Nastavení cookies

3. výzva pro OSVČ v programu COVID – KULTURA

05.02.2021 16:45|ministerstvo

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu dnes vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID – KULTURA pro osoby samostatně výdělečně činné. O jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19 a tito lidé se ocitli bez hlavního zdroje příjmů.

Průběžně aktualizovaný seznam schválených žádostí Ministerstvem kultury a informace o tom, jak probíhá hodnocení žádostí naleznete na této stránce.

 

Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 15. 2. - 15. 4. 2021 prostřednictvím systému AIS MPO: kultura.mpo.cz.
 

 

1. Název programu:

„COVID – Kultura, výzva č. 3.1“, dále jen „Program“ či „Výzva“. 

2. Cíle Programu

Cílem Výzvy je podpora uměleckých profesí, jimž bylo nařízeními přijatými Vládou ČR v rámci boje proti šíření nemoci COVID-19 zabráněno ve výkonu jejich hlavní výdělečné činnosti a ocitly se tak bez hlavního zdroje příjmů. Zmíněnými vládními opatřeními jsou myšleny ty, jež omezují hromadné akce a činnost uměleckých profesí, a to zejména s ohledem na zákaz živých vystoupení s přítomností diváků, uzavřená divadla, galerie, kulturní centra a zákaz maloobchodního prodeje. Cílem Výzvy je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a autorům a odborným umělecko-technickým profesím, resp. osobám, které jsou současnou situací nejvíce postiženy. Jednorázová podpora je určena pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti.

3. Rozhodné období je:

1. únor 2021 až 31. březen 2021.
 

4. Alokace Výzvy

 • Celková alokace ve Výzvě č. 3.1 a 3.3 je 800 mil. Kč (Jednorázová podpora pro umělecké profese a podpora podnikatelských subjektů v kultuře).

5. Základní ustanovení

 1. Navrhovatel Programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury. 
 2. Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 3. Příjemce žádostí: Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 4. Žadatelé budou moci podávat žádosti o dotaci od 15. února 2021 do 15. dubna 2021 v systému AIS MPO: kultura.mpo.cz.
 5. Hodnotitel a administrátor žádostí: Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury. 
 6. Podpora poskytnutá prostřednictvím Programu bude poskytnuta v režimu podpory de minimis (tj. jako podpora malého rozsahu).1
  Podpora de minimis - představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku za dobu posledních tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v daném tříletém období. Pro přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky platný v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.Dle tohoto režimu lze poskytovat přímé granty (dotace) až do dané výše na jeden podnik2.
  Žadatel splnění této podmínky bude deklarovat čestným prohlášením.
 7. Poskytnuté osobní údaje v rámci Programu budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Další informace jsou uvedeny v Příloze 1.
 8. Jednorázová podpora je určena pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti.
 9. Dotace je poskytována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Poskytovatel podpory bude v rámci administrace žádostí o podporu využívat a s žadatelem sdílet data z informačních systémů a registrů veřejné správy. Tato data budou poskytnuta Ministerstvu průmyslu obchodu na základě zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, a také na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

 

6. Jednorázová podpora pro umělecké profese

Podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura. Pro účely tohoto programu jsou rozřazeny do těchto dvou kategorií:

 • výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti a autoři, herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, dramaturgové, malíři, sochaři, kurátoři výtvarného umění, umělečtí fotografové, spisovatelé, tvůrci autorských knih - ilustrátoři, autoři dramatických textů ad.),
 • odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři ad.), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění.

Žadatel o jednorázovou podporu musí splňovat následující podmínky:

 • Žadatelé musí patřit k následujícím oborům: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění či literatura a tuto svoji činnost, jejímž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts, výtvarného umění či literatury, mají příjmově převažující.
 • Žádat mohou fyzické osoby: výkonní umělci a autoři a odborné umělecko-technické profese činné v daných oborech.
 • Podpora se vztahuje na osoby samostatně výdělečné činné mající IČO/DIČ, které nemají hlavní pracovní poměr (např. zaměstnání v divadle).3
 • Žadatelé musí být OSVČ na hlavní samostatnou výdělečnou činnost s výjimkou: nezaopatřených dětí - studentů, osob pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou a pečujících osob včetně pedagogických pracovníků do max. 0,5 úvazku (dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), kteří mají tento příjem jako příjem převažující, a zároveň se žadatelé podílejí na živé scénické, literární či výtvarné tvorbě a soustavně a dlouhodobě a současně součet jejich příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti v roce 2020 nepřesáhnul částku 418 020,- Kč, tj. příjmový limit. (Součástí formuláře žádosti bude mj. kalkulačka pro výpočet příjmů.)
  Tato částka 418 020,- Kč4 je součtem všech příjmů žadatele, kdy za příjem za rok 2020 se považuje:
   
