Informace o kontrole výkonu přenesené působnosti vykonávané územními samosprávnými celky na úseku zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v roce 2018.

 

V souladu s usnesením vlády č. 689 ze dne 11. září 2013 a Plánem kontrol prováděných ústředními správními úřady na léta 2017 – 2019 OMA provedl předběžné šetření formou dotazníku  u pěti krajských úřadů. V rámci předkontrolních úkonů bylo zjištěno, že v roce 2018 Krajský úřad Libereckého kraje a Krajský úřad Jihočeského kraje nevedly žádné správní řízení. Krajský úřad Karlovarského kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje vedly 1 správní řízení, v němž vydavatelům periodického tisku uložily pokutu za porušení tiskového zákona.  Krajský úřad Ústeckého kraje vedl  2 správní řízení na úseku tiskového zákona: jedno řízení usnesením zastavil, ve druhém řízení rozhodl o uložení pokuty. S ohledem na nízký počet kontrolovaných případů OMA konstatoval, že kontrola na místě není nutná a kontrolu nezahájil.