Vzdělání:
Mgr.                Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, obor náboženské nauky, zaměření dějiny křesťanského umění (1997 – 2001)
Dipl.tech.        Vyšší odborná škola České Budějovice, obor pozemní stavitelství, zaměření rekonstrukce budov a památková péče (1993 – 1997)
Střední průmyslová škola stavební v Liberci, obor pozemní stavitelství (1989 – 1993)

 

 

Bezpečnostní způsobilost:

Doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, vydané Národním bezpečnostním úřadem, číslo NBÚ-022434, platnost do 18.2.2020

 

Praxe:

2007 – dosud

Ministerstvo kultury:

ředitel odboru muzeí: muzejní management, koncepční a legislativní činnost,  výkon zřizovatelských funkcí k 17 organizacím, edukace v kultuře, nakládání     s finančními  prostředky finančního střediska

ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií:   problematika nakládání a ochrana movitého kulturního dědictví, výkon zřizovatelských funkcí k 18 organizacím, nakládání s finančními  prostředky finančního střediska

vedoucí oddělení muzeí a galerií: management sbírek, koncepční činnost,  finanční a dotační podpora

odborný referent v oddělení ochrany kulturních památek: agenda předkupního práva státu, prohlašování věcí za kulturní památku, péče o mobiliární fondy hradů a zámků, Program podpory pro památky UNESCO

odborný referent v oddělení ochrany movitého kulturního dědictví: výkon agendy Integrovaného systému ochrany movitého kulturní dědictví, část D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, vývozní povolení mimo EU

 

2002 – 2007    Královská kanonie premonstrátů na Strahově: odborný pracovník v oddělení sbírek a fondů – péče o sbírky muzejní povahy a movité kulturní památky, dotační administrace
1999 – 2001    Okresní úřad Semily, odbor kultury, odd. památkové  péče: výkon státní správy na úseku památkové péče při obnově a restaurování kulturních památek, dotační řízení
1997 – 1999    Památkový ústav v Pardubicích, odbor správy hradů a zámků, detašované pracoviště SZ Hrubý Rohozec: odborný pracovník péče o mobiliární fondy a expozice,  zástupce vedoucího

 

Pedagogická a lektorská činnost:

 • České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
 • Institut veřejné správy
 • Obchodní akademie Holešovice

 

Odborná činnost a praktické zkušenosti:

 • Prezentace kulturního dědictví – reinstalace a koncepce expozic vybraných památkových objektů a muzeí
 • Posuzování památkových hodnot nemovitostí, movitých věcí a jejich souborů
 • Ochrana kulturního dědictví, stanovení principů ochrany, obnovy a restaurování kulturních památek, restaurátorské dozory kulturních památek a jejich souborů, státní stavební dohled akcí obnovy kulturních památek
 • Management hradů a zámků, muzejní management
 • Stanovování cílů mezioborových strategií cestovního ruchu, prezentace kulturních památek v cestovním ruchu
 • Dotační problematika, posuzování projektů v dotačních programech ministerstev, Norských fondů a IROP, zřízení nových dotačních programů (např. Akviziční fond, Podpora expozic a výstavních projektů, Edukační aktivity v muzejnictví ad.)
 • Spoluautor koncepčních dokumentů v oblasti péče o kulturní dědictví (Koncepce památkové péče v ČR, Koncepce digitalizace kulturního dědictví, Koncepce rozvoje muzejnictví, Státní kulturní politika, ad.)
 • Spoluřešitel vzdělávacích projektů v oblasti kulturního dědictví, edukace v kultuře
 • Publikační a přednášková činnost
 • Hodnotitel, posuzovatel, porotce tematických komisí a architektonických soutěží

 

Členství v kolektivních orgánech:

 • Správní rada Židovského muzea – člen
 • Dozorčí rada Centra pro dokumentaci kulturních statků obětí II. svět války – člen
 • Společenství vlastníků jednotek Benátecká 1478 – člen výboru

 

Členství v odborných společnostech a komisích (výběr):

 • Muzejní rada Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
 • Meziresortní komise Ministerstva dopravy k hodnocení záměrů na obnovu historických železničních kolejových vozidel
 • Komise Ministerstva průmyslu a obchodu pro vydávání emisí poštovních známek
 • Komise Podpora pro památky UNESCO
 • Pracovní tým k zajištění úkolů spojených s digitalizací kulturního obsahu
 • Rada ministra kultury pro Centrální evidenci sbírek
 • Poradní orgán Ministerstva kultury pro legislativní práci v oblasti movitého kulturního dědictví
 • Komise pro prohlašování věcí za kulturní památku
 • Komise náměstka ministra pro edukaci v kultuře
 • Porota Ministra kultury pro posuzování návrhů na udělení ceny MK k rozvoji české kultury
 • Pracovní skupina Dům Karla Čapka
 • Člen čestného výboru pro udělení ceny Gloria musaealis
 • Odborný panel Národní platforma pro správu a evidenci sbírek
 • Pracovní skupina pro Muzeum Komenského v Naardenu

 

Celoživotní vzdělávání:

 • Odborná způsobilost, zákon o státní památkové péči a správní řád – IMS
 • Osvědčení – Správní řád
 • Certifikát – Správní řád a poznatky z aplikace v praxi
 • Certifikát – Správní řád z pohledu judikatury nejvyššího správního soudu
 • Certifikát – Opravné prostředky ve správním řízení
 • Osvědčení – Změny v systému doručování
 • Certifikát – Nakládání s majetkem státu z pohledu zákona č. 219/2000Sb.
 • Osvědčení – Aktualizované znění zákona o majetku státu
 • Osvědčení – Rozpočtová pravidla
 • Osvědčení – Novela zákona o rozpočtových pravidlech
 • Osvědčení – Manažerská akademie
 • Osvědčení – Řízení lidských zdrojů
 • Osvědčení – Emoční inteligence
 • Osvědčení – Time Management
 • Osvědčení – Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU
 • Osvědčení – Enviromentální minimum
 • Certifikát – Vlastní výukový proces
 • Osvědčení – Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy správní či dozorčí rady