Informace o kontrole výkonu přenesené působnosti vykonávané územními samosprávnými celky na úseku zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku  a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v roce 2019.

V souladu s usnesením vlády č. 689 ze dne 11. září 2013 a Plánem kontrol prováděných ústředními správními úřady na léta 2017 – 2019 OMA provedl předběžné šetření formou dotazníku u pěti krajských úřadů. V rámci předkontrolních úkonů bylo zjištěno, že v roce 2018 Magistrát hl. města Prahy a Krajský úřad Kraje Vysočina vedly dvě správní řízení, v němž vydavatelům periodického tisku uložily pokutu za porušení tiskového zákona. V jednom případě OMA v rámci odvolacího řízení napadené rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy potvrdil. Dále bylo zjištěno, že Krajský úřad Zlínského kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Krajský úřad Pardubického kraje na úseku tiskového zákona a zákona o audiovizi nevedly žádné správní řízení. S ohledem na nízký počet kontrolovaných případů OMA konstatoval, že kontrola na místě není nutná a kontrolu nezahájil.