 • příjem z výdělečné činnosti ve zúčtovacím období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 včetně příjmu z autorských honorářů od kolektivních správců ad.:

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. hrubá mzda zaměstnance a současně
b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. příjmy z činnosti OSVČ (IČO/DIČ); do rozhodné částky se nezapočítávají výdaje osoby samostatně výdělečně činné vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti – dle reálných započitatelných výdajů či dle paušálu: 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (IČO), 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, tj. dle nastavení žadatele pro uplatnění výdajů stanovených procentem z příjmů ze samostatné činnosti, nebo dle údajů z daňového přiznání, resp. reálných výdajů.5

Ostatní příjmy – např. sociální dávky, ošetřovné, mimořádné vládní podpory a dotace – např. z programu Covid – kultura, Covid – nájemné ad., starobní či jiný důchod či rodičovský příspěvek se do součtu příjmů roku 2020 nezapočítávají.

 • Žadatel musí být daňovým rezidentem České republiky. 
 • Žadatel musí být občan České republiky nebo EU/EHP nebo cizinec s trvalým pobytem v EU/EHP.
 • Žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona.
 • Žadatel musí doložit, že je výkonným umělcem či autorem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění či literatury.
 • Příspěvek pro výše uvedené profese je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost. 
 • Žádost musí být podána vždy jen daným žadatelem. 
 • U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání podpory na svůj podíl na projektu, musí každá podat vlastní žádost; v žádostech pak bude uvedeno, že se jedná o společný projekt a každý žadatel popíše svou podíl na projektu. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.
   

Podpora je určena pro výkonné umělce a autory a pro profese, které se svou činnosti podílejí na tvorbě a realizaci díla v daných oborech a mají umělecký přesah či vysokou mírou specializace pro dané umělecké oblasti. Pokud žadatelé zároveň suměleckou činností vykonávají v daném oboru pedagogickou činnost, je pro potřeby této výzvy posuzována tato činnost jako činnost, která bezprostředně navazuje na jejich uměleckou činnost, resp. výuka, předávání poznatků či vedení studentských souborů ap., a příjem zní je brán do daného příjmového limitu jako příjem z umělecké činnosti.

Podpora formou jednorázového příspěvku se nevztahuje na tyto profese a činnosti: lektoři, umělecké vzdělávání, organizační a administrativní profese, moderátorská činnost, PR, technické zabezpečení, organizátoři eventů a společenských akcí, catering, média, architektura, grafika, oblast sportovních akcí atp.

Podpora bude poskytnuta fyzickým osobám na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký projekt, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla či soubor uměleckých děl. Příspěvek je určen i na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti.

Další podmínky:

 • příjemci byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti poskytování kulturní služby veřejnosti v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví;

 • příjemce musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění;

 • příjemce není v době podání žádosti v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 12. března 2020. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.

Do žádosti žadatel doplní identifikační a kontaktní údaje a informace o své kulturní činnosti a projektech:

Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, přičemž tyto náležitosti žadatel vyplní přímo do žádosti v informačním systému AIS MPO (dále jen „Systém“). Jsou jimi především:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu žadatele a kontaktní adresa,
 • IČO / DIČ,
 • kontaktní údaje,
 • bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora (v CZK),
 • název projektu a jeho stručný popis,
 • přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti – „uměleckéCV“ (formální i neformální studium, významné projekty, spolupráce, angažmá vč. období, je vhodné připojit odborné doporučení, portfolia, odkazy na webové stránky atd.),
 • zpráva o projektu a průběžném plnění (je tím myšleno krátká zpráva o tom, co daný jedinec v rámci své umělecké činnosti / daného projektu udělal či udělá – např. popíše, jak cvičil na housle, učil se novou roli v dramatu, připravoval novou divadelní hru, pracoval na přípravě vystoupení, přípravu výstavy včetně seznamu vytvořených děl ap., žadatel uvede plánované provedení díla).

K žádosti je třeba dále doložit dva doklady dokládající činnost, na kterou je podána žádost:

- faktury / příjmové doklady,
- smlouvy s podpisy obou smluvních stran a datem podpisu,
- příp. aktuální potvrzení dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury dle definovaných parametrů pro daný obor nebo
- potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce jako doklad
o umělecké / tvůrčí činnosti
(uznatelné jsou doklady za rok 2019 či rok 2020 a to pouze v needitovatelném formátu - pdf či jpg).

