ČESKO-NĚMECKÁ KONFERENCE: UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLEČNOST ROSTEME S KULTUROU

13.11.2017 14:17|příspěvkové organizace

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2017 se v rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích uskuteční v prostorách Goethe-Institutu v Praze česko-německá konference „Umělecké vzdělávání a společnost“. Konference je součástí společného strategického dialogu, odvětví kultura a školství, který byl v roce 2015 podepsán mezi vládami České republiky a Spolkové republiky Německo. Dvoudenní akce proběhne v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017.

 

Stěžejním tématem celé konference je široké spektrum uměleckého vzdělávání - formální vzdělávání (s akcentem na základní, střední a základní umělecké vzdělávání), neformální vzdělávání a informální učení. Účastníci tak budou mít příležitost seznámit se  prostřednictvím odborných referátů zástupců ministerstev a vzdělávacích institucí s uměleckými obory v různých úrovních vzdělávacího systému, úlohou veřejné správy v oblasti formálního a neformálního uměleckého vzdělávání jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, konkrétně Svobodném státu Sasko a Svobodném státu Bavorsko. Nosným posláním konference je představit systémy, koncepce, legislativu a možnosti veřejné podpory oblasti uměleckého vzdělávání v obou zemích.

Ve druhé části konference budou prezentovány existující bilaterální projekty a příklady nejlepší praxe formou oborových dílen. Ty by měly představit zajímavé tvůrčí metody, postupy a výstupy uplatňované v konkrétním uměleckém oboru v obou zemích, a to buď v základním školství nebo jako projekt kulturní instituce nebo spolku.

Pořadateli jsou z pověření Ministerstva kultury Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a Goethe-Institut Česká republika. Konference se uskuteční pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České komise pro UNESCO. Za Spolkovou republiku Německo poskytli konferenci záštitu Eva-Maria Stange, saská státní ministryně pro vědu a umění, a Ludwig Spaenle, bavorský státní ministr pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění.

Konference se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo a Česko-německého fondu budoucnosti.

Bližší informace na: http://www.umeleckevzdelavani.cz/

Program konference

Kontakt:
Lenka Lázňovská

ředitelka
NIPOS
T: 221 507 935
E: laznovska@nipos-mk.cz

Markéta Pastorová
garant vzdělávací oblasti Umění a kultura a průřezových témat
NÚV
T: 274 022 608
E: marketa.pastorova@nuv.cz

Jakob Ráček
ředitel kulturního programu pro střední a východní Evropu
Goethe-Institut
T: 221 962 212
E: Jakob.Racek@goethe.de

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.