Antonín Staněk zhodnotil tři měsíce svého působení v resortu kultury

11.10.2018 13:21|ministerstvo

Ministr kultury se setkal v Nostickém paláci s novináři, aby jim sdělil, co se za tři měsíce pod jeho vedením Ministerstvu kultury podařilo dosáhnout a jaké úkoly resort dále čekají.

 

Státní rozpočet

Ministr kultury Antonín Staněk při jednáních o státním rozpočtu, kapitoly 334 – Ministerstvo kultury zdůrazňuje nutnost navýšení platů v příspěvkových organizacích MK. Resort jich má 29 a mzdy odborníků v těchto organizacích po celé ČR se dlouhodobě pohybují pod celostátním průměrem.

„Prosazuji a nadále prosazovat budu rychlejší růst platů zaměstnanců v kultuře ve srovnání s ostatními kapitolami. Strategie dosud výborně probíhajícího jednání s Ministerstvem financí i porozuměním v rámci tripartity má dva cíle - prvním je řádné uplatnění požadavků na plošné navyšování prostřednictvím změny platových tarifů. Druhým cílem je vyjednání prostředků na platovou stabilizaci a efektivní alokaci podle předem stanovených ekonomických optimalizačních kritérií,“ uvedl ministr kultury Antonín Staněk. Navrhnu též zařazení pracovníků v kultuře do tzv. 2. tabulky - jedná se o nařízení vlády 341/2017 Sbírky. Znamenalo by to výraznou pomoc a zlepšení situace pro dosud finančně podhodnocené odborníky, pracující v kulturních a zejména paměťových institucích. Pro resort by to ovšem znamenalo ještě navýšení financí o cca 120 milionů korun,“ dodal ministr.

Ministru kultury se podařilo navýšení rozpočtové kapitoly celkem; podařilo se nejen navýšit finance na platy v příspěvkových organizacích, ale též navýšení prostředků na obnovu a ochranu památek; MK zahájilo jednání s MF o pokračování programového financování ochrany movitého kulturního dědictví od roku 2020, které by navázalo na důležitý program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO). 

Resort též odevzdal požadavky na rozsah plánovaných investic, které by měly být v celkovém objemu cca 35 mld. Kč s dobou jejich realizace do roku 2030. Jedná se zejména o revitalizaci památkových objektů, rekonstrukci/výstavbu objektů kulturních zařízení, výstavbu depozitních budov, knihoven, koncertních sálů, galerií apod.

Dalším cílem ministra kultury je naplnění jednoho ze strategických cílů, týkajícího se rozpočtu kapitoly, a to postupného navýšení na 1% podíl státního rozpočtu bez výdajů dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi do roku 2021.

Konkrétní data k rozpočtu kapitoly 334 viz příloha

 

Legislativa

Pro rok 2018 jsou aktuální tato legislativní témata:

V Poslanecké sněmovně je ve druhém čtení projednávána novela autorského zákona, která zlepší přístupnost děl, především knih a časopisů, osobám nevidomým, slabozrakým a osobám s poruchami čtení.

Do konce roku předloží ministerstvo vládě návrh novely zákona o Státním fondu kultury. Cílem návrhu je zajistit podmínky pro činnost fondu, jehož hlavní funkcí je poskytování finančních prostředků na kulturní projekty.

 

Pro rok 2019 počítá MK s následujícími body:

Březen: Návrh zákona o ochraně památkového fondu

Červen: Návrh věcného záměru zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře 
              Návrh zákona, kterým se mění knihovní zákon, zákon o neperiodických publikacích   a tiskový zákon 

Září: Návrh novely zákona o některých druzích podpory kultury

Prosinec: Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

 

Pomoc regionům

V různých programech v oblasti  podpory profesionálního umění ministr kultury považuje

Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů za hlavní nástroj pomoci regionálním kulturním zařízením s jiným zřizovatelem (nežli MK).

