Podpora mobility v oblasti české literatury 2017 - České literární centrum vyhlašuje nový program

14.09.2017 13:45|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), sekce České literární centrum (ČLC), vyhlašuje program na podporu výjezdů v oblasti české literatury na 4. čtvrtletí roku 2017 na domácí i zahraniční literární akce.

 

Organizátor:
Finanční podpora může pokrývat maximálně 70% celkových nákladů na akci a její přidělení a výši posuzuje komise mobility ČLC a tato dává doporučení MZK k poskytnutí podpory. Bude-li organizátorovi podpora přiznána, může obdržet 40% přiznané podpory před akcí (na základě faktury, ke které bude přiložena kopie propagačního materiálu/ webové stránky či jiná forma prokazující účast autora na akci), 60% po akci na základě závěrečné zprávy, vyúčtování a dokumentace (pravidla pro obsah těchto dokumentů stanoví MZK ve smlouvě s organizátorem), nebo ve výši 100% přiznané podpory až po konání akce na základě závěrečné zprávy, vyúčtování a dokumentace (pravidla pro obsah těchto dokumentů stanoví MZK ve smlouvě s organizátorem).

Autor/ka:
Finanční podpora může pokrývat až 100% celkových nákladů. Autor/ka smí žádat pouze o honorář a cestovné. Podmínkou žádosti je, že organizátor akce musí autorovi zajistit adekvátní ubytování (tj. nikoli na náklady MZK). Tato skutečnost musí být smluvně potvrzena mezi autorem a organizátorem akce. Organizátor akce dále musí souhlasit s uveřejněním loga ČLC ve svých tiskových a propagačních materiálech, tento souhlas autor musí prokázat při podání žádosti. Součástí žádosti autora/ky musí být zvací dopis organizátora akce.

O přidělení podpory a její výši rozhoduje komise mobility ČLC. Autor/ka obdrží 50% přiznané částky před konáním akce (autor je povinen do 5 dnů ode dne vynaložení cestovného, tj. zakoupení jízdenky, letenky apod., toto vynaložení prokázat MZK, neučiní-li tak, je povinen vrátit uhrazených 50% přiznané částky MZK). Zbývajících 50% obdrží autor/ka na základě závěrečné zprávy, vyúčtování a dokumentace (pravidla pro obsah těchto dokumentů stanoví MZK ve smlouvě s autorem), nebo v plné výši přiznané podpory po konání akce na základě závěrečné zprávy, vyúčtování a dokumentace (pravidla pro obsah těchto dokumentů stanoví MZK ve smlouvě s autorem).
Akce je možné konat nejdříve 25. 10. 2017, a to po podepsání náležitých smluv mezi MZK a žadateli.

Kontakt: Řádně vyplněný formulář žádosti v češtině, slovenštině nebo v angličtině včetně rozpočtu a zvacího dopisu (v případě žádosti autora napřímo) zasílejte na adresu litcentrum@litcentrum.cz. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Uzávěrka pro podávání žádostí: 24. 9. 2017, výsledky budou vyhlášeny 6. 10. 2017. Žádosti posuzuje komise mobility ČLC.
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.