Od narození Jiřího Veltruského uplynulo 100 let. K výročí připravilo IDU druhé vydání jeho publikace Příspěvky k teorii divadla

13.06.2019 15:16|příspěvkové organizace

Pražský lingvistický kroužek a Teatrologická společnost v sobotu v Praze 1. června 2019 uspořádali Den pro Jiřího Veltruského. 5. června tohoto roku uplynulo sto let od narození tohoto významného českého sémiotika, estetika, divadelního teoretikaa politologa. Letošní 31. květen byl pětadvacátým výročím jeho úmrtí. Institut umění – Divadelní ústav (IDU) připravil při příležitosti výročí druhé vydání souboru jehoteatrologických studií Příspěvky k teorii divadla.

 

Pocta Jiřímu Veltruskému při příležitosti výročí pojících se k životu této významné osobnosti českého divadla vyvrcholila 1. června 2019 připomín kovou akcí Den pro Jiřího Veltruského. Událost pořádaná Pražským lingvistickým kroužkem a Teatrologickou společností akcentovala odbornou reflexi jeho činnosti, svědectví pamětníků i osobní vzpomínky.

IDU přispěl k poctě Jiřímu Veltruskému druhým vydáním souboru jeho teatrologických studií Příspěvky k teorii divadla, který redakčně připravila Jana Patočková.Publikace obsahuje v první části studie věnované Pražské škole a divadelní sémiologii „avant la lettre“, další partie se týkají některých obecných problémů divadelní teorie (zde je mj. přetištěna klasická studie Člověk a předmětna divadle), vztahů dramatu a divadelního představení. Nejobsáhlejší je oddíl obsahující komparatistické studieo sémiologii herectví a loutkového divadla. Knihu doplňují teoretické analýzy několika divadelních realizací a úplná, pro toto vydání doplněná, bibliografie autorových prací.

IDU vzpomíná na Jiřího Veltruského i z jiného důvodu. V roce 2005 získala Knihovna Divadelního ústavu od jeho manželky, odbornicena středověké divadlo, paní Jarmily F. Veltrusky, obsáhlý knižní dar čítající téměř 500 titulů.

Knihovní fond se tak obohatil o jedinečnou sbírku zahraniční teatrologické literatury.

Veltruský byl členem Pražského lingvistického kroužku, byl také aktivní v Divadelním kolektivu mladých. Ve svých textech navázal na Otakara Zicha a tzv. Pražskou školu (Mukařovský, Honzl, Jakobson, Bogatyrev) a tyto podněty propracoval na půdě pozdější sémiologie. Poté, co okupanti zavřeli vysoké školy, pracoval jako nakladatelský redaktor a později dělník. Účastnil se sociálnědemokratického protinacistického odboje, po osvobození působil v Ústřední radě odborů, ze které byl komunistickým vedením sesazen a po únoru 1948 emigroval do Rakouska. Následně se usadil ve Francii. Působil jako politický publicista v Hlasu Ameriky nebove francouzských časopisech Oedipe, La Révolution prolétarienne a Le Contrat social, byltaké dlouholetým funkcionářem Mezinárodní konfederace svobodných odborů. Pod pseudonymy Daniel Simon, nebo Pavel Bartoň / Paul Barton publikoval desítky studiío sovětských koncentrácích, dělnických hnutích a socio-politické situaci na Východě. Byl statečným bojovníkem za demokratické hodnoty.

Jiří Veltruský: Příspěvky k teorii divadla. Vydal Institut umění – Divadelní ústav v ediciČeské divadlo v roce 2019. Druhé, doplněné vydání, 312 s., ISBN 978-80-7008-414-4

Kontakt:
Barbora Jermanová

Oddělení komunikace a marketingu
Institut umění — Divadelní ústav
Arts and Theatre Institute
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 169
M: +420 604 396 663
E: barbora.jermanova@idu.cz
www.idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.