Informace o kontrole výkonu přenesené působnosti vykonávané územními samosprávnými celky na úseku zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v roce 2017

V souladu s usnesením vlády č. 689 ze dne 11. září 2013 a Plánem kontrol prováděných ústředními správními úřady na léta 2017 – 2019 OMA provedl předběžné šetření formou dotazníku u čtyř krajských úřadů. V rámci předkontrolních úkonů bylo zjištěno, že v roce 2017 Krajský úřad Středočeského kraje a Krajský úřad Plzeňského nevedly žádná správní řízení, Krajský úřad Jihomoravského kraje vedl 1 správní řízení a Krajský úřad Královéhradeckého kraje vedl 1 správní řízení, které bylo zastaveno. S ohledem na nízký počet kontrolovaných případů, hospodárnost postupu a po prostudování kopií správních spisů OMA konstatoval, že kontrola na místě není nutná a kontrolu nezahájil.