Nastavení cookies

Nejčastější otázky a odpovědi k programu COVID – KULTURA – výzva č. 3.1 – Jednorázová podpora pro umělecké profese

15.02.2021 13:30|

Komu je jednorázová podpora 60 000 Kč určena?
Je určena pro fyzické osoby působící v profesionálním umění, tedy v oborech: hudba, divadlo, tanec, literatura či výtvarné umění. 

Žadatel musí uvést do formuláře své IČO nebo DIČ.
 

Na jaké období je tato jednorázová podpora 60 000 Kč určena?
Období podpory se vztahuje na dva měsíce – za období 1. února 2021 až 31. března 2021, tzv. rozhodné období.

Za období 1. až 31. ledna doporučujeme podat žádost o kompenzační bonus u finanční správy.
 

Od kdy lze žádat o jednorázovou podporu pro umělecké profese?
Od pondělí 15. února 2021 od 10.00. do 15. dubna 2021 do 17.00 hod je spuštěn příjem žádostí o jednorázovou podporu. 
 

Co je účelem jednorázové podpory?
Účelem dotace je podpora uměleckých profesí, které jsou bez hlavního zdroje příjmů z důvodu znemožnění živého vystupování a organizace kulturních akcí a zavřených divadel, galerií, kulturních center či obchodů. V rámci programu bude poskytnuta podpora fyzickým osobám podnikajícím na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký projekt, jehož výsledkem je vytvoření uměleckého díla či soubor uměleckých děl. Příspěvek je určen i na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti.

Žadatel může podat pouze jednu žádost o jednorázovou podporu za dané období – žadatel musí uvést své IČO, pokud má živnostenské oprávnění, případně uvede své DIČ, pokud pracuje na autorské smlouvy. 

Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, budou moci podat žádost v systému AIS MPO ve zkráceném znění, tj. nemusí dokládat svou činnost; umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti. Bude tak umožněno jednodušší vyřízení své žádosti o podporu.

OSVČ pracující v kultuře si mohou: požádat o jednorázovou podporu 60 000 Kč – výzva 3.1 (určeno pro výkonné umělce a autory a odborné umělecko-technické profese) i uplatnit marně vynaložené náklady za zrušené akce a na kontinuální uměleckou činnost – výzva 3.3 (určeno podnikatelům, firmám či NNO).

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

Žadatelé musí patřit k následujícím oborům: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění či literatura a tuto svoji činnost, jejímž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts, výtvarného umění či literatury, mají příjmově převažující.

Podpora je určena pro výkonné umělce a autory a pro profese, které se svou činností podílejí

na tvorbě a realizaci díla v daných oborech a mají umělecký přesah či vysokou míru

specializace pro dané umělecké oblasti. Pokud mají žadatelé paralelně s uměleckou činností také např. besedy či přednášky v rámci svého oboru či vykonávají v daném oboru pedagogickou činnost, je pro potřeby této výzvy posuzována tato činnost jako činnost, která bezprostředně navazuje na jejich uměleckou činnost, resp. výuka, předávání poznatků či vedení studentských souborů ap., a příjem z ní je brán do daného příjmového limitu jako příjem z umělecké činnosti.

Podpora se vztahuje na osoby samostatně výdělečné činné mající IČO/DIČ, které nemají hlavní pracovní poměr (je možné mít pouze vedlejší výdělečnou činnost nebo DPP/DPČ). 


Žadatelé musí být OSVČ na hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Žádat mohou i nezaopatřené děti - studenti, osoby pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou vč. pečujících osob či pedagogických pracovníků do max. 0,5 úvazku (dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), kteří mají tento příjem jako příjem převažující, a zároveň se žadatelé podílejí na živé scénické, literární či výtvarné tvorbě soustavně a dlouhodobě a současně součet jejich příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti v roce 2020 nepřesáhnul částku 418 020,- Kč, tj. příjmový limit

 

VÝPOČET PŘÍJMOVÉHO LIMITU

Oprávněný žadatel nesmí přesáhnout příjmový limit 418 020,- Kč. Tj. celkové příjmy za rok 2020 dle výpočtu musí být menší nebo rovny tomuto příjmovému limitu. Kalkulačku musí vyplnit noví žadatelé i ti, kteří již podporu obdrželi v 2. výzvě Covid – kultura. 

