Organizace Transparency International se obrátila na MK ČR s žádostí o hlubší kontrolu hospodaření Národní galerie Praha

20.05.2019 14:12|ministerstvo

Nevládní nezisková organizace Transparency International - Česká republika, která se zabývá tématy korupce, fungováním veřejné správy a hospodárností veřejných rozpočtů, se obrátila dopisem na ministra kultury, pana Antonína Staňka, aby ho informovala o tom, že v rámci své činnosti obdržela významné informace, týkající se vážných nedostatků v hospodaření Národní galerie Praha (NGP) a dalších právních pochybení. 

 

Podle ředitele Transparency International, pana Davida Ondráčky "existuje několik varovných signálů, které mohou nasvědčovat o porušování zákona, zejména ustanovení § 53 odst. 4 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů", týkajících se např. příkazních smluv č.j. NG 2353/2018, NG 2354/2018, NG 2355/2018 nebo NG2356/2018 uzavřené se společnostmi Individual s.r.o. a Projektové řízení s.r.o.

"Je patrné, že předmětné smlouvy jsou uzavírány na podobná plnění a vždy v částce do 50.000 Kč, což může svědčit o snaze obcházet nejen zákon o registru smluv (č.340/2015 Sb.), ale též základní zásady zákona o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.), především zásadu transparentnosti," píše v dopise pan Ondráčka a dodává, že "toto podezření je podpořeno především zásadním střetem zájmů, který v daných situacích vzniká díky tomu, že ve společnosti Individual s.r.o. je společníkem Vladimír Mallát, ředitel ekonomicko-provozní sekce NGP, a jednatelem jeho bratr Radek Mallát. V případě společnosti Projektové řízení s.r.o. je pak společníkem a jednatelem 'jen' Radek Mallát."

Kromě dalšího upozorňuje společnost Transparency International na fakt, že ačkoli NGP disponuje vlastním právním oddělením, objednala si právní služby u advokátní kanceláře Koutník & Partner, advokátní kancelář, s.r.o., které od listopadu 2017 NGP pod vedením pana Jiřího Fajta vyplatila z prostředků NGP přes 3.700.000 Kč. Za rok 2018 tyto vyplácené částky navíc překročily (částkou 2.951.954 Kč) limit pro zakázku malého rozsahu, aniž by zároveň bylo možné na to aplikovat výjimku. Žádné zadávací řízení na tuto zakázku nadto nelze podle Transparency International dohledat.

Kromě výše uvedených příkazních smluv doporučuje Transparency International ve svém dopise ze dne 13. 5. 2019 soustředit se při kontrole hospodaření NGP obecně na porušování povinnosti při vypisování transparentních výběrových řízení, možného porušení zákona o zadávání veřejných zakázek stejně jako pravděpodobného obcházení veřejného registru smluv.

MK ČR tímto bere na vědomí tento podnět k prošetření závažných skutečností nasvědčujících tomu, že hospodaření a uzavírání smluv za vedení bývalého ředitele, pana Jiřího Fajta, vykazují znaky možného protiprávního jednání a předá tento podnět orgánům činným v trestním řízení. Vlastní obsah dopisu přikládáme zde.

 

Martha Häckl, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.