Náchodským se splní sen - revitalizace zámeckého kopce potvrzena

07.09.2018 16:12|příspěvkové organizace

Obyvatelům Náchoda, a nejenom jim, se splní dlouholeté přání – dojde k revitalizaci zámeckého kopce. Od roku 2014 se revitalizace připravovala ve spolupráci Národního památkového stavu, územní památkové správy na Sychrově (NPÚ, ÚPS na Sychrově) a města Náchod. Tato významná investiční akce si klade za cíl nejenom geotechnickou stabilizaci svahů, obnovení sítě cest, celkové odvodnění kopce, ale také vizuální propojení zámku s městem Náchod.

 

Zámecký kopec v Náchodě je odpradávna kulturním fenoménem, původně se jednalo o kopec pastevecký, otevřený, v polovině 19. století osazený ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem. Dnešní stav je bohužel tristní - kopec velice utrpěl dlouholetou absencí údržby a péče, letošní parné léto si vybralo také svoji daň v podobě úhynu dalších dřevin. Jižní svahy jsou nestabilní, v některých místech už se sesunuly a celý kopec je pokryt víceméně souvislým porostem. Dnešní podoba zámeckého kopce je, vzhledem k bohaté historii areálu, stavem novým, vzniklým až v průběhu 2. pol. 20. století. Cílem revitalizace je tedy geotechnická stabilizace svahů, obnovení původní sítě cest i vznik cest nových, odvodnění celého kopce a celková obnova původního návrší včetně rekonstrukce a zpřístupnění západních teras u zámku.

Vzhledem k nákladnosti celého projektu, jehož realizace se pohybuje kolem 120 milionů Kč, existovalo v uplynulých letech několik variant, jak projekt financovat. Pro příjem dotací a grantů ztěžoval žádosti, respektive jejich kladné posouzení, fakt, že část pozemků náleží NPÚ a část městu Náchod, navíc pouze část pozemků má statut národní kulturní památky (jeden z ukazatelů pro dotaci IROP). 

Tuto významnou investiční akci vítám. Pokračuje tak zdárně obnova našeho kulturního dědictví, umocněná skutečností, že se konečně řeší dlouholeté technické, urbanistické i arboristické problémy lokality. Státnímu zámku Náchod se tak zvýší počet návštěvníků a turistický ruch v této krásné oblasti znovu ožije.  Po obnově západní části kopce a nového vstupu z Karlova náměstí navíc budou mít obyvatelé města i jeho návštěvníci možnost realizovat další volnočasové aktivity – ať již sportovní, nebo kulturní.  Navýšení návštěvnosti po dokončení akce odhadujeme ze stávajících 40 tisíc návštěvníků ročně na 50 až 60 tisíc návštěvníků, což je opravdu dobrá zpráva,“ uvádí Antonín Staněk, ministr kultury. 

V uplynulých letech byli občané města Náchod opakovaně seznamováni se záměrem revitalizace, a to jak samosprávou města, tak zástupci NPÚ. Neúspěšná žádost o dotaci z IROP, respektive stažení žádosti z výše popsaných důvodů v lednu 2017 bylo pro všechny velkým zklamáním a reakce občanů ukázaly, že revitalizace je nejenom nutností z pohledu geologického, hydrogeologického a krajinářského, ale také estetického.

Realizací tohoto projektu dojde k opětovnému propojení národní kulturní památky Státního zámku Náchod a historického centra města Náchod a to jak z hlediska urbanistického (regenerace významného území v centru města jako krajinného/město-tvorného prvku), logistického (obnova cestního systému, vytvoření nových přístupových cest pro pěší, vyhlídek), tak i turistického ruchu (prostor pro volnočasové aktivity – procházky, cvičení, odpočinek). Zároveň se vyřeší i technický problém (stabilita a bezpečnost zámeckého kopce).

 „Koncepce obnovy je velmi citlivá, uvážená, vychází z historických podkladů. Její realizací dojde ke zhodnocení celého hradozámeckého areálu, otevřou se nám nové přístupové cesty. Osobně jsem velmi rád, že několikaleté úsilí dojde naplnění a děkuji městu Náchod za vynikající spolupráci, a to nejenom na tomto projektu“, komentuje situaci PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově, pod jehož správu náchodský zámek spadá.  

 

Kontakty:
PhDr. Miloš Kadlec
ředitel
NPÚ, ÚPS na Sychrově
T: 482 360 003
M: 603 105 335
E: kadlec.milos@npu.cz

Jiří Růžička
kastelán
SZ Náchod
T: 491 426 201, 602 883 842
E: nachod@npu.cz

Mgr. Bc. Lucie Bidlasová
pracovník vztahů k veřejnosti
NPÚ, ÚPS na Sychrově
M: 773 775 944
E: bidlasova.lucie@npu.cz

Bc. Nina Adlof
tisková mluvčí
MěÚ Náchod
M: 736  613 427
E: nina.adlof@mestonachod.cz,
W: mestonachod.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.