Pro výpočet je připravena v žádosti kalkulačka, kde doplníte tři čísla, které ukazují vaše příjmy. Je možné je vzít buď z vašeho daňového přiznání z roku 2020, nebo jako součet daných příjmů (příjmy ze zaměstnání plus příjmy jako OSVČ/volná živnost/svobodné povolání (bez dotací jako je např. COVID – Kultura, COVID – Nájemné apod., ačkoliv tyto provozní dotace musíte uvádět v daňovém přiznání) minus výdaje související s prací OSVČ) – viz popis níže.


Poznámka na okraj – daňový bonus je vratkou daně, příjem z programu Ošetřovné pro OSVČ je osvobozen od daní.

Tato částka 418 020,- Kč je součtem všech příjmů žadatele, kdy za příjem za rok 2020 se považuje:

příjem z výdělečné činnosti ve zúčtovacím období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 včetně příjmu z autorských honorářů od kolektivních správců ad.: 

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. hrubá mzda zaměstnance od všech zaměstnavatelů vč. DPP/DPČ – částka ze všech mzdových listů za období leden až prosinec 2020. (Řádek 31 daňového přiznání fyzických osob.) a současně 

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. celkové příjmy z činnosti OSVČ (IČO/DIČ) dle § 7 – tedy součet za vystavené faktury, příjmové doklady, odměny z autorských smluv, honorářů od kolektivních správců ap. (Řádek 101 - Příloha č. 1 daňového přiznání fyzických osob. minus podpora COVID - KULTURA minus ostatní dotace)

Do rozhodné částky se nezapočítávají výdaje osoby samostatně výdělečně činné vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti – dle reálných započitatelných výdajů uvedených v daňovém přiznání či dle paušálu: 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (IČO) / 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, tj. dle nastavení žadatele pro uplatnění výdajů stanovených procentem z příjmů ze samostatné činnosti. (Řádek 102 - Příloha č. 1 daňového přiznání fyzických osob.) Je možné uvést i ztrátu, resp. záporné číslo.

Částka 418 020,- Kč je dána průměrnou měsíční mzdou v národním hospodářství za rok 2020, tj. 34 835,- Kč krát 12 měsíců. OSVČ - průměrná mzda - VZP ČR

Ostatní příjmy – např. sociální dávky, ošetřovné, mimořádné vládní podpory a dotace – např. z programu Covid – kultura, Covid – nájemné ad., starobní či jiný důchod či rodičovský příspěvek se do tohoto součtu příjmů roku 2020 nezapočítávají. 

Za jakých podmínek mohou o jednorázovou podporu v programu COVID-Kultura 2 žádat občané EU?
O jednorázovou podporu v programu COVID-KULTURA mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné s trvalým pobytem v EU, které dlouhodobě pobývají na území ČR, jsou daňovými rezidenty v ČR a platí zde povinné odvody.

Pokud žadatel nemá tzv. eidentitu (je cizinec, nemůže eidentitu získat), je třeba napsat na mail: osvc@mkcr.cz, přes který obdrží formulář k vyplnění; bude třeba jej vyplnit a odeslat s ověřeným podpisem. Pokud již podporu obdržel v programu Covid – kultura ve výzvě č. 2 – jednorázová podpora, je třeba poslat pouze žádost o dotaci, ale nemusí již dokládat svou činnost dalšími přílohami.

 

PODPOŘENÉ OBORY:

- hudba, divadlo, tanec, literatura či výtvarné umění:

 • výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti, herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, performeři, artisti, scénografové, režiséři, kostýmní výtvarníci, choreografové, malíři, sochaři, kurátoři výtvarného umění, umělečtí fotografové, umělečtí kritici, spisovatelé, tvůrci autorských knih - ilustrátoři, autoři dramatických textů, dramaturgové v divadle, hudební, divadelní, taneční, festivaloví dramaturgové, producenti s přesahem do dramaturgie a interpretace díla, hudební, divadelní či taneční manažeři s přesahem do dramaturgie a interpretace díla ale i produkce, jejichž práce obsahuje výrazný podíl umělecké/koncepční složky - spolupráce s tvůrci na tvorbě a realizaci, spolupráce na grantech atp.)  
 • odborné umělecko-technické profese – podílejí se na přímé realizaci: např. umělečtí zvukaři (zvukoví mistři), lightdesignéři (umělečtí osvětlovači), další profese:  umělecko-organizační – jako jsou např. umělečtí manažeři, jejichž práce zahrnuje výrazný podíl umělecko/dramaturgické složky. Tito žadatelé se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění a jejich příjem pochází výhradně z této činnosti.


