V souvislosti s nouzovým stavem, aktuálně vyhlášeným v ČR, žádáme úspěšné účastníky výběrových dotačních řízení na podporu literatury (zejména literárních akcí), Knihovna 21. století a VISK, aby Ministerstvu kultury oznámili e-mailem případné posunutí termínu realizace projektu (akce) v rámci roku 2020 (do 31.12.2020).

Tuto informaci prosím zašlete bezodkladně na kontaktní osoby uvedené ve vyhlášení dotačních řízení.

Pokud projekt nelze v současných podmínkách realizovat a nelze využít přesunu akce, informujte prosím Ministerstvo kultury shodným způsobem, a to i o dosud vynaložených nákladech u těchto projektů.

 

Pro vydavatele neperiodických publikací platí stávající možnost změny projektu na základě žádosti včetně prodloužení jeho realizace.

Děkujeme

 
Oblast literatury
Oblast knihoven
Archiv (rok 2018 a starší)

Zásady pro poskytování dotací

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrová dotační řízení pro oblast knihoven podle nařízení vlády č. 288/2002 Sb. v termínu do 30. 9., uzávěrka je stanovena na 10. 12. Pro oblast literatury se vyhlašují dotační řízení zpravidla začátkem září, uzávěrka je stanovena na začátek října pro žádosti o dotace na literární časopisy a akce a na začátek listopadu pro žádosti o dotace na knihy.

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.