci představení živé kulturní produkce: např. umělečtí zvukaři (zvukoví mistři), lightdesignéři (umělečtí osvětlovači), další profese - umělecko-organizační - jejich práce zahrnuje výrazný podíl umělecko/dramaturgické složky, jsou specialisty ve svém oboru a jejich příjem pochází výhradně z této činnosti.


Kdo nejsou oprávněnými žadateli z technických a organizačních profesí, které pomáhají organizovat či připravovat kulturní akce a kulturní program?

 • Čistě technické či organizační profese pomáhající s přípravou či pouze organizující kulturní akce a programu (prodavači lístků či občerstvení, profese v divadelní výrobě - např. krejčí, tesař, dřevomodelář ap., jevištní či nástrojoví technici, „bedňáci“, výrobci dekorací a rekvizit, profese související s nahráváním a vydáváním hudby, logistika, výrobci hudebních nástrojů, ladiči, technické profese atd.

Hlavní podmínkou při udělování podpory je doložení tzv. kulturního CV, historie působení v umělecké oblasti či a zároveň popis uměleckého projektu, tj. jak se na projektu / akci podílí po umělecké a obsahové stránce.
 

Které další profese nejsou oprávněnými žadateli?

 • Osoby, které se přímo nepodílejí na vzniku a realizaci uměleckého programu, ale zajišťují doprovodné služby (např. stánkaři, vlastníci atrakcí, cateringové služby) osoby, které akci zaznamenávají či o ní informují (např. fotografové, novináři, umělečtí kritici, PR pracovníci). Podpora se nevztahuje ani na profese z oblasti médií, audiovize, literatury či výtvarného umění (např. spisovatelé, grafici, sochaři, výtvarníci, kameramani).

Poznámka: Profese, které nesplňují podmínky jednorázové podpory v programu Covid - kultura, mohou při splnění podmínek žádat na MF. 


Je možné, aby více lidí si žádalo na stejný projekt?
Ano, počet osob podílejících se na projektu není limitován. Je pouze potřeba uvést, že se jedná o společný projekt a specifikovat přínos a roli jednotlivých osob na projektu a jejich roli.


Je možné podat žádost v zastoupení?
Ano, je třeba nahrát do systému plnou moc.


Mohou žádat osoby, které mají souběžně částečný úvazek, DPČ nebo DPP?
Žádat mohou umělci a odborné umělecko-technické profese v oblasti živého umění, kteří jsou OSVČ a nejsou v hlavním zaměstnaneckém poměru (např. pedagogická činnost, zaměstnání v divadle, produkční společnosti, umělecké agentuře apod.). Podpora se vztahuje na OSVČ (IČO/DIČ) na hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo na OSVČ v souběhu s vedlejším zaměstnaneckým poměrem (může to být částečný úvazek, DPČ nebo DPP).

Podmínkou čerpání jednorázové podpory z tohoto programu je to, zda hlavní výdělečnou činnost vykonáváte jako OSVČ. Řídí se to zákonem o důchodovém pojištění, tj. jde o to, kde platíte povinné odvody a v jaké výši a tedy jak to máte nastavené u ČSSZ. Pokud to máte nastaveno tak, že ačkoliv máte pouze např. úvazek 0,3 v ZUŠ, ale platíte z toho odvody, tak to máte jako svou hlavní činnost, a žádat o tuto podporu nemůžete.

Zde je vysvětlení, co se pod pojmy jako hlavní a vedlejší výdělečná činnost skrývá: https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/chci-zacit-podnikat/rozdil-mezi-hlavni-a-vedlejsi-samostatnou-vydelecn/


Mohou žádat osoby, které uměleckou činnost vykonávají na tzv. vedlejší činnost?
V tomto programu bohužel nemohou žádat osoby pobírající starobní či invalidní důchod či příspěvek na mateřskou/rodičovskou dovolenou. Tyto osoby mohou žádat o kompenzační bonus u MF ČR - viz: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-kompenzacniho-b-39701


Mohou žádat cizinci?
O jednorázovou podporu v programu COVID-KULTURA mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné s trvalým pobytem v EU, které dlouhodobě pobývají na území ČR, jsou daňovými rezidenty v ČR a platí zde povinné odvody.


Mohou žádat studenti?
Žadatel nesmí být v době realizace projektu, na který je mu příspěvek poskytován, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice včetně prezenčního doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice. (Student je chápán jako ten, za koho stát hradí zdravotní pojištění, tj. max. do 26 let + doktorand prezenční formy studia.)


Co musí doložit žadatel?
Doložit, že je umělcem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance. (Příspěvek je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost.)

Žádost musí být podána vždy jen jedním žadatelem. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.


Mohu souběžně žádat i na marně vynaložené náklady?
Ano.


Jaká je výše této podpory?
Jednorázová podpora činí 60 000 Kč a bude se proplácet jako jednorázová platba po kladném vyhodnocení žádosti. Pokud žadatel splňuje podmínky výzvy, podporu obdrží. 


Budou to hodnotit odborné komise?
Ne, hodnocení probíhá čistě z formálního pohledu, zda žadatel splňuje podmínky výzvy. Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně.


Mám povinnost vyúčtovat tuto jednorázovou podporu, když je to jako příspěvek na činnost/projekt?
Ne.


