Nastavení cookies

Mundus Comenii

08.09.2021 12:55|příspěvkové organizace

V pátek 3. září 2021 byla otevřena nová stálá expozice v Muzeu Komenského v Naardenu. Mundus Comenii – Svět Komenského slouží jako připomínka Komenského učitele, filosofa, kněze a významného člena evropské intelektuální sítě 17. století. 

 

Expozice, jejíž přípravu řídilo Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, byla oficiálně uvedena do provozu po téměř roce a půl od původního termínu, který připadal na výročí Komenského narození a který byl zrušen kvůli opatřením spojeným s pandemií koronaviru. Přestože tento náhradní termín s žádným velkým Komenského výročím spojen nebyl, akce byla důstojným uctěním památky Jana Amose a hosté z obou států tak měli další příležitost připomenout si jeho význam pro minulost a odkaz pro současnost. 

Program slavnostního dne začal v naardenské kapli vyzdobené významnými československými umělci ve 30. letech 20. století. Projevy vyzdvihly i symbolický význam expozice, která nejenom představuje Komenského myšlenky a dobu, v níž žil, ale stejně jako Komenský spojoval národy, činí tak i „Mundus Comenii“, jelikož je výsledkem a potvrzením dlouholeté fungující spolupráce české a nizozemské strany, které společně pečují o odkaz Komenského.

V duchu této kooperace byla expozice otevřena náměstkem pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací, Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D. a ředitelem Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Mgr. Miroslavem Vaškových, Ph.D., za nizozemskou stranu pak generální ředitelkou pro kulturu a média, paní Christianne Mattijssen a předsedou nadace Stichting Comenius Museum Naarden, Dr. Janem Landsaatem. 

Nová expozice je součástí Národních oslav výročí Jana Amose Komenského, tedy souboru akcí a projektů v letech 2020‒2022, jimiž si nejenom český národ připomíná osobnost Komenského. Obě spřátelená muzea v následujících týdnech přispějí k Národním oslavám i další společnou akcí, a to Mezinárodní komeniologickou konferencí „Comenius and Pansophia“, která se uskuteční v Naardenu a v Amsterodamu v termínu 18.–20. listopadu 2021. 

O expozici Mundus Comenii 
Nová expozice vznikala od roku 2017 pod vedením Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Na přípravách se však podíleli i specialisté z Akademie věd České republiky, Moravského zemského muzea a nizozemští partneři sdružení kolem naardenského muzea. Ti kromě cenných zkušeností a znalosti místního prostředí poskytli i součinnost nezbytnou pro instalaci expozice a dokončení některých jejích součástí. 

Název „Svět Komenského“ je možné interpretovat ve dvou rovinách. Expozice ukazuje svět doby Komenského, tedy 17. století, které se vyznačovalo zámořskými objevy, novými vynálezy a výjimečnou intelektuální produkcí, ale také náboženskými a politickými konflikty, které krutě zasáhly do života většiny Evropanů. Návštěvníci se tak dozví o třicetileté válce nebo anglické revoluci, proniknou však i hlouběji do rozkolu církve a jeho následků. Význačné místo v expozici zaujímá téma republika učenců, tedy nadnárodní a nadkonfesijní seskupení učenců, jehož členem Komenský byl. Rovina druhá pak odkazuje na myšlenkový svět Jana Amose, kdy témata náboženství, věda a vzdělání a politika představí Komenského jako teologa hlásajícího smíření církví, jako vědce a pedagoga prosazujícího všeobecnost vzdělání a jako neúnavného bojovníka za mírově řešení všech konfliktů. 

Přestože expozice podává komplexní informace o době, v níž Komenský žil a o jeho díle, nechává návštěvníkům dostatečný prostor pro vlastní úvahu a pro další studium. 

Expozice byla již od počátku plánována jako trojjazyčná, kromě holandštiny jsou texty v angličtině i v češtině. Díky vhodnému architektonickému a projektovému řešení pak získala celkem tři úrovně prohlídky. A autoři samozřejmě nezapomněli ani na princip názornosti, jenž Komenský viděl jako základ poznání skutečnosti. Návštěvníci mohou využít interaktivní prvky audiovizuální (například interaktivní mapa republiky učenců) i mechanické (pohyblivé dobové modely vesmíru, model školského divadla). Ve třech dioramatických vitrínách uvidí výjevy ze 17. století s replikami předmětů (bitva na Bílé hoře s výzbrojí vojáka třicetileté války). 

Na závěr je třeba dodat, že expozice Mundus Comenii je zpestřena zcela novým animovaným filmem, který návštěvníky přivítá. Naopak odnést si mohou rozsáhlý odborný katalog, který mohou po návštěvě expozice využít jako první pramen pro své další bádání o životě a díle Jana Amose Komenského.  

 

 

Kontakt:
Robert Provodovský
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
M: +420 603 370 227
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.