Kdo nejsou oprávněnými žadateli z technických a organizačních profesí, které pomáhají organizovat či připravovat kulturní akce a kulturní program?
Čistě technické, organizační či administrativní profese pomáhající s přípravou či pouze organizující kulturní akce a programu (organizátoři, pořadatelská služba, runneři, prodavači lístků či občerstvení, řidiči, profese v divadelní výrobě - např. krejčí, tesař, dřevomodelář ap., výrobci dekorací a rekvizit, technické profese, tzv.„bedňáci“, logistika atd.

Hlavní podmínkou při udělování podpory je doložení tzv. kulturního CV, historie působení v umělecké oblasti a zároveň popis uměleckého projektu, resp. dlouhodobé činnosti, jak se na projektech / akcích žadatel podílí po umělecké a obsahové stránce.
 

Které další profese nejsou oprávněnými žadateli?
Osoby, které se přímo nepodílejí na vzniku a realizaci uměleckého programu, ale zajišťují doprovodné služby (např. stánkaři, vlastníci atrakcí, cateringové služby). Podpora se nevtahuje na PR, marketingové pracovníky a moderátory. Podpora se nevztahuje na profese z oblasti médií a audiovize, na lektory, organizátory eventů, společenských a sportovních akcí, na profese z oblasti architektury a grafiky.

Poznámka: Profese, které nesplňují podmínky jednorázové podpory v programu Covid - kultura, mohou při splnění podmínek žádat o kompenzační bonus. Pro obor audiovize je zde výzva 3.2.


Je možné, aby více lidí si žádalo na stejný projekt?
Ano, počet osob podílejících se na projektu není limitován. Je pouze potřeba uvést, že se jedná o společný projekt a specifikovat přínos a roli jednotlivých osob na projektu a jejich roli.
 

Pokud jsem přerušil živnost, mohu požádat o podporu?
Žadatel si musí živnost obnovit nejpozději do 31. ledna 2021 (včetně). Žadatel musí být po celou dobu osoba samostatně výdělečně činná, resp. nesmí přerušit během února a března živnost či se nechat zaměstnat na hlavní pracovní poměr. Pokud žadatel chodí na brigádu, je to v pořádku a podání žádosti není v rozporu. 


Mohou žádat osoby, které mají souběžně částečný úvazek, DPČ nebo DPP?
Žádat mohou umělci a odborné umělecko-technické profese v oblasti živého umění, kteří jsou OSVČ a nejsou v hlavním zaměstnaneckém poměru (např. zaměstnání v divadle, produkční společnosti, umělecké agentuře apod.). Výjimku mají pedagogičtí pracovníci do 0,5 úvazku1
 

Podpora se vztahuje na OSVČ (IČO/DIČ) na hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo na OSVČ v souběhu s vedlejším zaměstnaneckým poměrem (může to být částečný úvazek, DPČ nebo DPP). Podmínkou čerpání jednorázové podpory z tohoto programu je to, zda hlavní výdělečnou činnost vykonáváte jako OSVČ. Řídí se to zákonem o důchodovém pojištění, tj. jde o to, kde platíte povinné odvody a v jaké výši a tedy jak to máte nastavené u ČSSZ. Pokud to máte nastaveno tak, že ačkoliv máte pouze např. úvazek 0,3 v divadle, ale platíte z toho odvody, tak to máte jako svou hlavní činnost, a žádat o tuto podporu nemůžete.

Zde je vysvětlení, co se pod pojmy jako hlavní a vedlejší výdělečná činnost skrývá: https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/chci-zacit-podnikat/rozdil-mezi-hlavni-a-vedlejsi-samostatnou-vydelecn/


Jsou zde nějaké výjimky? Mohou žádat osoby, které uměleckou činnost vykonávají na tzv. vedlejší činnost?
Ano, mohou žádat osoby pobírající starobní či invalidní důchod, studenti, pečující osoby či osoby pobírající příspěvek v mateřství/rodičovský příspěvek – viz § 9 odst. 6, písmeno b, c, d.
 

Je možné podat žádost v zastoupení?
Ano, je třeba nahrát do systému plnou moc. Žádost musí být podána vždy jen jedním žadatelem. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.

