Nastavení cookies

Odbor regionální a národnostní kultury plní úkoly ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v oblasti kulturně výchovné činnosti a národnostní kultury,

• v oboru své působnosti a v rámci stanoveného rozpočtu poskytuje dotace právnickým a fyzickým osobám, které jsou založeny k poskytování kulturních služeb, příp. osobám, které takové služby poskytují, a to výhradně na stanovené kulturní účely; dotace poskytuje na základě výběrových řízení (Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice, Podpora integrace příslušníků romské komunity, Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů, Podpora tradiční lidové kultury, Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, Podpora integrace cizinců žijících v České republice, Podpora zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit, Podpora regionálních kulturních tradic) a doporučení příslušné výběrové komise, jejíž činnost zabezpečuje,

• je gesčním útvarem ministerstva pro vztah k Ministerstvu vnitra ve věcech týkajících se krajských úřadů,

• koordinuje plnění úkolů ministerstva a zabezpečuje spolupráci ve vztahu ke krajským úřadům,

• zajišťuje a koordinuje poskytování veškeré poradenské a odborné pomoci pro orgány a organizace místní a regionální kultury a pro národnostní občanská sdružení,

• organizuje pracovní porady vedení ministerstva se zástupci krajských úřadů,

• zpracovává stanoviska k podnětům orgánů státní správy a územní samosprávy týkající se regionální kultury,

• vytváří podmínky pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu tradiční lidové kultury, včetně Udělování Cen Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit a Titulu „Nositelé tradice lidových řemesel“, dle nařízení vlády č. 5/2003, o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006,

• vytváří podmínky pro zajištění péče o tradiční lidovou kulturu ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice schválené usnesením vlády ze dne 11. června 2003 č. 571,

• spolupořádá významné akce v regionech ve všech oborech své činnosti a finančně podporuje vybrané projekty,

• ve spolupráci se zahraničním odborem se vyjadřuje k zahraničním kontaktům a zabezpečuje reprezentaci České republiky v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury,

• plní úkoly ministerstva v oblasti integrace cizinců žijících v České republice, podílí se na kulturní části péče o uprchlíky a přesídlence a vyjadřuje se k problematice migrace,

• sleduje a vyhodnocuje potřeby kulturních aktivit zdravotně postižených občanů,

• ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy sleduje stav v oblasti zájmových vzdělávacích a mimouměleckých aktivit a společenského ovlivňování volného času dětí a mládeže,

• zabezpečuje plnění úkolů ministerstva v oblasti kultury národnostních menšin, včetně integrace romské komunity,

• spolupracuje se samostatným oddělením Evropské unie při zabezpečování úkolů ministerstva vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a s referátem UNESCO při zabezpečování úkolů ministerstva vyplývajících z členství České republiky v UNESCO,

• koordinuje plnění úkolů ministerstva ve vztahu k Radě vlády pro národnostní menšiny, Radě vlády České republiky pro záležitosti romské komunity, Radě vlády České republiky pro lidská práva, Radě vlády pro seniory a stárnutí populace, Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany a meziresortní Komisi ministra práce a sociálních věcí pro integraci cizinců,

• spolupracuje v rámci své věcné působnosti s příspěvkovými organizacemi Národní ústav lidové kultury (Strážnice) a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu,

• podílí se na činnostech spojených s výzkumnými programy Ministerstva kultury v oblasti tradiční lidové kultury a neprofesionálního umění.

Spojte se s námi