Nastavení cookies

Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností (dále jen "návrh na registraci svazu") podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společností - dále jen "zákon":

 • podává přípravný výbor svazu (tj. osoby oprávněné jednat do vytvoření orgánů svazu církví a náboženských společností jeho jménem),
 • podpisy členů přípravného výboru svazu musí být úředně ověřeny (§ 12 odst. 3 zákona),
 • podává se písemně ve dvojím vyhotovení v českém jazyce. Doklady v jiném než českém jazyce musí být do českého jazyka přeloženy a tyto překlady musí být úředně ověřeny (§ 27 odst. 2 a 3 zákona).

 

Náležitosti návrhu na registraci svazu jsou upraveny v § 12 zákona. Podle tohoto ustanovení musí návrh na registraci svazu obsahovat:

 • název svazu církví a náboženských společností, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již působí na území České republiky nebo která již o registraci požádala,
 • sídlo svazu církví a náboženských společností na území České republiky,
 • písemnou zakladatelskou smlouvu uzavřenou zakládajícími církvemi a náboženskými společnosti, v níž se uvedou jejich názvy a sídla, zakladatelská smlouva se předkládá ve formě notářského zápisu (§ 12 odst. 3 zákona
 • stanovy svazu, v nichž je určen:
  • předmět činnosti svazu církví a náboženských společností,
  • úprava majetkových poměrů,
  • vznik a zánik členství,
  • práva a povinnosti členů,
  • statutární orgán svazu a další orgány svazu,
  • délka funkčního období členů jeho orgánů, způsob jejich ustavování,
  • způsob zrušení svazu a naložení s jeho likvidačním zůstatkem,
 • osobní údaje osob oprávněných jednat do vytvoření orgánů svazu církví a náboženských společností jeho jménem (tj. přípravný výbor svazu) a určení, kdo z nich je zmocněn jednat jménem přípravného výboru svazu 
  Pozn. osobními údaji se podle § 3 písm. c) zákona rozumí: jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu v České republice; v případě občanů České republiky dále jejich rodná čísla, anebo v případě cizinců údaj o jejich státním občanství a čísle průkazu o povolení k pobytu.