 

Mohu souběžně žádat i na provozní náklady v rámci programu Covid - kultura?
Ano.


Jaká je výše této podpory?
Jednorázová podpora činí 60 000 Kč a bude se proplácet jako jednorázová platba po kladném vyhodnocení žádosti. Pokud žadatel splňuje podmínky výzvy, podporu obdrží. 


Musím tento příjem uvádět v daňovém přiznání?
Ano. Dle výkladu Ministerstva financí je třeba brát tuto podporu jako příspěvek na provoz, tj. na pokrytí nákladů, na které nejsou žádné příjmy. Je tedy třeba všechny získané podpory v programu Covid – kultura dát do zdanitelného základu, resp. uvést je v příloze č. 1. Pokud žadatel neměl další dodatečné příjmy, dotace pokryje ztrátu, tj. daňový výsledek zůstane záporný či se vyrovná nule. 


Mám povinnost vyúčtovat tuto jednorázovou podporu, když je to jako příspěvek na činnost/projekt?
Ne.


Co konkrétně musí obsahovat žádost o jednorázovou podporu?
Do žádosti fyzických osob o jednorázovou podporu pro OSVČ v kultuře žadatel doplní identifikační a kontaktní údaje a informace o své kulturní činnosti a projektech.

Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, budou moci podat žádost ve zkráceném znění, tj. nemusí dokládat umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti.

 

Budou to hodnotit odborné komise?
Ne, hodnocení probíhá čistě z formálního pohledu, zda žadatel splňuje podmínky výzvy. Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně.


Na co může být poskytována podpora v hudebním oboru a jak činnost v oboru doložit?
Na vlastní tvůrčí činnost žadatele (zkoušení role, zkomponování skladby, vytvoření libreta, nazkoušení hudebního díla) či proces vedoucí k realizaci projektu (přípravy před provedením díla, příprava dramaturgie ap.) včetně řešení umělecko-technických parametrů a pojetí projektu. Žadatelé spolu s tvůrčím záměrem předloží také informaci o plánovaném provedení díla/zveřejnění díla. 

Žadatel činnost doloží dvěma účetními doklady, může se jednat například o potvrzení od kolektivních správců, složenku, smlouvy či faktury dokazující příjem, resp. činnost v hudbě.


Na co může být poskytována podpora v oblasti divadla a tance jak činnost v oboru doložit?
Podpora bude poskytována mj. na tvorbu inscenací a na činnosti, které jsou součástí přípravy inscenace (choreografie, scénografie, dramaturgie, režie, vytvoření role). Žadatelé spolu s tvůrčím záměrem předloží také projektový záměr o plánovaném předvedení díla/zveřejnění díla. 

Žadatel činnost doloží dvěma účetními doklady, může se jednat například o potvrzení od kolektivních správců, složenku, smlouvy či faktury dokazující příjem, resp. činnost v divadle či dobrozdání od divadla potvrzující dlouhodobou spolupráci.
 

Na co může být poskytována podpora výtvarného umění a fotografie a jak činnost v oboru doložit?
Podpora bude poskytována na vlastní tvůrčí činnost žadatele či proces vedoucí k realizaci díla. 

Žadatel doloží seznam projektů z oblasti výtvarného umění / fotografie (výstavy, performance, multidisciplinární projekty apod. a to včetně online platforem, které tyto výstupy zprostředkovávají). Doložení je možné formou odkazu na webové stránky či seznamu projektů. Jako jeden z dokladů o své činnosti doloží odborné doporučení o spolupráci s galerií či jiným uměleckým subjektem pořádajícím pravidelně výstavy výtvarného umění / fotografie a informace o vlastním uměleckém projektu, kterému se žadatel věnuje. Pokud žadatel spolupracuje s institucí v rámci dokumentování živého umění, je třeba tuto informaci uvést včetně dokladu o dlouhodobé spolupráci. Druhý doklad musí být účetní doklad (smlouva, faktura atp.). Žadatelé by měli spolu s tvůrčím záměrem předložit také projektový záměr o plánovaném předvedení díla. Pokud má žadatel specializaci, je třeba ji udat. 

 

Na co může být poskytována podpora v oblasti literatury, performativní literatury a dramatiky a jak činnost v oboru doložit?
Podpora bude poskytována na vlastní tvůrčí činnost žadatele či proces vedoucí k realizaci díla či rozsáhlejšího autorského výstupu (v oblasti performativních lit. žánrů), případně autorského podílu na multižánrovém díle. 

