Ministerstvo kultury ČR vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Památníku Lidice, státní příspěvkové organizace

29.09.2016 10:58|ministerstvo

Uchazeči musejí doručit do podatelny Ministerstva kultury České republiky nebo zaslat své přihlášky do VŘ doporučeně s přílohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději do středy 16. listopadu 2016.

 

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
 • nejméně pětiletou praxi v řízení pracovních týmů
 • znalost principů činnosti a financování státní příspěvkové organizace
 • znalosti v oboru působení a zaměření organizace výhodou
 • schopnost řízení náročných systémů, flexibilitu
 • schopnost dlouhodobé koncepční práce
 • základní znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky
 • znalost Profesního etického kodexu ICOM pro muzea
 • aktivní znalost anglického, případně německého jazyka
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezinárodní úrovni a schopnost komunikace s médii

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

 

K přihlášce je nutno dále připojit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • představu o poslání, cílech, řízení a dalším rozvoji Památníku Lidice v rozsahu do 5 normostran v souladu se střednědobou koncepcí instituce
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
 • ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)
 • negativní lustrační osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1. 12. 1971)
 • čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 – 17. 11. 1989 ve smyslu § 2 zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971)

 

Nabízíme:

 • platové zařazení do tarifní třídy T 15, příplatek za vedení, osobní ohodnocení
   

Základní informace a podklady pro zájemce o výběrové řízení naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR a Památníku Lidice:

 • Střednědobá koncepce rozvoje instituce
 • Zřizovací listina
 • Výroční zprávy od roku 2010

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Vondráčková
odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
T: +420 257 085 457 
E: hana.vondrackova@mkcr.cz

 

Upozorňujeme

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel, která budou schválena ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury České republiky nebo zašlou doporučeně své přihlášky s přílohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději do středy 16. listopadu 2016 včetně na adresu: odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstvo kultury České republiky, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 v obálce označené ŘPL – KONKURZ - NEOTEVÍRAT.

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.