Ministr kultury Ilja Šmíd předá ve středu 27. 6. 2018 resort panu Antonínu Staňkovi

26.06.2018 18:11|ministerstvo

Přehled nejdůležitějších ukončených a rozpracovaných agend MK.

 

Ministerstvo kultury předávám svému nástupci v dobré kondici. Přeji mu úspěšné pokračování v úkolech, které je třeba dotáhnout do zdárného konce. Pan Antonín Staněk bude mít k dispozici tým fundovaných lidí, kteří jsou předpokladem dobré práce a kvalifikovaného rozhodování. Je dobře, že ministerstvo povede člověk se znalostí problematiky regionů. Přeji svému nástupci, aby vedl Ministerstvo kultury stejně rád, jako já. Děkuji všem zaměstnancům resortu – tedy ministerstva a všech jeho příspěvkových organizací i fondů za skvělou spolupráci. Bylo mi velkou ctí být součástí týmu lidí, kteří – stejně jako já – považují svoji práci za službu ve prospěch rozvoje kultury. Věřím, že ministerstvo kultury bude i nadále vytvářet co nejlepší podmínky pro její rozvoj, neboť kultura je skutečným základem společnosti a současně i její vizitkou,“ uvedl ministr Šmíd.

 

Přehled nejdůležitějších ukončených a rozpracovaných agend MK

1. LEGISLATIVNÍ OBLAST

Novela autorského zákona

 • schválena vládou a předložena do Poslanecké sněmovny (úspěšně prošla do druhého čtení)
 • jedná se o implementaci Marrákešské dohody o umožnění přístupu autorsky chráněných děl pro zrakově postižené včetně přeshraniční výměny

Nový zákon o ochraně památkového fondu

 • zahájeno projednávání se subjekty z oblasti památkové péče a veřejné správy

Novela zákona o Státním fondu kultury

 • finální znění připraveno k projednání s novou Radou SFK 

Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře

 • připraveny teze věcného záměru zákona k projednání s Ministerstvem financí

 

2. EKONOMIKA

Zpracován závěrečný účet MK za rok 2017

Návrh státního rozpočtu na rok 2018

 • v současné době rozpočet kap. 334 oproti 2017 navýšen o….
 • Vyjednány úpravy rozpočtu kapitoly 334 v srpnu t.r. – požadavek navýšení investic o 1 mld. a provozních výdajů o 0,5 mld.

Zpracován plán Investičních akcí MK do roku 2021

 • se zajištěnými prostředky 10,298 mld.
 • příprava nového programu Péče o národní kulturní dědictví (který naváže na program Péče o národní kulturní poklad) s celkovou alokací 13,4 mld. Kč v letech 2019-2033.
   

3. OBLAST ŽIVÉHO UMĚNÍ A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Výběrová dotační řízení – živé umění

 • zpracováno 3300 žádostí - rozděleno 796 mil. Kč
 • příprava restrukturalizace dotačních programů na rok 2019
 • příprava nových dotačních titulů na rok 2019
 • upřesnění kritérií pro práci výběrových komisí

Výběrová dotační řízení – kulturní dědictví

 • zpracováno 3800 žádostí - rozděleno 775 mil. Kč
 • příprava nových dotačních titulů na rok 2019

Státní hymna ČR

 • svoláno odborné kolokvium o státní hymně
 • ve spolupráci s MV příprava novely zákona o státních symbolech a  metodického pokynu o způsobech prezentace státní hymny

Memorandum k digitálnímu restaurování

 • uzavření dohody mezi FAMU a Národním filmovým archivem (4. 6. 2018) umožňující spolupráci s autory jednotlivých filmů

Společné století

 • Vláda schválila souhrnný materiál k připomínce významných výročí v roce 2018 obsahující 167 akcí včetně 24 nejvýznamnějších akcí a jmenování vládního zmocněnce z MK

Řízení na prohlašování kulturních památek

 • Prohlášeno 19 nových národních kulturních památek

 

4. INVESTICE

Zahájení některých projektů včetně investičních

 • Dům tance – projekt na vybudování platformy pro práci nezávislého pohybovéhom divadla a vyřešení existence Pražského komorního baletu
 • Invalidovna – převzetí objektu do správy NPÚ (18. 5. 2018) a zahájení její revitalizace do roku 2024 (např. komunitní centrum, výstavní prostory, prostory NPÚ, vyřešení sídla Pražského filharmonického sboru ad.)
 • Janáčkovo kulturní centrum – zahájení výstavby koncertního sálu s finanční účastí státu

 

V Programu Péče o národní kulturní poklad:

Národní muzeum

 • dokončování rekonstrukce historické budovy – otevření první části 28. 10. 2018, druhé části v průběhu roku 2019 (cca 2,34 mld. Kč)  
 • realizace nové expozice v historické a nové budově Národního muzea (483 mil. Kč).

Národní divadlo

 • rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery  (1,2 mld. Kč)
 • otevření na začátku sezóny 2019/2020

Národní knihovna

 • zahájena poslední etapa Rekonstrukce a revitalizace Klementina (1,2 mld. Kč)

Další investiční akce (galerie, muzea, NPÚ …)

 • zahájeno 19 akcí v celkové hodnotě 153 mil. Kč.  

4. EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

 • v 6 operačních programech schváleno 12 projektů v objemu 1,15 mld.
 • v procesu hodnocení či přípravy 61 projektů v celkovém objemu 2,47 mld. Kč

IROP (3.1) Zefektivnění  prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

 • vydáno 5 rozhodnutí v celkové hodnotě 632 mil. Kč (Karlštejn, Uherčice, Telč, Zákupy, ochrana fondu kulturního dědictví v MZK)
 • v procesu hodnocení 15 projektů v hodnotě 1,07 mld. Kč

IROP (3.2) Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

 • vydáno 5 rozhodnutí v celkové hodnotě 497 mil. Kč
 • v procesu hodnocení 2 projekty v hodnotě 267 mil. Kč

Operační program Zaměstnanost

 • vydána 2 rozhodnutí v celkové hodnotě 22,8 mil. Kč
   

5. UNESCO

 • Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem
 • předložena nominace Centru světového dědictví pro případný zápis na Seznam světového dědictví
 • Strategie pro zachování tradičních řemesel – program Nositelé tradice lidových řemesel - předložena nominace do Registru osvědčených postupů UNESCO Kynžvartská daguerrotypie – Archiv Leoše Janáčka – Camociovy mapy obléhání Malty - slavnostně předány dotčeným institucím certifikáty zápisu do prestižního mezinárodního registru nejvzácnějšího dokumentárního dědictví Paměť světa

Ministr kultury se dále účastnil jednání resortních kolegů EU v Sofii a Bruselu, vedl vládní delegaci při převozu ostatků kardinála Berana z Vatikánu do Prahy, účastnil se řady pietních a kulturních akcí, představení, koncertů a festivalů, přijal velvyslance několika desítek států a v rámci svých pracovních cest navštívil četné památky a kulturní instituce po celé ČR; aktivně též jednal se zástupci tripartity a řešil jm. otázku platů pracovníků v kultuře, které se dlouhodobě pohybují pod celostátní průměrem.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.