Žadatel doloží seznam projektů z oblasti literatury, které dokončil a na kterých pracuje. Žadatel doloží stručný popis svého literárního záměru (koncept knihy), básnické sbírky, dětské knihy, námět komiksu atd. Žadatel spolu s tvůrčím záměrem předloží také informaci o plánovaném termínu dokončení rukopisu či realizace díla. Jako jeden z dokladů o své činnosti doloží žadatel doklad od kolektivního správce, umělecké instituce či spolupráci s nakladatelstvím. Druhý doklad musí být účetní doklad (smlouva, faktura atp.)
 

Je třeba vyplnit:

 • Identifikační údaje 
   
 • Název projektu a plánovaný časový harmonogram vč. zveřejnění/provedení díla
   
 • Stručný popis projektu/činnosti
   
 • Přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti:
  „Umělecké CV“ - studium umělecké či odborné školy, angažmá v divadle, souboru či kapele, spolupráce s dalšími osobami, seznam významných projektů, ocenění atp. Je vhodné připojit odborné doporučení vč. kontaktu, portfolia, odkazy na webové stránky týkající se vašich projektů či angažmá atd.
   
 • Zpráva o projektu a průběžném plnění:
  Je tím myšlena krátká zpráva o tom, co daný jedinec v rámci své umělecké činnosti u daného projektu již udělal - např. zkoušení hudebního díla na plánovaný koncert; příprava na novou roli v rámci připravované divadelní hry s názvem ...; příprava choreografie nového tanečního vystoupení s názvem ... pro taneční přehlídku v létě 2021; příprava divadelní hry s názvem … ; příprava projektové dokumentace pro letní turné na celou techniku včetně dramaturgie; ozvučení a servisu; zkoušení a příprava nové písně na CD; popis, jak cvičil, učil se, pracoval na videoklipu. Výstupem projektu může být např. hudební klip, dílo či jen samotný proces tvorby včetně zkušební přípravy v rámci vykázané kontinuální činnosti umělce. 
   
 • Dva přiložené doklady dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury:
  2 účetní doklady / potvrzení od kolektivních správců, složenka / smlouvy dokazující příjem, resp. činnost v kultuře / smlouva o dlouhodobé spolupráci s divadlem atp. (Bude třeba nahrát do systému dva oskenované doklady – buď za rok 2019 či 2020.


Musí být projekt realizován, resp. dokončen? Musí být činnost, za kterou jsem obdržel/a podporu mít nějaký výsledek?
Žadatelé mj. napíší do projektu také záměr o plánovaném předvedení díla/zveřejnění díla. Je tím myšleno např. video, stream, dokumentace k dramaturgii či fyzická podoba díla. (Zda fyzicky proběhne plánované vystoupení či bude zrušeno z důvodu mimořádných opatření, nebude předmětem posuzování.)


Kde naleznu potřebné formuláře pro vyplnění žádosti?
Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému.  

Žadatel o jednorázovou podporu pro umělecké profese a odborné technické profese související s realizací kulturních akcí v oblasti živého umění musí splňovat následující podmínky:

Žadatel musí doložit, že je umělcem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance.

Příspěvek pro výše uvedené profese je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost. Žádost musí být podána vždy jen jedním žadatelem. U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání podpory na svůj podíl na projektu, musí každá podat vlastní žádost; v žádostech pak bude uvedeno, že se jedná o společný projekt a každý žadatel popíše svou podíl na projektu. 

Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.

Součástí žádosti o poskytnutí podpory jsou čestná prohlášení žadatele o podporu. 

Jde zejména o potvrzení výše nastavených podmínek:

 • čestné prohlášení příjemce podpory, že je oprávněným žadatelem a splňuje podmínky dotačního řízení;
 • čestné prohlášení příjemce podpory, že všechny uvedené informace jsou úplné a pravdivé;
 • čestné prohlášení příjemce podpory, že žadatel je daňovým rezidentem České republiky;
 • čestné prohlášení, že žadatel k datu podání žádosti je, a po celé období, za které žádá o podporu, byl podnikatelským subjektem oprávněným k podnikatelské činnosti v oblasti kultury, nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;
 • čestné prohlášení, že žadateli byla v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 jeho výdělečná činnost omezena či zakázána;
 • čestné prohlášení, že žadatel nemá v době podání žádné nedoplatky na odvodech a jiných platbách ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Za prodlení s platbou se též nepovažuje situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.);

