Nastavení cookies

 Ministerstvo kultury podle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), Usnesení vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. května 2021 C(2021)3447, SA.62471 (2021/N) o schválení zastřešujícího schématu v rámci Dočasného rámce Evropské komise v platném znění vyhlašuje mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea II.“, vyhlášeného v roce 2021.

Zaměřením dotačního programu „Program udržitelnosti pro muzea II.“ (dále jen „program“) je zmírnění negativních dopadů spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 na některé subjekty, které vykonávají činnost v oblasti kultury na území České republiky, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření Vlády ČR přímo omezeno provozování jejich hospodářské činnosti.

Cílem je poskytnout podporu subjektům zajišťujícím kontinuální činnost podle zákona č. 122/2000 Sb., které pečují o sbírku zapsanou v Centrální evidenci sbírek, a subjektům pečujícím o sbírky a mobiliární fondy za účelem prezentace kulturního dědictví v rámci poskytování veřejné kulturní služby podle zákona č. 203/2006 Sb. (tj. muzea a galerie).

Žadatelem o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu (dále jen „žadatel“) mohou být:

a) subjekty zajišťující činnost podle zákona č. 122/2000 Sb., tzn. ty, které pečují o sbírku zapsanou v Centrální evidenci sbírek, nebo

b) subjekty zajišťující celoroční, či sezónní provoz za účelem prezentace sbírek a mobiliárních fondů v rámci poskytování veřejných kulturních služeb.

Rozhodným obdobím pro udělení dotace jsou měsíce, kdy byl provoz těchto subjektů v roce 2020 znemožněn či výrazně limitován v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády na území České republiky.

Obsahem podpory je příspěvek na provozní náklady žadatele. Dotace nesmí přesáhnout 80 % provozních nákladů žadatele za rok 2020. Toto je součást čestných prohlášení, které žadatel musí doložit.

Jako podklad k identifikaci propadu obratu, podle kterého bude komise žádosti posuzovat, bude rozdíl prodaných vstupenek v roce 2019 a 2020. V žádosti tak bude třeba uvést celkové počty prodaných vstupenek v letech 2019 a 2020 a výnosy za vstupné v letech 2019 a 2020 (v účetnictví účet 602). 

Datum zahájení příjmu žádostí:                     31. 5. 2021

Datum ukončení příjmu žádostí:                   30. 6. 2021

Soubory ke stažení
Výsledky - Program udržitelnosti pro muzea II.pdf, 541.1 kB