Informace k bodům, které MK předkládá na jednání vlády v pondělí 30. 4. 2018 od 8 hodin

25.04.2018 13:05|ministerstvo

Vzhledem k nepravdivým informacím o údajném prodražení revitalizace areálu vepřína v Letech u Písku je nezbytné uvést věc na pravou míru.

 

Ministr kultury  předkládá vládě dva materiály v části s rozpravou – jako bod č. 3 novelu autorského zákona a jako bod č. 10. revokaci usnesení o vepřínu v Letech.

  • K bodu č. 10. - Revokace usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 609 o schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně schválení ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem ve znění usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 766. čj. 320/18

Původním usnesením vlády, kterým  rozhodla o odkupu areálu vepřína v Letech u Písku, byly tyto finanční prostředky již schválenyale z časových důvodů nemohly být do rozpočtu Ministerstva kultury promítnuty. Revokace usnesení spočívá tedy v technikálii, která se týká převodu finančních prostředků v roce 2018 na demolici areálu a posílení prostředků na provoz a personálních kapacit Muzea romské kultury, které areál spravuje. Nejedná se tedy o žádné navýšení rozpočtu o 117 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly již v původním materiálů schváleny; revokace usnesení tedy znamená převod již dávno schválených finančních prostředků do resortního rozpočtu roku 2018.

  • K bodu č. 3 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů  čj. 219/18

Důvodem předložení tohoto výlučně implementačního předpisu je schválení dvou nových předpisů Evropské unie – nařízení a směrnice – upravujících problematiku zhotovování a přeshraniční výměny rozmnoženin autorských děl za účelem jejich zpřístupnění osobám nevidomým, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení. Směrnice musí být členskými státy EU transponována nejpozději do 11. října 2018.  

Cílem je zlepšit dostupnost děl jako jsou knihy, odborná periodika, noviny, časopisy, hudební partitury a podobné písemnosti osobám zrakově postiženým nebo s poruchami čtení. K tomu bude zavedena výjimka z výlučných autorských práv spočívající v možnosti zhotovování rozmnoženin autorskoprávně chráněných děl ve speciálních formátech, které zpřístupní tato díla osobám zrakově postiženým nebo s poruchami čteníSoučasně jsou stanovována pravidla umožňující přeshraniční pohyb těchto rozmnoženin, a to jak mezi členskými státy Evropské unie, tak i mimo unii do a ze států, které jsou smluvními stranami mezinárodní smlouvy – Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.