Registrační číslo projektuCZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006296

Projekt Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend – ELVIS je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím výzvy č. 26 „eGovernment I.“ Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“ a investiční priority 06.3.05 „Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví“ pro oblast eCulture.

Celkový rozpočet projektu činí 122 573 000,- Kč a plánované spuštění do ostrého provozu je 31. 7. 2021.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření nového informačního systému ELVIS - Národní platformy pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend jako evidenčního systému, který nahradí morálně a technologicky zastaralý stávající produkt DEMUS a na nějž budou moci efektivně přejít i další uživatelé/správci sbírek muzejní povahy, kteří dosud využívali jiné alternativní programy, nebo s digitalizací evidence sbírky dosud nezapočali.

 

Jedním ze základních požadavků na nový evidenční systém bude tedy i migrace dat z původních systémů evidence (s minimální ztrátou) při využití všech výhod a zkušeností. Nový systém musí rovněž splňovat požadavek muzeí na přímou interoperabilitu s Centrální evidencí sbírek (dále také "CES") vedenou MK ČR a zajišťovanou programem "CES on-line" bez nutnosti vedení dvojí paralelní evidence, jak je tomu dosud.

 

Dílčí cíle projektu          

  • Správa a evidence sbírkových předmětů muzejní povahy v IS ELVIS.
  • On-line přístup k vybraným službám IS ELVIS.
  • Zefektivnění výkonu a elektronické vedení agend státní správy.
  • Zajištění stability a bezpečnosti IS ELVIS.
  • Naplnění požadavků zákona o ISVS.

 

Výstupy projektu

  • Bezpečný a stabilní IS ELVIS
  • Funkcionality IS ELVIS

 

Soubory ke stažení