Rok 2018 bude Evropským rokem kulturního dědictví. Obecným záměrem Evropského roku je podpořit sdílení kulturního dědictví Evropy a schopnost jej ocenit, zvýšit povědomí o společných dějinách a hodnotách a posílit pocit příslušnosti ke společnému evropskému prostoru. Evropský rok bude mít vlastní vizuální prezentaci, kterou bude tvořit logo, slogan a hashtag (viz níže).

Označení Evropského roku mohou získatiniciativy[1]konané v období mezi 7. prosincem 2017 (tj. dnem oficiálního zahájení Evropského roku na Evropském kulturním fóru v Miláně) a 31. prosincem 2018, které přispívají k dosažení jednoho nebo více cílů evropského roku, jak jsou uvedeny v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/864 ze dne 17. května 2017 o Evropském roku kulturního dědictví (2018). Označení opravňuje k používání vizuální prezentace Evropského roku, jež zahrnuje:

  1. logo, k dispozici v pěti barvách (a v černobílé verzi)
  2. slogan Naše dědictví: kde se minulost setkává s budoucností
  3. hashtag#EuropeForCulture

 

 

 

DŮLEŽITÉ: Použití názvu a loga Evropského roku kulturního dědictví pro akce a projekty je možné až na základě vyplnění formuláře a získání povolení příslušného orgánu. Toto povolení uděluje:

– na evropské úrovni: Evropská komise a členové výboru zúčastněných stran,

– na úrovničlenských států: vnitrostátní koordinátoři Evropského roku kulturního dědictví v jednotlivých zemích.

Upozornění: pokud bude zjištěno, že některá organizace používá označení pro své iniciativy/akce v rozporu s těmito pokyny, bude vyzvána, aby jej odstranila a vyčkala rozhodnutí o udělení označení na základě předloženého formuláře žádosti.

 

Podle jakých kritérií je možné používat označení Evropského roku kulturního dědictví?

Hlavním kritériem pro udělení označení Evropského roku kulturního dědictví by měl být význam iniciativy z hlediska cílů Evropského roku kulturního dědictví. Iniciativy by měly zohledňovat jeden nebo více cílů Evropského roku kulturního dědictví ve smyslu definice v článcích 2 a 3 rozhodnutí (EU) 2017/864.

Iniciativa by měla v ideálním případě zajišťovat sdílení znalostí a zkušeností na základě integrovaného a participativního přístupu a/nebo napomáhat zapojení občanů a zúčastněných subjektů.

Tato iniciativa by měla mít pokud možno krátkodobý, střednědobý a/nebo dlouhodobý dopad a oslovovat široké a různorodé publikum.

Kdo uděluje označení Evropského roku kulturního dědictví 2018?

Záleží na tom, kdo činnost/projekt/akci/iniciativu financuje (viz seznam činností, které mají nárok používat označení, dole) a zda iniciativa vychází z podnětu EU, nebo na úrovni členských států nebo regionální/místní úrovni.

  • Iniciativa je prováděna útvary Komise nebo jinými evropskými orgány:

O udělení označení rozhoduje Komise; hlavním kritériem je, zda zohledňuje cíle Evropského roku kulturního dědictví.

 

  • Iniciativa zahrnuje několik členských států EU:

Pokud je iniciativa financovaná z prostředků EU, označení může udělit Komise. Pokud je financování vnitrostátní/regionální atd., označení Evropského roku kulturního dědictví uděluje hlavní země / země, která dala podnět k zahájení projektu, jež následně informuje partnery v rámci projektu, nebo příslušný člen výboru zúčastněných stran Evropského roku kulturního dědictví (viz níže).

 

  • Na činnosti se podílejí partneři z různých členských států EU a činnost je prováděna prostřednictvím organizací občanské společnosti:

Členové výboru zúčastněných stran Evropského roku kulturního dědictví mohou označení udělit pro činnosti prováděné členy jiných příslušných sítí, za předpokladu, že má dotčená činnost jednoznačný evropský rozměr, podílí se na ní několik evropských partnerů a odpovídá cílům Evropského roku kulturního dědictví. V případě pochybností se členové výboru poradí s Evropskou komisí a/nebo vnitrostátními koordinátory.

  • Iniciativa probíhá na úrovni členského státu nebo na regionální/místní úrovni a je financována z prostředků na vnitrostátní/regionální/místní úrovni:

Označení Evropského roku kulturního dědictví uděluje vnitrostátní koordinátor Evropského roku kulturního dědictví.

 

  • Na iniciativě se podílejí státy, které nejsou členskými státy EU, hlavním pořadatelem je však organizace v členském státě:

O udělení označení rozhoduje vnitrostátní koordinátor v příslušném členském státě.

  • Iniciativa probíhá ve státě, který není členským státem EU, hlavním pořadatelem je však organizace v členském státě:

O udělení označení rozhoduje vnitrostátní koordinátor v příslušném členském státě.

Důležité: Označení Evropského roku kulturního dědictví se neuděluje iniciativám, které probíhají zcela mimo EU.

 

Pro jaký druh činnosti je možné udělit označení Evropského roku kulturního dědictví?

Podle rozhodnutí (EU) 2017/864 mají nárok používat tyto činnosti:

a) iniciativy na podporu diskuse a zvyšování povědomí o významu a hodnotě kulturního dědictví a k usnadnění zapojení občanů a zúčastněných stran;

 b) informační kampaně, výstavy, vzdělávací a osvětové kampaně;

c) sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi orgány ústřední, regionální a místní správy a dalšími organizacemi a šíření informací;

d) provádění studií a činností v oblasti výzkumu a inovací a šíření jejich výsledků na evropské či vnitrostátní úrovni;

e) podpora projektů a sítí souvisejících s Evropským rokem, a to i prostřednictvím sdělovacích prostředků a sociálních sítí.

Konkrétně mohou tyto činnosti zahrnovat např. kulturní akce či vystoupení, mediální akce, zahajovací akce, výstavy, představení; informační, vzdělávací a osvětové kampaně; festivaly, včetně filmových festivalů; konference, sympozia, fóra, diskuse; studie, průzkumy; školení/pracovní setkání; výzkumné činnosti; návštěvy a výměny; stejně jako digitální projekty. Tento seznam není úplný.

 

Mohou označení používat pouze iniciativy financované z veřejných prostředků, nebo je mohou používat také iniciativy sponzorované ze soukromých zdrojů?

V zásadě ano – logo Evropského roku kulturního dědictví mohou získat všechny projekty, pokud splňují cíle Evropského roku kulturního dědictví. Konečné rozhodnutí však vždy přijímá koordinátor Evropského roku.

 

[1] Iniciativy, které mohou nést označení Evropského roku kulturního dědictví 2018 (EYCH2018) jsou popsány v článku 3 rozhodnutí (EU) 2017/864; viz též bod 5 těchto pokynů.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář pro podání žádosti Evropský rok kulturního dědictví 2018 - žádost o udělení označení evropského roku.doc, 75.5 kB