Nastavení cookies

SOCNS plní úkoly vyplývající z věcné příslušnosti Ministerstva kulturyjako ústředního orgánu státní správy pro věci církví a náboženských společností (dle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

Hlavním předmětem činnosti  SOCNS je:

 • koncepce uspořádání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a koncepce realizace náboženské svobody v České republice;
 • registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností podle zákona o církvích a náboženských společnostech, včetně změn registrovaných údajů a zrušení registrace;
 • rozhodování o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv církví a náboženských společností a o jeho zrušení;
 • evidence právnických osob, založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, podle zákona o církvích a náboženských společnostech, včetně změn evidovaných údajů a zrušení evidence;
 • vedení Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku evidovaných právnických osob, vydávání výpisů z těchto rejstříků;
 • vyplácení finančních prostředků dotčeným církvím a náboženským společnostem podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi;
 • sběr údajů z účetnictví o věcech vydaných povinnými osobami (§ 18 odst. 11 zákona č. 428/2012 Sb., vyhláška č. 383/2013 Sb.);
 • poskytování peněžních prostředků na významné kulturní aktivity církví a náboženských společností a na náboženské a nábožensko-kulturní aktivity spolků v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím;
 • součinnost a odborná spolupráce s dalšími organizačními útvary Ministerstva kultury a ostatními orgány státní správy.

 

Činnost SOCNS vychází zejména z těchto právních předpisů:

 

 • Listina základních práv a svobod,
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 383/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 V SOCNS pracuje 6 zaměstnanců.