Výstupem projektu, na nějž je dávána podpora, může být umělecké dílo či jen samotný proces tvorby včetně zkušební přípravy v rámci vykázané kontinuální činnosti umělce.

OBLAST HUDBY
Podpora může být poskytnuta na vlastní tvůrčí činnost žadatele (zkomponování skladby, vytvoření libreta, nazkoušení hudebního díla) či proces vedoucí k realizaci projektu. Žadatelé spolu s tvůrčím záměrem předloží také informaci o plánovaném provedení díla.

OBLAST DIVADLA A TANCE
V žádosti žadatelé uvádějí přehled divadelních angažmá či projektů a spoluprací. Podpora bude poskytována mj. na hereckou činnost, tvorbu inscenací a na činnosti, které jsou součástí přípravy inscenace (choreografie, scénografie, dramaturgie, režie, vytvoření role). Žadatelé spolu s tvůrčím záměrem předloží také projektový záměr o plánovaném předvedení díla.

OBLAST VÝTVARNÉHO UMĚNÍ / FOTOGRAFIE
Žadatel doloží seznam projektů z oblasti výtvarného umění / fotografie (výstavy, performance, multidisciplinární projekty apod. a to včetně online platforem, které tyto výstupy zprostředkovávají). Doložení je možné formou odkazu na webové stránky či seznamu projektů. Jako jeden z dokladů o své činnosti doloží odborné doporučení o spolupráci s galerií či jiným uměleckým subjektem pořádajícím pravidelně výstavy výtvarného umění / fotografie a informace o vlastním uměleckém projektu, kterému se žadatel věnuje. Druhý doklad musí být účetní doklad. Žadatelé by měli spolu s tvůrčím záměrem předložit také projektový záměr o plánovaném předvedení díla. Pokud má žadatel specializaci, je třeba ji udat.

OBLAST LITERATURY, PERFORMATIVNÍ LITERATURY A DRAMATIKY
Žadatel doloží seznam projektů z oblasti literatury, které dokončil a na kterých pracuje. Podpora bude poskytována na vlastní tvůrčí činnost žadatele či proces vedoucí k realizaci díla či rozsáhlejšího autorského výstupu (v oblasti performativních lit. žánrů), případně autorského podílu na multižánrovém díle. Žadatel doloží stručný popis svého literárního záměru (koncept knihy), básnické sbírky, dětské knihy, námět komiksu atd. Žadatel spolu s tvůrčím záměrem předloží také informaci o plánovaném termínu dokončení rukopisu či realizace díla. Jako jeden z dokladů o své činnosti doloží žadatel doklad od kolektivního správce, umělecké instituce či spolupráci s nakladatelstvím. Druhý doklad musí být účetní doklad.

V rámci programu nelze žádat o finanční příspěvek na uspořádání výstavy nebo vydání publikace či CD. Dotaci na tyto náklady je možné získat v rámci výběrových dotačních řízení na podporu projektů profesionálního výtvarného umění v rámci dotačních titulů Ministerstva kultury.

Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, budou moci podat žádost ve zkráceném znění, tj. nemusí dokládat umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti.

 

7. Podmínky a náležitosti žádosti

Podpora je poskytována formou dotace poskytnuté na bankovní účet příjemce podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory (dále jen „Rozhodnutí“).

Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000,- Kč.

Subjekt může podat pouze jednu žádost o jednorázovou podporu v rámci této výzvy.

Podmínkou poskytnutí podpory je předložení žádosti ve stanoveném termínu a způsobem stanoveným výzvou vyhlášenou Poskytovatelem podpory na základě Programu a v souladu s jejími podmínkami.

Podpora nebude poskytnuta nebo nebude umožněno její čerpání, pokud příjemce využívá podporu, která byla rozhodnutím Evropské komise prohlášena za nezákonnou a nekompatibilní s evropskými předpisy, a dokud taková podpora nebude vrácena včetně odpovídající výše úroků.

Souběh této podpory je možný: s Ošetřovným pro OSVČ a programem Covid – kultura, výzva č. 3.3 – podpora podnikatelských subjektů v kultuře.

Souběh není možný s programem Covid – kultura, výzva 3.2 – podpora audiovize či tzv. kompenzačním bonusem dle zákona č. 461/2020 Sb.

Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Zájemce o dotaci provede procesem podání žádosti informační systém.

