V Praze dne 10. září 2021

Č. j.: MK 54910/2021 OLZ

 

 

Náplň práce:

 • Vede správní řízení a vydává rozhodnutí o poskytnutí příspěvků v rámci specifických programů na úseku památkové péče (obnova a restaurování kulturních památek); prování kontrolu vyúčtování a provedených prací; poskytuje metodickou pomoc při vyřizování žádostí.
 • Připravuje metodické pokyny pro postup při poskytování příspěvků v daném specifickém programu.
 • Zpracovává stanoviska k územním plánům zejména pro území s památkovou rezervací.
 • Zpracovává závazná stanoviska ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společenského zájmu.
 • Zpracovává stanoviska k regulačním plánům pro území s památkovou rezervací.
 • Posuzuje návrhy na prohlášení (příp. revize hranic) památkových zón.
 • Spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj při vyhodnocování soutěže Vesnice roku.

 

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)
 • 12. platová třída
 • zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na stravné, pružná pracovní doba, příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb a další
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • předpokládané datum nástupu: od  3.11.2021
 • místo výkonu práce:  Praha

 

Požadujeme:

 • vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu
 • osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná a zdravotně způsobilá
 • preferujeme zkušenosti z oblasti územního plánování
 • znalost práce na PC
 • pečlivost, spolehlivost, komunikační schopnosti
 • aktivní přístup k řešení úkolů

 

Požadované dokumenty k výběrovému řízení:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis

 

Posuzovány budou dokumenty zaslané ve lhůtě do 29. září 2021

 • na adresu Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 00 Praha 1
 • rovněž osobně podané na podatelnu Ministerstva kultury na výše uvedené adrese
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu: gabriela.bukorova@mkcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující požadované dokumenty musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici referent č. 155 – Oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území – Odbor památkové péče“.

 

Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí Vašich podkladů, byla v prvním kole výběrového řízení dána přednost jinému kandidátovi.

 

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

Poučení: Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů a potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle nařízení GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč/ka zasláním životopisu do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Ministerstvo kultury si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.