 

Důležité zahraniční prezentace

Nyní na podzim se bude Česká republika prezentovat na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu n/M a dále bude hlavní hostující zemí na mezinárodním knižním veletrhu Lipsko 2019 (obě prezentace má v gesci Moravská zemská knihovna v Brně, příspěvková organizace MK).

 

Oslavy výročí 2018

O tomto tématu krom jiných jednal ministr kultury na zasedání vlád ČR a SR - G2G - v Košicích. Nejvýznamnější akce k výročím r. 2018 jsou:

Ø  19. - 20. září 2018 – zahájení výstavy Rozlomená doba – Muzeum umění Olomouc

Ø  19. října 2018 – 30. června 2019 -  NTM - Výstava Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět

Ø  24. října 2018 koncert České filharmonie v Londýně

Ø  27. a 28. října koncert České filharmonie v newyorské Carnegie Hall, a to v rámci velkého turné po USA pod taktovkou šéfdirigenta Sejmona Byčkova

Ø  27. října 2018 – Česko-slovenská, slovensko-česká výstava – slavnostní otevření Národního muzea při příležitosti této výstavy (rekonstrukce NM bude dále pokračovat do roku 2019). 

Pro rok 2019 již nyní komunikujeme s ostatními resorty, jm. MZV, MŠMT a dalšími, o oslavách výročí roku 2019 – 30 let od sametové revoluce, 15 let od vstupu do EU a 20 let od vstupu ČR do NATO.
 

Péče o národní kulturní dědictví

Ministr kultury na jednání vlády ČR předloží nový program „Péče o národní kulturní dědictví“, který by měl svým charakterem volně navazovat na program „Péče o národní kulturní poklad“, a to zvláště u významných kulturních památek. Cílem programu je rekonstrukce, dostavba a modernizace objektů, zvýšení technické úrovně prezentace sbírek muzeí, výstavba technicky dokonalejších depozitářů, opravy a údržba budov a zařízení, péče o nemovitý i movitý státní majetek mimořádné kulturní a historické hodnoty. Rozsáhlá a naprosto nezbytná rekonstrukce a rehabilitace nejvýznamnějších kulturních památek v České republice si v letech 2019 až 2028 vyžádá náklady ve výši cca 7 882 mil. Kč.
 

Podpora památek napříč dotačními tituly (národní, ESIF, EHP/NF)

V ČR evidujeme cca 40.000 památek, jejich ochrana a zpřístupnění je důležitou výzvou a úkolem pro každou vládu a ministra kultury stav svěřeného kulturního dědictví zlepšit. Ministerstvo  kultury se prostřednictvím svých příspěvkových organizací aktuálně podílí na 19 projektech operačního programu IROP 3.1 za cca 1.5 mld Kč. Tyto projekty nezahrnují pouze samotnou opravu památek, ale zabývají se i úpravou - případně záchranou - cenné zahradní a parkové architektury. V projektech je pamatováno i na návštěvnický komfort veřejnosti; MK proto plánuje též budování a kultivaci návštěvnického zázemí včetně budování infocenter s cílem lépe prezentovat kulturní dědictví nejširší veřejnosti a posilovat tak pocit národní a kulturní identity, a to nejen v rámci ČR, ale i  EU.
 

Kontakt s příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury a s organizacemi, působícími v kultuře, zřizované obcemi či kraji

Ministr kultury realizoval mnoho cest do regionů, a to jak do příspěvkových organizací Ministerstva kultury, tak do kulturních organizací ostatních zřizovatelů. Informuje se na místě například o užitečnosti plánovaného návrhu zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře pro tu kterou instituci či o dopadech zvyšování platů státních kulturních organizací na obdobné organizace, zřizovanými kraji či obcemi, a seznamuje se s problematikou fungování spolupráce správy kulturních památek s obcemi a kraji. Antonín Staněk již absolvoval také kontrolní dny ve vybraných příspěvkových organizacích, jichž je MK zřizovatelem. 

 Příloha k TZ Projednávání státního rozpočtu na rok 2019 a ukazatele k navýšenému rozpočtu 2019

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.