Řešíme velký etický dluh

14.07.2017 14:35|ministerstvo

Informace k dosavadnímu vývoji jednání o řešení situace ukončení provozu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku.

 

Na základě materiálu zpracovaného Ministerstvem kultury schválila vláda ČR svým usnesením ze dne 7. listopadu 2016 č. 1001 záměr postupu ve věci ukončení zmíněné provozu velkovýkrmny prasat, která se dle nejnovějších výzkumů rozkládá v místech bývalého koncentračního tábora v Letech na Písecku.

Současně vláda tímto usnesením uložila ministru kultury zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění velkovýkrmny prasat. Ministr kultury v návaznosti na tento vládou uložený úkol 11. 11. 2016 zřídil pracovní skupinu, jejímiž členy jsou také zástupci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu při Úřadu vlády České republiky; tato skupina s majitelem vepřína jedná o podkladech pro stanovení výše kupní ceny.

Následně Ministerstvo kultury realizovalo průzkum trhu, zadávací řízení k veřejné zakázce, jejímž předmětem bylo zpracování znaleckého posudku na stanovení hodnoty souboru nemovitostí (pozemky a stavby) a souboru technologií, umístěných v těchto nemovitostech. Nemovitosti se nacházejí v k. ú. Lety (680770) a k.ú. Králova Lhota (672581), přičemž v komplexu tvoří areál vepřína.

Vypracování znaleckého posudku bylo zadáno dne 7. 2. 2017 znaleckému ústavu B.S.O. spol. s r.o., cena za zpracování znaleckého posudku činí 228.690,-Kč včetně DPH. 

21. 2. 2017 se za účasti majitele velkovýkrmny, zástupců Ministerstva kultury a znaleckého ústavu uskutečnila prohlídka v areálu Lety, kdy při místním jednání byly zodpovězeny další doplňující dotazy znaleckého ústavu. Začátkem března znalecký ústav již disponoval podklady pro ocenění, které mu postupně, na základě upřesnění požadavků znalcem, předával majitel velkovýkrmny.

Zpracovaný znalecký posudek byl využit k dalším jednáním s majitelem velkovýkrmny, na poslední schůzce byly projednány principy a parametry konstrukce výpočtu finanční náhrady za vypořádání vlastnických práv k vepřínu.

Majitelé nyní musejí vše zvážit a projednat s akcionáři. Do konce července Ministerstvo kultury připraví bilanční informaci pro vládu.

„Dojde-li ke shodě mezi akcionáři, návrh principu propočtu finanční náhrady  bude akceptován, Ministerstvo kultury připraví materiál, který již bude obsahovat návrh výše kupní ceny, a kterým by mělo být rozhodnuto o dalším postupu ve věci odkupu areálu vepřína státem tak, aby se řádně odůvodněný, srozumitelný a průkazný materiál dostal na pořad jednání vlády na přelomu srpna/září. Princip, analogie případu spočívá v tom, že je od soukromých vlastníků nabýván majetek do vlastnictví státu, přičemž je nutné zaplatit za tento majetek odpovídající finanční náhradu, která bude mj. i zohledňovat náklady za ušlý zisk, náklady na stěhování, přesun a změnu podnikatelských aktivit, odstupné 9 zaměstnancům apod. O následných krocích rozhodne vláda svým usnesením na základě předmětného materiálu předloženého Ministerstvem kultury. V případě odsouhlasení materiálu vládou ČR bude následovat podpis kupní smlouvy a pak budou učiněny kroky, vedoucí k ukončení provozu velkovýkrmny, následně se bude moci přistoupit k demolici a citlivé rekultivaci celého prostoru.“  

René Schreier, náměstek ministra kultury

„Nabytím tohoto majetku státem a následným ukončením provozu velkovýkrmny dojde k vyřešení dlouholetého problému, který je na vládní úrovni řešen od roku 1998.  Existence velkovýkrmny prasat na místě bývalého pracovního tábora je pro tuto vládu z morálního hlediska nepřijatelná. Navíc poškozuje obraz České republiky v zahraničí, kde je Česká republika za existenci velkovýkrmny prasat na místě utrpení Romů dlouhodobě kritizována mezinárodními organizacemi, jinými státy a obhájci lidských práv.  Je třeba se umět vyrovnat s vlastní minulostí. Devadesát procent Romů, pocházejících z Čech a Moravy,  nepřežilo druhou světovou válku. To je velmi tragický historický fakt, který je třeba neustále připomínat. V táboře v Letech u Písku zemřely stovky nevinných dětí, žen a mužů. Řešíme velký etický dluh, který vůči společnosti máme, a proto se nám snad podaří spojit pietní místo s areálem bývalého tábora do jednoho důstojně uspořádaného celku.“

Daniel Herman, ministr kultury

Jednání probíhají v diskrétním režimu kvůli ochraně zájmů obchodního subjektu, proto budeme moci být konkrétnější poté, co vláda materiál projedná.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.