Ministr kultury Antonín Staněk dnes odvolal z funkce ředitele Národní Galerie Praha a ředitele Muzea umění Olomouc

18.04.2019 13:01|příspěvkové organizace

Ministr kultury Antonín Staněk dnes ráno odvolal z funkce ředitele dvou příspěvkových organizací, pana Jiřího Fajta, generálního ředitele Národní Galerie Praha a pana Michala Soukupa, ředitele Muzea umění Olomouc a to na základě PRÁVNÍHO ROZBORU aktuálních výsledků kontrolní činnosti vykonávané v obou organizacích Ministerstvem kultury. „Po seznámení s výsledky veřejnosprávních kontrol a právního rozboru výsledků, oba ředitelé, ztratili definitivně mou důvěru,“ řekl ministr Antonín Staněk. „Je mou zákonnou povinností konat a uložit právnímu odboru ministerstva podání trestního oznámení na základě závažného podezření ze skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Obě trestní oznámení dnes budou zaslány Městskému zastupitelství v Praze.“

 

Oba ředitelé byli odvoláni k 18. dubnu 2019 a to s okamžitou účinností. Kontroloři dle výsledků jejich činností opakovaně prokázali nedostatky porušování povinnosti plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem, porušování finančních vztahů se zřizovatelem, porušování zákona o zadávání veřejných zakázek, podezření z porušení zákona o střetu zájmů, porušování zákoníku práce a řadu dalších zákonných pochybení. V případě stíhání orgány činnými v trestním řízení jim u těchto deliktů hrozí postih a trest odnětí svobody od 5 do 12 let.

V případě ředitele Fajta se jedná o závažné podezření ze spáchání několika trestných činů na úseků hospodaření a střetu zájmu, zejména pak závěrů z předběžného šetření vnitřní kontroly MK. Veškeré skutečnosti a okolnosti musí nyní prošetřit orgány činné v trestním řízení.

V případě pana ředitele Soukupa se jedná zejména o selhání při přípravě a řízení projektu SEFO a v té souvislosti protiprávního jednání, jehož se měl dopustit tím, že ignoroval výtky a zjištění našich kontrolních orgánů a aktivně nezjednal jakoukoliv nápravu ve věci ukončení smlouvy s architektonickým studiem DI5, stejně tak jako, že zamlčel předražený nákup jednotlivých parcel pozemků budoucího SEFA.

Doufal jsem, že k tomuto krajnímu řešení nebudu muset přistoupit. Bohužel, výsledky veřejnosprávních kontrol našich kontrolorů byly jednoznačné: opakované porušování zákona a finanční kázně. Zároveň s odvoláním jsem si nechal sestavit seznam možných osob dočasně pověřených řízením a z nich vybral dva, kteří mají zkušenosti s manažerským a ekonomickými řízením, morální bezúhonnost a disponují aktuálně volnou časovou kapacitou.“

Na místo pověřeného ředitele Národní Galerie Praha byl k dnešnímu datu jmenován pan Ing. Ivan Morávek, MBA, který má zkušenosti jak z privátní, tak i státní sféry a je specialistou na krizový management. V minulosti mimo jiné vykonával úspěšně funkci náměstka sekce pro Ekonomiku a provoz v Národní knihovně (2016 - 2018).

Na místo ředitele Muzea umění Olomouc byl k dnešnímu datu ustanoven Mgr. Ondrej Zatloukal (zástupce ředitele MUO), jako osoba pověřená řízením instituce.

Základním úkolem obou pověřených ředitelů bude zajistit kontinuitu chodu organizace, stabilizovat instituce, a to zejména po stránce ekonomické, právní a personální, zrušit protiprávní a nevýhodné smlouvy a nastavit funkční rámec budoucích aktivit v Národní Galerii i v Muzeu umění Olomouc.

Oba ředitelé zaručí kontinuitu výstavních plánů a programů, stejně jako přípravu a průběh klíčových projektů jako např. projekt CGP (Pompidou) či výstavba SEFO.

Ministerstvo kultury vypíše v nejbližší možné době řádná výběrová řízení na pozice nových ředitelů obou institucí.

 

Národní galerie v Praze – informace Odboru interního auditu a kontroly

Martha Häckl, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.