V souvislosti s nouzovým stavem, aktuálně vyhlášeným v ČR, žádáme úspěšné účastníky výběrových dotačních řízení na podporu literatury (zejména literárních akcí), Knihovna 21. století a VISK, aby Ministerstvu kultury oznámili e-mailem případné posunutí termínu realizace projektu (akce) v rámci roku 2020 (do 31.12.2020).

Tuto informaci prosím zašlete bezodkladně na kontaktní osoby uvedené ve vyhlášení dotačních řízení.

Pokud projekt nelze v současných podmínkách realizovat a nelze využít přesunu akce, informujte prosím Ministerstvo kultury shodným způsobem, a to i o dosud vynaložených nákladech u těchto projektů.

 

Pro vydavatele neperiodických publikací platí stávající možnost změny projektu na základě žádosti včetně prodloužení jeho realizace.

Upozorňujeme, že posunutí termínu vyúčtování stanoveného na 15. ledna 2021 není možné. Podle § 9 vyhlášky č. 367/2016 Sb. musí příjemce vyúčtovat dotaci nejpozději do 15. února následujícího roku. Tento termín je nepřekročitelný. Kratší termín tj. 15. 1. 2020, uvedený v dotačním rozhodnutí, je stanoven tak, aby Ministerstvo kultury coby poskytovatel v případě zjištění pochybení na straně příjemce, mohlo jej vyzvat k opravě vyúčtování a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu.

Proforma faktury ve vyúčtování není možné akceptovat. Podle podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace musí být dotace vyčerpána, tedy tzv. profinancována, do konce roku 2020.

Možné postupy:

1. Ve stanoveném termínu bude předloženo vyúčtování projektu. Případná nevyčerpaná část dotace bude vrácena na účet Ministerstva kultury a kniha bude vydána (ve smyslu 4 odst. 2 autorského zákona). Pokud by kniha nebyla zaslána v termínu do 25. 2.2021, což je termín pro finanční zúčtování poskytnutých finančních prostředků se státním rozpočtem, muselo by Ministerstvo kultury požadovat vrácení celé dotace.

2. Požádat o změnu projektu z jednoletého na dvouletý. Podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb. Ministerstvo kultury může rozhodnout o změně dotačního rozhodnutí v tom smyslu, že změní (prodlouží) lhůtu, v níž má být dosaženo účelu (vydání knihy), na který byla dotace poskytnuta. Pokud Ministerstvo kultury této žádosti vyhoví, musí příjemce dotace předložit vyúčtování za rok 2020 ve stanoveném termínu do 15. 1.2021 a případnou nevyčerpanou částku vrátit na depozitní účet Ministerstva kultury Následně pak musí příjemce podat žádost o poskytnutí dotace pro rok 2021 na „dokončení projektu“, včetně aktualizovaného rozpočtu. Bez řádně podané žádosti (§ 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) nemůže být dotace poskytnuta.

Děkujeme

 
Oblast literatury
Oblast knihoven
Archiv (rok 2018 a starší)

Zásady pro poskytování dotací

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrová dotační řízení pro oblast knihoven podle nařízení vlády č. 288/2002 Sb. v termínu do 30. 9., uzávěrka je stanovena na 10. 12. Pro oblast literatury se vyhlašují dotační řízení zpravidla začátkem září, uzávěrka je stanovena na začátek října pro žádosti o dotace na literární časopisy a akce a na začátek listopadu pro žádosti o dotace na knihy.

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.