Nastavení cookies

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2011

Výsledky výběrového dotačního řízení pro oblast profesionálního divadla 2011

Do dotačního řízení v oblasti profesionálního divadla pro rok 2011 bylo doručeno celkem 167 žádostí o dotaci, z toho na základě kontroly projektů oddělením umění bylo vyřazeno 17 žádostí, které nesplnily vyhlášené podmínky výběrového dotačního řízení.

Dne 8. 12. 2010 proběhlo 1. kolo hodnocení projektů přihlášených do výběrového dotačního řízení. Jmenování členů komise, příprava a průběh jejího jednání, způsob usnášení a další náležitosti spojené s její činností se řídí příkazem ministra č. 42/2006 v platném znění. Po předchozím prostudování žádostí o dotaci a po společné rozpravě ke každému projektu provedli členové komise individuální bodové hodnocení. Na základě výsledků 1. kola komise stanovila bodovou hranici pro postup projektů do 2. kola dotačního řízení. Seznam postupujících projektů byl zveřejněn v prosinci 2010 na webu Ministerstva kultury. Ve 2. kole, které se konalo 11. 2. 2011, členové komise po rozpravě k projektům v pořadí daném dosaženým bodovým hodnocením navrhovali výši dotace. Po jednání s panem ministrem dne 3. 3. 2011, které se týkalo vyjasnění kompetencí a postupů v průběhu grantového řízení, a to zejména ve vztahu k tzv. prioritním, resp. významným a mimořádným kulturním akcím, předložila divadelní komise ke schválení definitivní návrh na poskytnutí dotací.

Projekty byly hodnoceny podle kritérií:

 • obsahové a formální zpracování projektu:
  1. jasná formulace obsahu a cíle
  2. konkrétní realizační plán
  3. personální zajištění
  4. časový harmonogram projektu,
 • přínos pro obor (objevná dramaturgie, vysoká umělecká či odborná úroveň, přínos z hlediska kreativity a inovace),
 • přínos projektu z hlediska zachování a rozvíjení umělecké různorodosti,
 • záběr působnosti z geografického hlediska (požadavek nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu); v případě projektů regionálního významu požadavek mimořádné důležitosti a nezastupitelnosti,
 • udržitelnost projektu,
 • reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů,
 • schopnost žadatele projekt realizovat (kredibilita žadatele),
 • schopnost zajistit vícezdrojové financování – veřejné rozpočty, soukromé zdroje,
 • účelnost a oprávněnost použití dotace MK v předchozím období.

Počet žádostí zařazených do dotačního řízení: 150, resp. 142 - z dotačního řízení bylo vyčleněno 8 tzv. prioritních akcí (viz Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí –přehled dole: projekt 1 - 8), o jejichž podpoře na základě doporučení odborné komise rozhodl ministr kultury; mezi významné a mimořádné kulturní akce byly z rozhodnutí ministra kultury dodatečně zařazeny další 3 projekty – viz přehled: projekty 9 - 11).

Celkový objem požadovaných prostředků: 88,519.765 Kč (69,639.765 Kč bez tzv. prioritních akcí).

Celkový objem přidělených finančních prostředků pro podporu profesionálních divadelních aktivit:
34,140.000 Kč, z toho:

 1. 16,700.000 Kč Program Kulturní aktivity – dotace navrženy odbornou komisí v dotačním řízení
 2. 17,440.000 Kč – dotace z Programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí (tzv. prioritní akce).

ad 1. Z programu Kulturní aktivity poskytne Ministerstvo kultury v roce 2011 dotaci na 57 projektů (viz tabulka).

ad 2. Z Programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí poskytne Ministerstvo kultury v roce 2011 dotace na tyto projekty:

1. Mezinárodní festival Divadlo Plzeň (3,8 mil. Kč)
2. Divadlo evropských regionů Hradec Králové (2,2 mil. Kč)
3. Pražský divadelní festival německého jazyka (3,1 mil. Kč)
4. České divadlo (500.000 Kč)
5. Festival hudebního divadla Opera 2011 (1 mil. Kč)
6. Mateřinka (400.000 Kč),
7. Spectaculo interesse (500.000 Kč)
8. Nová síť (500.000 Kč, s dotací v oblasti profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla celkem 1 mil. Kč)
9. Divadelní svět Brno (3,4 mil. Kč)
10. Ceny Thálie (1,8 mil. Kč)
11. Grand festival smíchu (240.000 Kč).

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2011.xls, 98.5 kB
Spojte se s námi