Součástí žádosti o poskytnutí podpory jsou čestná prohlášení žadatele o podporu. Přesné znění bude uvedeno ve formuláři žádosti. Jde zejména o potvrzení výše nastavených podmínek:

 • čestné prohlášení příjemce podpory, že je oprávněným žadatelem a splňuje podmínky dotačního řízení;

 • čestné prohlášení příjemce podpory, že všechny uvedené informace jsou úplné a pravdivé;

 • čestné prohlášení příjemce podpory, že žadatel je daňovým rezidentem České republiky;

 • čestné prohlášení, že žadatel k datu podání žádosti je, a po celé období, za které žádá podporu, byl podnikatelským subjektem oprávněným k podnikatelské činnosti voblasti kultury, nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;

 • čestné prohlášení, že žadateli byla v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 jeho výdělečná činnost omezena či zakázána;

 • čestné prohlášení, že žadatel nemá v době podání žádné nedoplatky na odvodech a jiných platbách ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí. Za prodlení s platbou se též nepovažuje situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.);

 • čestné prohlášení, že soud neprohlásil konkurz na žadatelův majetek dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku;

 • čestné prohlášení, že dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku (výjimka může být udělena žadateli, kteří doloží potvrzení od insolvenčního správce o řešení insolvence);

 • čestné prohlášení, že soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;

 • čestné prohlášení, že žadatel není v likvidaci;

 • čestné prohlášení, že žadatel nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/20146; tato podmínka se nepoužije, pokud je mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení aneobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci;

 • čestné prohlášení, že žadatel bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace programu;

 • čestné prohlášení, kde žadatel deklaruje, že činnost, na kterou žádá finanční podporu, je hlavní samostatnou výdělečnou činností (krom výjimek uvedených výše) a příjmy z ní plynoucí za předcházející dva kalendářní roky tvoří jeho hlavní činnost a tvoří za toto dané období v součtu více než polovinu všech jeho započitatelných příjmů včetně obdržených podpor;

 • čestné prohlášení, že žadatel nepřekročil daný příjmový limit ze závislé a samostatné činnosti;

 • čestné prohlášení, o tom, že žadatel neporušuje mimořádná vládní opatření a opatření Ministerstva zdravotnictví v rámci boje s pandemií Covid-19,

 • čestné prohlášení, o tom, že žadatel neporušuje podmínky režimu podpory de minimis, tj. nežádá o podporu, pokud by tato podpora spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku za dobu posledních tří let přesáhla částku odpovídající 200 000 EUR.

 

8. Při formálním hodnocení žádostí o podporu pro OSVČ: 

Ministerstvo kultury provede formální kontrolu žádostí, přičemž posoudí, zda žádost, projekt i žadatel splňují podmínky. Pokud nebude některá z podmínek splněna, žádost nebude předložena k hodnocení.

Žádosti dále posoudí hodnotitelé podle následujících kritérií:

 • kulturní CV (odbornost žadatele, dosavadní výsledky jeho činnosti ap.),
 • vyhodnocení činnosti včetně projektového / tvůrčího záměru včetně realizace projektu.

Žádost, která splní podmínky dle nastavené metodiky vycházející z podmínek výzvy, bude doporučena k podpoře.

Způsob a kritéria hodnocení žádosti o podporu

Na administraci podaných žádostí o podporu se podílí MPO a MKČR. Žádost prochází formální kontrolou:

 1. Zda je žadatel oprávněným žadatelem a zda splňuje podmínky stanovené ve Výzvě. Dotace není plošná. Není-li žadatel oprávněným žadatelem nebo není-li splněna některá z podmínek stanovených Výzvou, ministerstvo usnesením řízení o žádosti zastaví.

 2. Zda byla žádost podána ve stanoveném termínu.

 3. Zda byla žádost podána oprávněným žadatelem.

 4. Zda žádost splňuje veškeré náležitosti dle Výzvy. Pokud žádost některou z náležitostí nesplňuje, nebo některou z příloh neobsahuje, nebo pokud jsou některé z příloh neaktuální či nejsou předloženy v náležité podobě, postupuje ministerstvo dle uvedených informací v článku Vady žádosti dle této Výzvy.

 5. Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně.7

Řízení o poskytnutí podpory

 • Řízení o poskytnutí podpory (dále jen „řízení“) vede Ministerstvo průmyslu a obchodu a postupuje v něm podle § 14 a násl. rozpočtových pravidel.
 • Účastníkem řízení je pouze žadatel. 

Vady žádosti

 • Žadatelé budou na základě ustanovení § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel vyzýváni k odstranění vad své žádosti, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení. To se netýká těch vad žádosti, které jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty pro podání žádosti apod.).
 • Odstranění vad žádosti je možné pouze dvakrát v téže věci.

