Registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006486

Projekt Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím výzvy č. 23 “Integrovaného regionálního operačního programu „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.

Celkový rozpočet projektu činí 68 077 625,- Kč a plánované spuštění do ostrého provozu je 31. 7. 2020.

 

V rámci projektu bude vybudován a zprovozněn Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém (dále JEGIS). Tento informační systém řeší potřebu elektronizace všech procesů, spojených s administrací dotačních titulů a některých zákonných evidencí v působnosti Ministerstva kultury. Vybudování JEGIS umožní snížit administrativní náročnost, zvýšit efektivitu těchto procesů, zvýší relevantnost a výtěžnost ekonomických dat a zlepšit informovanost veřejnosti.

 

Cílem projektu Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém je vytvoření a provoz informačního systému Ministerstva kultury, který bude sloužit pro elektronickou registraci a správu žádostí o evidenci, registraci, správu žádostí a administraci celého životního cyklu dotačních řízení a jednotlivých projektů.

 

Cíle projektu

V rámci tohoto systému budou zpracovávána následující data:

 • Údaje o evidovaných knihovnách.
 • Údaje o osobách s povolením k restaurování.
 • Údaje o periodickém tisku.
 • Údaje o výběrových dotačních řízeních/veřejných soutěžích v celé agendě MK.

Systém bude zajišťovat následující služby:

 • Jednotný systém legislativou dané evidence kulturních subjektů napříč odbory MK.
 • Jednotný elektronický systém pro administraci dotačních řízení MK.
 • Zvýšení komfortu uživatelů a elektronizace celého životního cyklu dotačních řízení a evidencí – celoplošná dostupnost pro všechny cílové skupiny, propojení s již existujícími centrálními systémy/ISVS.
 • Přehledná evidence, reportování, analýzy a evaluace podpořených projektů u dotačních řízení v rámci celé agendy MK.
 • Jednotné, přístupné a neduplicitní výstupy pro strategické plánování, auditing, zpřístupňování a statistické údaje.
 • Přesné zmapování velké části procesních agend MK.
 • Snížení administrativní náročnosti pro všechny uživatele systému.
Soubory ke stažení