Mezinárodní konference Kultura spojuje! / Culture Connects! Sociální začleňování: kreativní partnerství kultury s dalšími sektory

19.09.2019 09:20|příspěvkové organizace

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) pořádá mezinárodní konferenci Kultura spojuje! s podtitulem Sociální začleňování: kreativní partnerství kultury s dalšími sektory, která se uskuteční ve dnech 2. - 3. října 2019 v Praze (Ministerstvo kultury. Maltézské nám. 1, Praha 1). Konference se uskuteční pod záštitou ministra kultury České republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Záměrem konference je zkoumat kulturu jako nástroj pro větší sociální soudržnost, který lze využít v mnoha dalších oblastech (sféra sociální, zdravotní, vzdělávací, atd.) a hledat nové formy spolupráce mezi subjekty kulturními i mimo-kulturními v ČR. Z dlouhodobého hlediska by měla konference posloužit k navázání užší spolupráce resortu kultury s ostatními oblastmi, a to jak v rámci národních politik, strategického plánování (dotačních programů), tak v rámci praxe a mezioborových projektů apod. 

Jako součást konference bude představena Závěrečná zpráva pracovní skupiny OMC (Metody otevřené koordinace) "Posilování role kultury v procesu sociální inkluze" a nová Evropská agenda pro kulturu, která vyzývá členské státy k aktivitě a dialogu mezi obory. 

Plánovaná konference by měla otevřít dialog český: shrnutí situace v ČR, vzájemné poznání jednotlivých „aktérů“ a vytvoření základu pro budoucí možnou spolupráci, tj. české „sítě“ odborníků, kteří se touto tematikou zabývají. K tomu přispěje i zkušenost zahraniční - mezi řečníky konference budou zástupci Evropské komise, zástupci zahraničních i českých ministerstev (MK, MPSV, MŠMT, MZ), tj. resortu kultury a dalších resortů, stejně jako představitelé inspirativních projektů z ČR i zahraničí, kteří v této oblasti již působí. 

Konference je určena zástupcům veřejné správy napříč resorty, pracovníkům jimi zřizovaných organizací, odborné veřejnosti a studentům. Další informace o konferenci naleznete zde: https://konference.nipos.cz/

 

Kontakty:
PhDr. Jindřiška Gregoriniová

Útvar koncepcí a metodiky
NIPOS
T: 221 507 949
E: gregoriniova@nipos.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.