Za kulturní památky mohou být Ministerstvem kultury prohlášeny nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory,

  1. které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností  a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické;
  2. které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

 Podle druhové skladby památkový fond obsahuje zejména:

  1. movité památky a jejich soubory (zejména památky malířství, sochařství a uměleckých řemesel a památky technické a archeologické, historické knihovny apod.),
  2. nemovité památky (jde zejména o stavby a jejich soubory, které dokládají vývoj civilizace a stavební kultury v českých zemích, jako např. hrady, zámky a tvrze; kostely, kláštery a ostatní kultovní stavby; vesnické domy, zemědělské usedlosti a další objekty lidové architektury a lidového stavitelství; městské domy, radnice, městské brány a hradby; stavební památky vývoje řemesel, vědy a techniky; historické zahrady a parky, obvykle komponované ve vztahu k objektům historické architektury),
  3. nemovité i movité věci, připomínající významné historické osobnosti nebo události.
  4. památkově chráněná území, to je památkové rezervace městské, vesnické a archeologické a památkové zóny městské, vesnické a krajinné, a specifická památkově chráněná území (např. území s archeologickými nálezy)

 Kulturní památky se evidují v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který vede Národní památkový ústav. Přehled  nemovitých  kulturních  památek je přístupný na internetu. V půlročních intervalech zveřejňuje Ministerstvo kultury přehled vedených řízení o prohlašení za kulturní památku včetně stručného odůvodnění výroku rozhodnutí.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Přehled řízení o prohlášení 2016 - 1. polo. 2018.xlsx.xlsx, 88.6 kB
Přehled řízení o prohlášení za kulturní památku za roky 2009 - 2015.xlsx, 319.6 kB