Souhrnná informace o dotacích poskytnutých v letech 2017 a 2018

22.05.2018 15:58|ministerstvo

Ministerstvo podporuje kulturní činnost, péči o památky, paměťové instituce a další oblasti společenského a kulturního života četnými dotačními tituly.

 

Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy, jako takové je servisní organizací pro ty instituce, které se kulturní činností zabývají a samy ji provádějí.

V roce 2017 bylo podáno celkem 7170 žádostí a podpořeno více než 5030 projektů, tedy více než 70 % v celkové výši 1,516 mld. Kč.

V roce 2018 bylo podáno celkem 7130 žádostí a podpořeno prozatím více než 4900 projektů, tedy téměř 69 % v celkové výši 1,57 mld. Kč.

Oblast živého umění

 • V roce 2017 přijato na 3200 žádostí v celkovém objemu 1,2 mld. Kč
 • Bylo podpořeno 2470 projektů (76 %) v celkovém objemu 714,7 mil. Kč
 • Převis celkově žádané částky k uděleným dotacím činil 510 mil. Kč, tedy 42 %
   
 • V roce 2018 bylo přijato na 3300 žádostí v celkovém objemu 1,23 mld. Kč
 • Bylo podpořeno zatím 73 % z nich (nejsou uzavřena všechna kola dotačních řízení, je předpoklad, že bude podpořeno cca 80 % žádostí) v celkovém objemu 796 mil. Kč
 • Převis celkově žádané částky k dnešnímu dni činí 506 mil. Kč, tedy 40 %

Oblast kulturního dědictví (památková péče, paměťové instituce, galerie a další)

 • V roce 2017 přijato na 3900 žádostí v celkovém objemu 2,4 mld. Kč
 • Bylo podpořeno 2560 projektů (65 %) v celkovém objemu 801 mil. Kč
 • Převis celkově žádané částky k uděleným dotacím činil 1,6 mld. Kč, tedy 66,8 %
   
 • V roce 2018 bylo přijato na 3800 žádostí v celkovém objemu 2,34 mld. Kč
 • Bylo podpořeno zatím 65 % z nich (nejsou uzavřena všechna kola dotačních řízení, je předpoklad, že bude podpořeno cca 70 % žádostí) v celkovém objemu 775 mil. Kč
 • Převis celkově žádané částky k dnešnímu dni činí 1,58 mld. Kč, tedy 67,6 %

CELKEM tedy bylo v roce 2017 uspokojeno cca 70 % žadatelů ve výběrových dotačních řízeních, v roce 2018 se jedná zatím o 69 % s předpokladem až 75 %.

Tendence v uplynulých letech

V oblasti živého umění došlo v průběhu let 2013 až 2018 u schváleného rozpočtu k nárůstu o 164 %

image002.png
 

V oblasti kulturního dědictví došlo v průběhu let 2013 až 2018 u schváleného rozpočtu k nárůstu o 89 %

image003.png

 

Příklady některých dotačních programů

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických souborů a pěveckých souborů:

 • V roce 2014 byla alokace prostředků programu navýšena v průběhu roku na 71,6 mil. Kč. V letech 2017 a 2018 byla alokace programu ve výši 160 mil. Kč. Nárůst je tedy o více než 100 %.
   

Programy na záchranu a obnovu kulturních památek sdružujících 7 dotačních titulů:

 • V posledních dvou letech se alokace prostředků drží nad hodnotou 700 mil. Kč. Podpora dosahuje v průměru na jednotlivé programy 64 % podpořených projektů
   

Program státní podpory festivalů profesionálního umění:

 • Program finančně zabezpečuje více než 30 akcí mezinárodního přesahu s celkovou alokací ve výši 101 mil. Kč, uspokojuje kolem 70 % požadovaných a meziročně stále vyšším počtem akcí. 
   

Dotační řízení jsou vypisována pravidelně a s předstihem pro jednotlivá období. 

Žádosti vyhodnocují komise, složené z odborníků v daném oboru; jejich členové jsou pravidelně obměňováni.

U projektů se hodnotí kvalita i formální náležitosti projektů podle předem stanovených kritérií, jednotlivé žádosti jsou ohodnoceny body. Bodové součty u hodnocených žádostí jsou pak kritériem pro přidělení dotace.

Dotace není nároková a z výše uvedených údajů je patrné, že nelze uspokojit všechny žadatele vzhledem k omezeným zdrojům resortu.

Ministr kultury nemá žádné dodatečné zdroje a ani kompetence, aby mohl žadatelům, kteří se odvolají, dotace o své vůli navýšit. Finanční zdroje resortu jsou dané zákonem o státním rozpočtu, v kap. 334.


Dotace v oblasti živého umění 2017/2018
Dotace v oblasti kulturního dědictví 2017/2018

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.