 • Lhůta pro odstranění vad žádosti činí sedm (7) kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena výzva k odstranění vad žádosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu může na žádost žadatele stanovenou lhůtu prodloužit.

 • V případě neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě, Ministerstvo průmyslu a obchodu usnesením řízení o žádosti zastaví.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury si vyhrazují, že mohou žadateli o poskytnutí podpory doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že opravená žádost bude shledána jako způsobilá, vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje ministerstvo upravenou žádost.

Doložení dalších podkladů

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury si vyhrazují, že můžou kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutípodpory.

 • K doložení dalších podkladů poskytne ministerstvo žadateli lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů.

Vydání nového rozhodnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě ustanovení § 14p rozpočtových pravidel stanoví, že v případě, že byla žádost pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, bude možné vydat nové rozhodnutí, kterým bude žádosti zcela vyhověno, souhlasí-li s tím žadatel o podporu.

Řízení o odnětí podpory

 • Dojde-li po vydání rozhodnutí ke skutečnosti uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových pravidel, Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájí řízení o odnětí podpory.

 • Řízení o odnětí podpory probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • Pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro odnětí podpory, vydá o tomto rozhodnutí.

 

9. Ostatní ustanovení

 •  Na dotaci není právní nárok.

 • S výsledky tohoto dotačního řízení budou žadatelé seznámeni prostřednictvím informačního systému AIS MPO, které žadateli doručí do uživatelské části systému Rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí podpory. Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na webových stránkách MPO.

 • Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu dle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.

 • Rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení příjemci.

 • Příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou spřijetím podpory

  uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.

 • Příjemce podpory je povinen do 10 let od poskytnutí dotace umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly.

 • Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo podmínky poskytování dotace změnit. Změny poskytovatel podpory zveřejní na svém webu.

 • Pokud žadatel nerespektuje nařízení vlády (např. má otevřenou provozovnu) a tím nesplňuje po celou dobu vládní nařízení a nouzový stav, tak nemá nárok na dotaci a jeho žádost je vyřazena z nároku na dotaci.

 

10. Kontrola využití podpory

 •  U žadatelů, resp. příjemců podpory bude Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonávat veřejnosprávní kontroly použití podpory, a to zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 • Veřejnosprávní kontrola o použití podpory spočívá ve faktické kontrole údajů uvedených žadatelem v žádosti a splnění definice oprávněného žadatele dle vymezení ve výzvě.

 • Příjemce je povinen podrobit se kontrole poskytnuté podpory prováděné externími kontrolními orgány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole a v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

11. Metodická podpora pro žadatele

Metodickou podporu žadatelů ve smyslu obsahových parametrů a oprávněnosti poskytuje MKČR 

Podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 9 - 17 hod.):

Informační linka 1212 – obecné informace o podpůrných programech.
 

12. Přílohy

Příloha 1: GDPR


Podpora je poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále jen „de minimis“) a Nařízení Komise (EU) č. 972/2020 ze dne 2. července 2020. Výše limitu de minimis se vztahuje k danému podniku a danému období. Poskytnutá podpora se zaznamenává do Centrálního registru podpor malého rozsahu dle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.
Jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů, uvedených v definici jednoho podniku viz čl. 2, odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o podpoře de minimis. Podnik je vymezen jako jakýkoli subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Tímto subjektem může být fyzická i právnická osoba, která však musí vykonávat hospodářskou činnost, tj. nabízet na určitém trhu zboží či služby.
Pokud žadatel je OSVČ, ale z důvodu nouze začal pracovat na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), tj. v rozhodném období si žadatel přivydělával na DPP/DPČ bez ohledu na výši odměny, není to důvod pro neobdržení dotace v tomto programu.
Částka 418 020,- Kč je dána průměrnou měsíční mzdou v národním hospodářství za rok 2020, tj. 34 835,- Kč krát 12 měsíců. OSVČ - průměrná mzda - VZP ČR
Žadatel uvádí údaje dle daňového přiznání za rok 2020. Pokud je žadatel OSVČ s IČO – je zde 60 % výdajový paušál (výchozí suma je tedy 1 045 050 Kč), u osob pracujících na autorské smlouvy (DIČ) je to 40 % (výchozí suma je tedy 696 700 Kč). Pokud žadatel vede účetnictví, pracuje s částkou vycházející ze započitatelných výdajů uvedených v daňovém přiznání.
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
7 Podpora se poskytuje do 31. prosince 2021 a nejvýše do nevyčerpané výše limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik).

 

Výzvu ve formátu .pdf ke stažení naleznete zde.

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.