Na základě iniciativy Ministerstva kultury uzavřely NFA a FAMU dohodu o spolupráci

04.06.2018 12:50|příspěvkové organizace

Národní filmový archiv (NFA) a Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) uzavřely dnes dohodu o spolupráci při digitálním restaurování klasických českých filmů.

 

NFA a FAMU se dohodly, že budou využívat u filmů, které jsou v seznamu filmů vybraných k prioritní digitalizaci, metodu tzv. vzorkování a že budou i nadále při procesu digitálního restaurování využívat jak výsledky historického výzkumu, tak svědectví původních tvůrců a budou při tom spolupracovat s vybranými profesionály.

Jsem velmi rád, že se věc podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Dohoda slouží ryze praktickému účelu, totiž vytvoření zásobníku vzorků, který může být na mnoho let dopředu zásadní pro digitální restaurování filmů,“ řekl při podpisu dohody mezi oběma institucemi ministr kultury Ilja Šmíd.

Je důležité, že jsou v dohodě stanovena i pravidla pro zapojení tvůrců, případně širší filmařské obce prostřednictvím jejích profesních organizací při digitálním restaurování filmů,“ uvedla náměstkyně ministra kultury pro řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová.

Podepsaná dohoda mezi oběma institucemi konkrétně garantuje, že pro digitální restaurování budou ve spolupráci s žijícími tvůrci (zejm. režisér, kameraman, mistr zvuku) pořízeny záznamy jejich svědectví a odborného posouzení, které pak bude sloužit jako pramen v okamžiku, kdy bude přikročeno k digitálnímu restaurování příslušných filmů.

Pro mne je v dohodě nejvíc cenné to, že se podaří zachovat historickou paměť tvůrců, protože ke vzorkování, na němž se budou podílet autoři, přistoupíme bezodkladně a vznikne způsob uchování jejich paměti, “doplnil děkan FAMU Zdeněk Holý.

Podle nás je vzorkování právě taková metoda, která dokáže uchovat to jedinečné, co dokáží garantovat tvůrci filmů. Takto vznikne jakási konzerva jejich paměti, jejich vzkaz v láhvi, který bude dobře použitelný v okamžiku, kdy se najdou finance na digitální restaurování dalších filmů,“ uvedl při podpisu dohody generální ředitel NFA Michael Bregant.

Při digitálním restaurování filmů, jejichž tvůrci již nejsou k dispozici, NFA osloví profesní organizace kameramanů, zvukařů a režisérů, případně další profesní svazy, aby pro konkrétní digitálně restaurovaný film doporučily profesionály, kteří se na daném restaurování mohou podílet. Součástí zaslaných nominací bude i jejich zdůvodnění (zkušenost daného profesionála s autorem filmu, obeznámenost s historickými technickými a realizačními prostředky apod.). Nominovaní profesionálové se stanou součástí restaurátorského týmu a budou se na pracích na digitálním restaurování podílet dle svého uvážení (výběr referenční kopie, kontrolní projekce, schvalovací projekce atd.) a svých možností.

Pořadí vzorkovaných filmů určí NFA a FAMU společně se zřetelem na možnou osobní přítomnost autorů a při výběru vzorkovaných filmů budou vycházet ze seznamu filmů vybraných k prioritní digitalizaci. Harmonogram je limitován finančními prostředky uvolněnými na pořízení vzorků. 

Sekundárním zájmem obou stran je prozkoumat možnost využití vzorků coby prostředku ke stanovení kvalitativních parametrů při zadávání prací souvisejících s digitálním restaurováním.

Text dohody

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.