Co konkrétně musí obsahovat žádost o jednorázovou podporu?
Do žádosti fyzických osob o jednorázovou podporu pro OSVČ v kultuře žadatel doplní identifikační a kontaktní údaje a informace o své kulturní činnosti a projektech:

 1. Identifikační údaje 
   
 2. Název projektu a plánovaný časový harmonogram vč. zveřejnění/provedení díla
   
 3. Stručný popis projektu/činnosti
   
 4. Přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti:
  „Umělecké CV“ - studium umělecké či odborné školy, angažmá v divadle, souboru či kapele, spolupráce s dalšími osobami, seznam významných projektů, ocenění atp. Je vhodné připojit odborné doporučení vč. kontaktu, portfolia, odkazy na webové stránky týkající se vašich projektů či angažmá atd.
   
 5. Zpráva o projektu a průběžném plnění:
  Je tím myšlena krátká zpráva o tom, co daný jedinec v rámci své umělecké činnosti u daného projektu již udělal - např. zkoušení hudebního díla na plánovaný koncert; příprava na novou roli v rámci připravované divadelní hry s názvem ...; příprava choreografie nového tanečního vystoupení s názvem ... pro taneční přehlídku v létě 2021; příprava divadelní hry s názvem … ; příprava projektové dokumentace pro letní turné na celou techniku včetně dramaturgie; ozvučení a servisu; zkoušení a příprava nové písně na CD; popis, jak cvičil, učil se, pracoval na videoklipu. Výstupem projektu může být např. hudební klip, dílo či jen samotný proces tvorby včetně zkušební přípravy v rámci vykázané kontinuální činnosti umělce.  
   
 6. Dva přiložené doklady dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury:
  2 účetní doklady / potvrzení od kolektivních správců, složenka / smlouvy dokazující příjem, resp. činnost v kultuře / smlouva o dlouhodobé spolupráci s divadlem atp. (Bude třeba nahrát do systému dva oskenované doklady – buď za rok 2019 či 2020.


Na co může být poskytována podpora v hudebním oboru?
Na vlastní tvůrčí činnost žadatele (zkomponování skladby, vytvoření libreta, nazkoušení hudebního díla) či proces vedoucí k realizaci projektu (přípravy před provedením díla, nahrání desky, příprava dramaturgie ap.) včetně řešení umělecko-technických parametrů a pojetí projektu. Žadatelé spolu s tvůrčím záměrem předloží také informaci o plánovaném provedení díla/zveřejnění díla. 


Na co může být poskytována podpora v oblasti divadla a tance?
Podpora bude poskytována mj. na tvorbu inscenací a na činnosti, které jsou součástí přípravy inscenace (choreografie, scénografie, dramaturgie, režie, vytvoření role). Žadatelé spolu s tvůrčím záměrem předloží také projektový záměr o plánovaném předvedení díla/zveřejnění díla. K žádostem žadatelé přikládají synopsi či ukázku textu hry. Stačí krátký výňatek.


Musí být projekt realizován, resp. dokončen? Musí být činnost, za kterou jsem obdržel/a podporu mít nějaký výsledek?
Žadatelé mj. napíší do projektu také záměr o plánovaném předvedení díla/zveřejnění díla. Je tím myšleno např. video, stream, dokumentace k dramaturgii či fyzická podoba díla. (Zda fyzicky proběhne plánované vystoupení či bude zrušeno z důvodu mimořádných opatření, nebude předmětem posuzování.)


Kde naleznu potřebné formuláře pro vyplnění žádosti?
Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému.  

 

Žadatel o jednorázovou podporu pro umělecké profese a odborné technické profese související s realizací kulturních akcí v oblasti živého umění musí splňovat následující podmínky:

 • Žadatel musí doložit, že je umělcem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance.
   
 • Příspěvek pro výše uvedené profese je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost. Žádost musí být podána vždy jen jedním žadatelem. U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání podpory na svůj podíl na projektu, musí každá podat vlastní žádost; v žádostech pak bude uvedeno, že se jedná o společný projekt a každý žadatel popíše svou podíl na projektu. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.
 • Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR. 
   
 • Žadatel nesmí být v době realizace projektu, na který je mu příspěvek poskytován, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice včetně prezenčního doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice. (Student se bere jako ten, za koho stát hradí zdravotní pojištění, tj. max. do 26 let + doktorand prezenční.)
   
 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně. 
   
 • Žádat mohou umělci a odborné umělecko-technické profese v oblasti živého umění, kteří jsou OSVČ a nejsou v hlavním zaměstnaneckém poměru (např. pedagogická činnost, zaměstnání v divadle, produkční společnosti, umělecké agentuře apod.). Podpora se vztahuje na OSVČ (IČO/DIČ) na hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo na OSVČ v souběhu s vedlejším zaměstnaneckým poměrem (může to být částečný úvazek, DPČ nebo DPP). 
   
 • Žadatel nesmí pobírat starobní či invalidní důchod či příspěvek na mateřskou/rodičovskou dovolenou (tj. vykázaná činnost nesmí být jako vedlejší zdroj příjmů). 
   
 • Žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona. (U přerušené živnosti se bude řešit, kdy ji žadatel přerušil).
   
 • Žadatel je daňovým rezidentem České republiky.
   
 • Žadatel nemá v době podání žádné nedoplatky na odvodech a jiných platbách vůči vybraným státním institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020 (za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.) Soud na jeho majetek dle zákona č. 328/1991 Sb. neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebylo rozhodnuto o úpadku, není v likvidaci či exekuci.
   
 • Žadateli byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti poskytování kulturní služby veřejnosti v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory musí příjemce vykonávat hlavní ekonomickou činnost v oblasti realizace či zajišťování kulturních akcí a programu.
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.