120 let muzea v Uherském Brodě

23.11.2018 12:51|příspěvkové organizace

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě si letos připomíná malé jubileum – 120 let od svého vzniku. Kořeny, proměny a poslání muzea jsou námětem přednášky historika muzea Mgr. Radka Tomečka v pátek 23. listopadu 2018, 17 hodin v muzeu. ​

 

Slavnostní otevření muzea 4. září 1898 patřilo v Uherském Brodě k nejvýznamnějším událostem konce 19. století a bylo do jisté míry završením českých národně-kulturních snah ve městě. V prvních letech existence Musejní společnostise její členové soustředili především na povznesení kulturní a osvětové činnosti v oblasti historie, vlastivědy a národopisu. 

Svoji práci se sbírkami členové Společnosti později zúročili především při otevření obsáhlé výstavy bratrských tisků a děl J. A. Komenského v roce 1935 a při spolupráci na Výstavě Slováckav Uherském Hradišti v roce 1937. V průběhu roku 1944 bylo pak ve výboru Společnosti ujednáno, že někdejší vlastivědné muzeum v Uherském Brodě ponese v poválečném období jméno Jana Amose Komenského. Muzejní komise pracuje do roku 1955 za předsednictví učitele Josefa Beneše, který se zaměřil zejména na činnost spojenou s pořádáním výstav a etnografii. Zkušenosti z této práce byly později využity při formování první stálé expozice věnované životu a dílu J. A. Komenského s názvem Památník Jana Amose Komenského, která sloužila po částečných reinstalacích v letech 1956 1958, až do roku 1970. Řízení muzea přebírá dřívější správce archeologického oddělení Jan Pavelčík

Od roku 1986 je muzeum spolupořadatelem regionálního festivalu masopustních tradic Fašankve Strání. V souvislosti se speciálním komeniologickým zaměřením přechází Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě od 1. ledna 1990 pod správu Ministerstva kultury České republiky. Na přelomu tisíciletí tak muzeum plní úlohu odborného historicko-komeniologického ústavu se zahraničním dosahem po celém světě. Veřejnosti bylo muzeum poprvé představeno ve své nové podobě 28. března 1992 při příležitosti oslav 400. výročí narození Jana Amose Komenského. 

V roce 1998 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě vstupuje do jubilejního stého roku své existence. V oblasti komeniologie muzeum začalo rovněž úzce spolupracovat na základě smlouvy uzavřené 1. 12. 2004 s Muzeem J. A. Komenského v Naardenu. Činnost muzea je prezentována pořádáním výstav, kulturních akcí, přednášek, Dnů Komenského, mezinárodních komeniologických kolokvií a od roku 1998 také Musaionfilmu– každoročních přehlídek videotvorby muzeí České republiky.

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.