II. výzva dotačního programu COVID-KULTURA

15.10.2020 15:30|ministerstvo

 

 

V níže uvedených termínech bude spuštěn příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 2 k programu COVID – Kultura

od 9.00 hod., dne 22.10. do  23.11.2020, 18.00 hod. – spuštěn příjem žádostí o podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny.

od 9.00 hod. pátku 23.10. do 24.11.2020, 18.00 hod. – spuštěn příjem žádostí o jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí.

Výzva bude dostupná na adrese https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIOsvc


Spustí se 2. výzva z programu COVID - Kultura

Systém AIS MPO pro vkládání žádostí o jednorázovou podporu OSVČ bude spuštěn během pátku 23. 10. 2020!​

750 milionů korun bude do konce letošního roku ve 2. výzvě v programu COVID – Kultura. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) ji vyhlásí ve čtvrtek. Znění ve středu schválila vláda. Nově budou moct o dotaci žádat také jednotlivci v uměleckých a odborných umělecko- technických profesích (OSVČ), dostat budou moct jednorázově 60 tisíc korun. Firmám bude možné hradit náklady až do výše 10 milionů korun. Žádosti se budou podávat přes informační systém dostupný na www.mpo.cz/kultura

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.
 


Informace o výzvě:

 • 2. výzva byla zveřejněna 15. 10. 2020 a je ke stažení níže.
 • Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO prostřednictvím odkazu na systém, který bude zde zveřejněn.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikace je k dispozici ke stažení níže. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eidentita.cz.
 • Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.
 • Celková alokace programu činní 750 milionů Kč.
 • Na dotaci není právní nárok.

Kdo může o podporu požádat?

a) O podporu určenou subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře mohou požádat:

 • podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost;
  • individuální umělci; 
  • subjekty:
   • pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;
   • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;
   • hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností);
   • technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto programu);
   • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
   • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
   • umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program;
   • galerie a muzea na organizaci a pořádání jednorázových kulturních akcí;
   • divadla,
   • nevládní neziskové organizace, které vykonávají vedlejší hospodářskou činnost v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).

b) O jednorázovou podpora pro OSVČ v oblasti kultury mohou požádat

 • umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec:
  • výkonní umělci (zejména herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti)
  • odborné technické profese, které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce (zejména zvukoví mistři, lightdesignéři)

Jedná se o subjekty, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty.

Forma a výše podpory:

a) Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post: 

 • ve výši 50% na uznatelné výdaje podnikajících subjektů za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, které byly uhrazeny v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020,
 • ve výši 80 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, vztahující se k období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020, které byly uhrazeny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

Maximální výše podpory pro podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je  poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost je na jeden subjekt 10.000.000 Kč.

b) Podpora ve formě jednorázového příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím:

 • Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč.
 • V rámci oborů hudba, divadlo, tanec vč. odborných umělecko-technických profesí bude poskytnuta podpora fyzickým osobám na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký projekt, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla či soubor uměleckých děl. Příspěvek je určen i na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti.

Podmínky a náležitosti žádosti:

 • Subjekt může předložit pouze jednu žádost na sanaci marně vynaložených a režijních výdajů a jednu žádost na jednorázovou podporu pro OSVČ v rámci tohoto programu pro podporu ve formě dotace.
 • Subjekt nemůže uplatnit výdaje, které již uplatnil v první výzvě v rámci tohoto programu či v jiném dotačním či záchranném programu.

a) Do žádosti podnikajících subjektů o podporu určenou subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře, doplní identifikační a kontaktní údaje:

 • Řádně vyplněná žádost, kterou žadatel nalezne v systému AIS MPO.
 • Žadatel splňuje veškeré podmínky definované ve výzvě týkající se tohoto typu podpory.
 • Čestná prohlášení, která žadatel nalezne v systému AIS MPO a jsou definovány Výzvou.
 • Soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k jednotlivým uznatelným výdajům, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti. Jednotlivé faktury musí být v elektronické či oskenované podobě. 
 • Doklady o úhradě jednotlivých uznatelných výdajů, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti.
 • U kontinuální činnosti v kultuře, která byla omezena (např. činnost divadla, hudebního klubu, celoroční organizace kulturních festivalů ad.), je třeba doložení – např. program za rok 2019 a první čtvrtletí 2020.

b) Do žádosti fyzických osob o jednorázovou podporu pro OSVČ v kultuře žadatel doplní identifikační a kontaktní údaje a informace o své kulturní činnosti a projektech:

 • přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti – „umělecké CV“ (je vhodné připojit odborné doporučení, portfolia, odkazy na webové stránky atd.),
 • zpráva o projektu a průběžném plnění (je tím myšleno krátká zpráva o tom, co daný jedinec v rámci své umělecké činnosti u daného projektu udělal - např. popíše, jak cvičil na housle, učil se novou roli v dramatu, pracoval na videoklipu a uvede plánované provedení díla).
 • K žádosti je třeba dále doložit:
  • dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury dle definovaných parametrů anebo
  • potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce jako doklad o umělecké / tvůrčí činnosti.

Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30 až 16:30 hodin):

 • informační linka: 1212
 • e-mail: osvc@mkcr.cz – pro OSVČ v oblasti kultury
 • e-mail: kultura@mpo.cz – pro podnikající subjekty
   

Registrace a přihlášení do dotačního informačního systému AIS MPO přes eIdentita

2.výzva k programu COVID - Kultura v plném znění

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.