 • čestné prohlášení, že soud neprohlásil konkurz na žadatelův majetek dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku;
 • čestné prohlášení, že dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku (výjimka může být udělena žadateli, kteří doloží potvrzení od insolvenčního správce o řešení insolvence);
 • čestné prohlášení, že soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
 • čestné prohlášení, že žadatel není v likvidaci;
 • čestné prohlášení, že žadatel nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/20145; tato podmínka se nepoužije, pokud je mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci;
 • čestné prohlášení, že žadatel bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace programu;
 • čestné prohlášení, kde žadatel deklaruje, že činnost, na kterou žádá finanční podporu, je hlavní samostatnou výdělečnou činností (krom výjimek uvedených výše) a příjmy z ní plynoucí za předcházející dva kalendářní roky tvoří jeho hlavní činnost a tvoří za toto dané období v součtu více než polovinu všech jeho započitatelných příjmů včetně obdržených podpor;
 • čestné prohlášení, že žadatel nepřekročil daný příjmový limit ze závislé a samostatné činnosti;
 • čestné prohlášení, o tom, že žadatel neporušuje mimořádná vládní opatření a opatření Ministerstva zdravotnictví v rámci boje s pandemií Covid-19.


Pokud žadatel obdrží na mail výzvu k doplnění žádosti:
Hodnotitel popíše případné vady či pokyny k úpravě žádosti prostřednictvím komentáře a následně hodnotitel vrátí žádost k dopracování. Žadatel vyplní žádost dle pokynu hodnotitele, které nalezne v záložce doplnění žádosti, a následně klepne na tlačítko PODAT ŽÁDOST.
 

Pokud jsem v žádosti udělal chybu, ale přišel jsem na ní až po podání, mohu ji opravit? Jak postupovat?
Přihlásit se do systému AIS MPO do své žádosti a na tzv. nástěnku napsat, kde se stala chyba, co je potřeba upravit. Např. že je potřeba upravit údaj ve výpočtu příjmového limitu, došlo k nahrání jiné smlouvy atp. Hned jak si žádost převezme hodnotitel, žadateli poskytne návod, jak opravit dle charakteru chyby.
 

Jak postupovat, když jsem v minulé výzvě získal podporu na projekt, který kvůli trvajícím vládním nařízením nemohl být realizován? Mohu žádat na to samé a mohu použít stejné doklady?
Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, budou moci podat žádost v systému AIS MPO ve zkráceném znění, tj. nemusí znovu dokládat svou činnost; umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti. Bude tak umožněno jednodušší vyřízení žádosti o podporu.

 

SOUBĚHY PODPOR

Souběh této podpory je možný: s Ošetřovným pro OSVČ a programem Covid – kultura, výzva č. 3.3 – podpora podnikatelských subjektů v kultuře.

Souběh není možný s programem Covid – kultura, výzva 3.2 – podpora audiovize či tzv. kompenzačním bonusem dle zákona č. 461/2020 Sb.

Proč nemůžu kombinovat tzv. kompenzační bonus s Covid - kultura?
Obecně platí, že nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, které se váží ke stejnému období, jako jsou kompenzační bonus, Covid - Kultura, Covid - Sport či Covid - Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory, jsou nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly.

Není tedy možné současně obdržet jednorázovou podporu v rámci programu Covid - kultura (60 000 Kč jednorázově) a současně od Ministerstva financí (500 Kč/den).

Pokud si nevíte rady, resp. nevíte, zda můžete žádat – napište na e-mail: osvc@mkcr.cz

Pokud vám nejde eidentita, nemůžete se přihlásit (ztratili jste mobil) či je problém v systému – obraťte se na IT MPO: Podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 9 - 17 hod.):

 • telefon: 583 300 721 (placená linka)
 • e-mail: hotline-aismpokkp@asd-software.cz

Linka 1212 – pouze obecné informace o podpůrných programech.

 

1 Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

Přímou pedagogickou činnost vykonává
a) učitel,
b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
c) vychovatel,
d) speciální pedagog,
e) psycholog,
f) pedagog volného času,
g) asistent pedagoga,
h) trenér,
i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně,
j) vedoucí pedagogický pracovník.

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.