Nastavení cookies

Informace o kontrole výkonu přenesené působnosti vykonávané územními samosprávnými celky na úseku zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku  a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v roce 2020
 
V souladu s usnesením vlády č. 689 ze dne 11. září 2013 a Plánem kontrol prováděných ústředními správními úřady na léta 2020 – 2022 odbor médií a audiovize provedl předběžné šetření formou dotazníku u čtyř krajských úřadů. V rámci předkontrolních úkonů bylo zjištěno, že v roce 2019 na úseku tiskového zákona a zákona o audiovizi Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje a Krajský úřad Královéhradeckého kraje nevedly žádná řízení o přestupku. S ohledem na tuto skutečnost nebylo nutné vykonat kontrolu na místě.