Nastavení cookies

(návrhy podávané podle § 15 zákona č. 3/2002 Sb.)

Poznámka: K obsahu základního dokumentu církve/náboženské společnosti předkládaného k návrhu na registraci církve/náboženské společnosti podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech  - dále jen "zákon", viz dokument návrh na registraci církve/náboženské společnosti. Následující text se vztahuje výhradně k provádění změn v již registrovaném základním dokumentu.

Kdy a jak se podává návrh na registraci změn základního dokumentu

Pokud v církvi/náboženské společnosti došlo k některým změnám, které se týkají informací uvedených v jejím registrovaném základním dokumentu podle § 10 odst. 3 zákona, je třeba podle § 15 zákona tyto změněné údaje také zaregistrovat na Ministerstvu kultury. Může jít např. o změny v organizační struktuře církve/náboženské společnosti, jejím názvu, sídle, činnosti, hospodaření, názvech či pravomocích jejích orgánů, způsobu ustavování či odvolávání duchovních apod.

Návrh na registraci změn základního dokumentu (dále jen "návrh"):

  • předkládá odboru církví Ministerstva kultury orgán církve/náboženské společnosti vymezený v základním dokumentu, tedy orgán církve/náboženské společnosti "který jedná jejím jménem s orgány veřejné správy a třetími osobami na území České republiky jako statutární orgán" (§ 10 odst. 3 písm. d) zákona),
  • je třeba podat nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo (§ 15 odst. 1 zákona),
  • podává se v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. Doklady v jiném než českém jazyce musí být přeloženy do českého jazyka a překlady úředně ověřeny (§ 27 odst. 2 a 3 zákona).

 

Návrh je třeba předložit v přehledné formě tak, aby bylo zřejmé, jaké změny v textu základního dokumentu požaduje církev/náboženská společnost registrovat.

Návrh má dvě části:

  1. obsahuje jednak výčet navrhovaných změn (která slova, věty, jejich části, celé odstavce či větší pasáže ve kterých částech základního dokumentu se mění -- tj. jsou nově vloženy, zrušeny nebo nahrazeny jinými texty),
  2. a dále úplná znění těch částí textu základního dokumentu, kterých se změny týkají. Nejpřehlednější bývá, zejména při větším množství změn, zaslání celého textu základního dokumentu se zapracovanými změnami vyznačenými např. tučně, kurzívou, podtržením apod.

 

Změny v registrovaném základním dokumentu jsou zpravidla vyvolány změnou vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti, které jsou jeho přílohou. Proto musí být k návrhu přiložena i aktuální znění příslušných vnitřních předpisů.

V jakých případech se nepodávají návrhy na registraci změn

Registraci změn nepodléhají změny ve složení orgánu registrované církve/náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona (volba, jmenování, odvolání, rezignace, konec funkčního období, úmrtí apod. člena či členů orgánu). Tyto změny jsou výhradně předmětem evidence změn v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností. Postup podávání takových návrhů je popsán v Návrhu na evidenci změn u registrovaných a evidovaných právnických osob".